Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1821-115-227-139

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
Martinus Jan Smulders, landbouwer wonende te Tilburg aan de wijk Hasselt;
Dewelke bij deze tegenswoordige akte onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen heeft verkocht, afgestaan opgedragen en overgegeven aan Adriaan de Beer, landbouwer wonende te Tilburg aan gemelde wijk de Hasselt, hier bij tegenwoordig en accepteerende, kooper voor zich zelve, zijn erfgenaamen en rechtverkrijgenden.
Een parceel zoo teelland als weide groot omtrent zes en zestig roeden twintig ellen /. vier lopensen ./ gelegen onder Tilburg agter de Hasselt ter plaatse genaamd de Langstraat, en belend oost de koper en anderen, west Johannes Kolijns, zuid Nicolaas Peter de Cocq en noord een waterloop.
Zoo en in dien staat als hetzelve parceel zich bevind, uitstrekt en gelegen is, zonder iets daar van uittezonderen of reserveeren, noch aan de juiste maat gehouden te zijn, zullen de het meerdere of mindere van dien ten voor of nadele van den kooper zijn, dewelke heeft verklaard het zelve wel te kennen er mede tevreden te zijn en daarvan geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
De verkoper aangekomen bij koop van de erfgenamen van Johannes Johannes de Cocq volgens transport gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle den vierden meij 1800 vijf.
Belast met twee chijnsjes, s jaars, te zaamen ten bedrage van een stuiver drie penningen makende zes cents, aan de heere graaf van Hogendorp, alhier.
De koper zal over het bij deze verkochte parceel als zijn eigendom kunnen beschikken te rekenen van heden, echter zal hij daar van niet int gebruik kunnen treeden, dan ten aansien van het teulland de oogst eerstkomende aande blootestoppelen, en van de weide te St. Marten eerstkomende.
Deze verkoping is geschied onder navolgende conditien ten lasten van den koper waar toe deze zich verplicht.
1. om te zullen betalen de rechten en kosten dewelke wegens dit kontrakt zullen zijn verschuld.
2. om te zullen betalen de verponding en alle andere publieke belastingen daar op staande of komende te rekenen van eersten januarij 1800 twee en twintig.
3. om te dragen alle nadelige servituten waarmede het zelve mogt zijn belast, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordeelige op de naburige erve doen gelden.
En daar en boven voor de koopprijs en som van twee honderd gulden, dewelke voornoemde verkoper heeft erkend reeds bevorens uit handen van den kooper te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie.
Tot uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekoozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den dertigsten julij des jaars achttien honderd een en twintig int bijwezen van Adriaan van den Haudt, katoendrukker en Antonius van Woerkom, messenmaker als getuigen en beide wonende te Tilburg die deze minute, benevens de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832