Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1821-115-227-202

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Cornelis van Helvert, wever, wonende te Tilburg wijk.
Dewelke bij deze tegenwoordige akte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken, en alle andere hindernissen of storingen heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Mattijs Konings, landbouwer, wonende te Tilburg wijk Hasselt, hier bij tegenwoordig en accepterende, kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
Een parceel grond of erve, groot vier en twintig roeden twee en tagtig ellen /. een en een half lopensen oude maat ./ waar tans nog een vervallen leemen huisje op staat, gequoteerd litt F no. 533, gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, aldaar aan de Langstraat, belend oost de weduwe Peter Horvers, west de kooper Mattijs Konings, zuid de straat en noord de kinderen Ignatius Kleijsen.
Zo als het zelve parceel zich bevind en gelegen is, zonder daar van iets uittezonderen of te reserveeren, dan 1. den afbraak, van het gemelde daar op staande huisje om daar van te ruimen en aftebreken, voor den laatsten april eerstkomende, 2. het mede gebruik ten behoeve van den verkooper gedurende zijn leven, en langer niet van den kuil dewelke zich op of tegens het verkogte bevind, zoo ook insgelijks het mede gebruik van gezegde kuil ten behoeve van de bewoners indertijd van eene steede aldaar, gelegen, gequoteerd Litt F no. 531, zoo lange die nog aan de kinderen of erfgenamen van Peter Horvers in eigendom zal toebehoren en langer niet, als zullende gemelde regt door overgang aan anderen cesseren; verklarende de kooper het gekogte wel te kennen, er mede te vreeden te zijn en daar van geen nadere omschrijving of aanduiding te verlangen.
De verkooper aangekomen bij koop van Peter Horvers, volgens contrakt gepasseerd voor den notaris Meurs te Tilburg den vierden junij 1800 zestien, behoorlijk geregistreerd.
Om door gemelde kooper te rekenen van heden, als zijn eigendom daar mede te kunnen doen en handelen even als den verkooper het regt had om te doen, met in achtneming nogtans van het geene bij deeze is gereserveerd.
Deze verkooping is geschied, onder de navolgende conditien ten lasten van de kooper gezegde Mattijs Konings, die zich verbind:
1. tot het promptelijk gedogen en nakomen van het voorschreven gereserveerde bij deze.
2. om te voldoen en betalen de regten en kosten de welke wegens deze verkoop zullen worden verschuld.
3. om de grond en andere lasten uit het bij deze verkogte verschuld zijnde of wordende, te zullen voldoen en betalen, te rekenen van den eersten januarij agtien honderd twee en twintig.
4. om, na dat het gemelde huisje van deze verkogte erve zal zijn afgebroken en geruimt, dezelve erve gedurende het leven van den verkooper niet met schop, schuur of anderzins te zullen betimmeren.
En daar en boven voor den koopprijs en som van vijftig gulden, dewelke de verkooper heeft erkend, uit handen van den kooper te hebben ontvangen; dus deswege kwitantie.
Tot de uitvoering dezes, hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den zes en twintigsten november des jaars achttien honderd een en twintig in bijwezen van de heer Waltherus Josephus Mutzaerts, fabrikant, en Antonius van Woerkom, messenmaker, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de comparanten, dewelke beiden hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832