Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1821-115-227-188

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband; inbijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuijgen.
Hendrik Willemsen, landbouwer, wonende te Tilburg,
Dewelke bij tegenswoordige akte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Lambert Adriaan de Wijs, winkelier en voerman, wonende te Tilburg aan het Goirken, hierbij tegenwoordig en accepteerende, koper voor zich zelf, zijne erfgenamen en regtverkrijgende
Een perceel schaarbosch, gelegen te Tilburg aan de Stokhasselt groot omtrent twee en tachtig roeden vijf en zeventig ellen (: of vijf lopensen oude maat:) en belend oost den Heiligen Geest Armen, west de gemeente, zuid de erve van Wouterus Mutzaerts en noord Jan Baptist van Riel; zoo en in dien staat als hetzelve perceel zich bevind uitstrekt en gelegen is zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveeren, noch aan de juiste maat gehouden te zijn, zullende het meerdere of mindere van dien, ten voor of nadeele van den koper zijn, die heeft verklaard hetzelve ten zijnen genoegen te kennen er mede tevreden te zijn en daar van geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen. De verkoper aangekomen bij successie van wijlen Justinus Willemsen en Maria Jacobs zijne ouders, zoo als dit blijkt bij acte van scheiding en deeling, gepasseerd voor mij notaris en getuigen te Tilburg, den vijfden november achttienhonderd en negentien, behoorlijk geregistreerd.
De koper voornoemde Lambert Adriaan de Wijs, zal voorschreven perceel in eigendom en genot aanvaarden te rekenen van heden.
Deze verkoping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van den koper, waar toe deze zich verplicht; 1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit kontract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betalen de verponding en alle andere publieke belastingen uit het bij deze verkochte perceel verschuld zijnde of wordende, te rekenen van den eersten januarij achttienhonderd twee en twintig; 3. om te dragen alle nadelige servituten waar mede het bij deze verkochte perceel mogt zijn belast, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten, en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs en som van twee honderd gulden, dewelke voorn: verkoper heeft erkend reeds bevorens uit handen van den koper te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie.
Tot uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den tweeden november 1800 een en twintig, in bijwezen van Hendrik van den Houdt schoenmaker en Antonius van Woerkom messenmaker, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met den koper en mij notaris na gedane lezing hebben geteekend, maar niet de verkoper dewelke heeft verklaard niet te kunnen schrijven nog zijn naam teekenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832