Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1821-115-227-201

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
Nicolaas Storimans, metzelaar, als in huwelijk hebbende Adriana Colijns, en dezelve Adriana Colijns uit eigen hoofde door voorn: haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, mitsgaders Adriaan van de Pas, droogscheerder, als in huwelijk hebbende Maria Colijns en dezelve Adriana Colijns uit eigen hoofde, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, zijnde de comparanten allen te Tilburg woonagtig.
Dewelke bij deze tegenswoordige akte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen gezamentlijk hebben verkocht, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan den heer Jan Laurens Janssens fabrikant, wonende binnen deze stad, hierbij tegenwoordig en accepteerende, koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en rechtverkrijgende.
Een parceel teulland groot omtrent een lopense oude maat, of zestien roeden vijf en vijftig ellen nederlandsche maat, gelegen te Tilburg agter de Hasselt, en belend oost een waterloop, west de straat, zuid Mattijs de Koning en noord Adriaan de Beer, zoo en in dien staat als het gemelde perceel zich bevind uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveeren, noch aan de juiste maat gehouden te zijn, zullende het meerdere of mindere van dien ten voor of nadeele van den kooper zijn, die verklaarde hetzelve wel te kennen, er mede tevreden te zijn en daarvan geene naauwkeuriger omschrijving of aanduiding te verlangen.
De verkoopers aangekomen bij successie van wijlen Elizabeth Horvoirs hunne moeder en schoonmoeder overleden te Tilburg nu meer dan twintig jaaren geleden, zoo zij verklaarden.
De koper zal hij bij deze verkochte perceel in eigendom en gebruik aanvaarden te rekenen van heden.
Deze verkoping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van den koper waartoe deze zich verplicht,
1. om te zullen betalen de rechten en onkosten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de verponding en alle andere impositien uit het bij deze verkochte verschuld zijnde of wordende, te rekenen van den eersten januarij 1800 twee en twintig.
3. om te dragen alle nadelige servituten waar mede hetzelve mogt zijn belast, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden.
En daarenboven voor de koopprijs en som van tachtig gulden, dewelke de verkopers hebben erkend, uit handen van den koper te hebben ontvangen, reeds voor het passeeren en teekenen dezer akte, waarvan dus kwitantie.
Tot uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen, ten hunnen woonhuize binnen deze stad.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten woonhuize van Adriaan van de Pas den vier en twintigsten november des jaars achttien honderd een en twintig in bijwezen van Cornelis Vromans fabrikant en landbouwer en Adriaan Vromans fabrikant, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze, na gedaane verklaring van Adriaan van de Pas en Maria Colijns dat niet kunnen schrijven noch teekenen, daartoe door mij gerequireerd zijnde met de overige comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832