Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1821-115-227-101

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband; in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen:
Daniel Verriel, Landbouwer, Jacobus Verriel, landbouwer en Adriaan van Bavel, landbouwer, als in huwelijk hebbende Willemijn Verriel, en dezelve Willemijn Verriel, uit eigen hoofde, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, allen wonende te Tilburg.
Dewelke bij deze tegenwoordige akte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Wouterus Adriaan Mutsaars, landbouwer, wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
1. Een huis, schuur, schop, hof met aagelegen teel en weiland, gequoteerd Litt. D No. 453 staande en gelegen te Tilburg aan de Hoeven, groot te zamen omtrent een buunder, zeven roeden agt en vijftig ellen, /: zes en een half lopensen :/ belend oost Gerardina Peijnenborg, west de weduwe Willem Oomen, zuid de straat en noord Cornelis Vromans. Belast met drie cents /: vijf duiten :/ chijns 's jaars, aan den heer Graaff van Hogendorp alhier.
2. Een parceel zo teulland, als weide, gelegen onder Tilburg, groot omtrent een en veertig roeden zeven en dertig ellen /: twee en een half lopensen :/ belend oost de weduwe Norbart Schoffers, west Wilhelmus Leijten, zuid de straat en noord de heer Bosschaert.
Zijnde belast met drie gulden twaalf en een halve cents 's jaars aan den Armen van Tilburg.
3. Een parceel teulland, genaamd de Bokhamer, gelegen te Tilburg aan de Hoeven, groot omtrent een en veertig roeden zeven en dertig ellen /: twee en een half lopensen :/ belend oost Catharina van Gorp, west Hendrik Zebregs, zuid een weg en noord een straatje, en
4. Een parceel zo teulland als weide, gelegen als voor te Tilburg aan de Hoeven, groot omtrent vier en twintig roeden twee en tagtig ellen, /: een en een half lopensen :/, belend oost de weduwe Willem van Summeren, west Cornelis Jacobs, zuid de straat en noord Theodorus Smarius; zoo en in dien staat als al het zelve goed zich tans bevind, uitstrekt en gelegen is, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklarende de kooper het zelve wel te kennen, daar mede tevreden te zijn, en er geene naauwkeuriger omschrijving of aanduiding vante verlangen.
De verkoopers zijn eigenaren van de bij deze verkogte goederen, als hun zijnde aangekomen bij successie van henne ouders en schoonouders wijlen Ludovicus Verriel en Maria Anna Smulders beide gewoond hebbende, en te Tilburg overleden, eerstgenoemde in het jaar 1700 vier en negentig, en laatstgenoemde den zestienden januarij des jaars 1800 een en twintig.
Om door den kooper in eigendom te worden aanvaard te rekenen van heden, echter zal hij daar van niet in het gebruik kunnen treden, dan ten aanzien van het huis en hof met de weiden en twee lopensen ledig land te half april agttien honderd twee en twintig, en het overige teulland, te oogst des zelven jaars agttien honderd twee en twintig, aan de bloote stoppelen;
zullende de kooper genieten, de huur of pagt van het akkerland, tot zes en dertig vaten rogge en vier vaten boekweit, als dan vervallende.
Zijnde deze tegenwoordige verkooping geschied, onder de navolgende conditien, ten lasten van den kooper waar toe deze zich verbind.
1. Om te betalen, de regten en kosten waartoe deze aanleiding geeft.
2. Om te betalen de verponding en alle andere publieke belastingen, uit de bij deze verkogte goederen verschuld zijnde of wordende, te rekenen van den eersten januarij agttien honderd twee en twintig.
3. Om te dragen alle nadelige servituten, waar mede het bij deze verkogte mogt zijn belast, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordelige op de nabuurige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs en som van acht honderd gulden, waar op de verkoopers erkennen, reeds voor het passeeren dezes uit handen van den kooper in vermindering goed te hebben ontvangen vijf honderd gulden, waar voor in zo verre kwitantie geven bij deze; en hebben de verkoopers de kooper gelast, welke laatste zulks heeft aangenomen, om de overige drie honderd guldens te zullen betalen, aan Johanna van Gestel, zonder beroep, wonende binnen deze stad, als erfgename van wijlen Peter Bastiaan van Gestel, haaren vader, in voldoening, aflossing en kwijting eener obligatie, groot in kapitaal gelijke som, gepasseerd door wijlen Jan Adriaan Smulders en Ludovicus Verriel, der comparanten verkoopers vader en grootvader, solidaire debiteurs; ten behoeve van voornoemde Peter Bastiaan van Gestel, voor den notaris Cornelis Bles en getuigen te Tilburg, den een en twintigsten januarij zeventien honderd een en zeventig; ten welken einde de comparanten verkoopers de nodige delegatie doen bij deze.
Tot de uitvoering dezes hebben parthijen domicilie gekozen, ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den elfden meij des jaars achttien honderd een en twintig, in bijwezen van de heer Willem Carel Mommers raad deze stad, en Adriaan van den Houdt, katoendrukker als getuigen, beide wonende te Tilburg, die deze minute benevens de koper en Adriaan van Bavel met mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven, noch hunnen naam teckenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832