Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1821-115-227-155

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende, te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband; in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
De heer Nicolaas van Amelsfoort, fabrikant, ter eenre.
En Cornelis Timmermans, smit, als in huwelijk hebbende Geertruij Smarius, en dezelve Geertruij Smarius, uit eigen hoofde door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauhoriseerd, Johannes Meeuwessen, koopman, als in huwelijk hebbende Johanna Smarius, en dezelve Johanna Smarius uit eigen hoofde, door gezegde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauhoriseerd, te zamen ter andere zijde; zijnde de comparanten allen te Tilborg woonagtig.
Dewelke onder wederzeidsche belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen met den anderen hebben aangegaan en gesloten, de hier na beschreven ruiling, te weeten:
Voornoemde heer Nicolaas van Amelsfoort, comparant ter eenre, heeft bij deze tegenswoordige akte van ruiling afgestaan, opgedragen en overgegeven aan voornoemden Cornelis Timmermans als in huwelijk hebbende Geertruij Smarius, aan dezelve Geertruij uit eigen hoofde, Johannes Meeuwesen, als in huwelijk hebbende Johanna Smarius en aan laatste genoemde uit eigen hoofde, te zaamen comparanten ter andere zijde, die zulks accepteren, den verkrijgers voor zich zelven, der zelve erfgenamen en regtverkrijgende.
Een huijsje met hof en erve, groot omtrent drie roeden zeven en negentig ellen, /: twaalf roeden oude locale maat :/ gequoteerd No. 671, staande en gelegen te Tilburg wijk Westheikant aldaar aan het Goirken, belend oost Cornelis van Dijk, west de straat, zuid Gerard Smulders en noord een waterloop, niet verhuurd; door partheijen waardig geschat vier honderd gulden, tegens een jaarlijkse revenu van twintig gulden zonder aftrek van lasten, voornoemde van Amelsfoort aangekomen bij koop van Cornelis Reijnen als in huwelijk hebbende Martina Kastelijns, en anderen, volgens kontract gepasseerd voor mij notaris den derden april agtien honderd zestien behoorlijk geregistreed.
Waar tegen voornoemde comparanten ter andere zijde bij ruiling hebben afgestaan opgedragen en overgegeven aan den comparant ter eenre gezegde Nicolaas van Amelsfoort, die dit accepteerd als verkrijger voor hem zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
Een half huisje aan den zuidenkant met schop, hof en erve, groot omtrent vijf roeden negen en twintig ellen /: zestien roeden oude locale maat :/ gequoteerd No. 663, staande en gelegen te Tilburg aan het Goirken, belend oost de straat, west de weduwe Willem van Asten, zuid de weduwe Jan Baptist Smarius en noort de weduwe Michiel Vermeer, met de helft in het gebruik en onderhout van de put, niet verhuurd, door partheijen waardig geschat vier hondert gulden, tegens een jaarlijks revenu van twintig gulden, zonder aftrek van lasten; de voornoemde Geertruij Smarius en Johanna Smarius, aangekomen bij successie van Catharina de Rooij, weduwe van Francis Gerard Smarius, overleden te Tilburg den veertienden maart agttien honderd vijftien, uit kragte van haar testament gepasseerd voor den ondergetekende notaris in bijwezen van vier getuigen te Tilburg den negenden september agttien honderd dertien, behoorlijk geregistreerd.
Wederzeidsche partheijen zullen te rekenen van heden, ieder over zijn bij deze in ruiling aangekomen goed als hun eigendom kunnen beschikken, dan zullen daar van niet in't gebruik kunnen treden dan te half april eerstkomende.
De grond en andere lasten daar op staande of komende, moet voortaan ieder van het zijne betalen, te rekenen van eersten januarij agttien honderd twee en twintig.
Tot de uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den zeven en twintigsten augustus des jaars achttien honderd een en twintig, inbijwesen van Adriaan van den Houdt katoendrukker en Laurens Gerard Hensen, kleermaker als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832