Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1822-115-175-17

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Anna Maria Gerard Moonen weduwe van Wilhelmus Josephus Clijbergen spinster wonende te Tilburg wijk Hasselt.
Dewelke bij deze tegenwoordige acte onder belofte van vrijwaring van alle kommer, evictien, substitutien, hijpothequen en andere hoegenaamde beletselen, heeft verkogt, afgestaan en overgegeven aan Theodorus Smarius landbouwer en grondeigenaar mede te Tilburg wijk Hasselt woonagtig, hierbij tegenwoordig en accepterende, kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen of recht verkrijgende.
Een parceel schaarbosch en heide groot omtrend negen en veertig roeden vijf en zestig ellen (drie lopenzaad oude Bosche maat) gelegen te Tilburg wijk Hasselt aldaar genaamd in den Bosman, belendende oost de kinderen Jan Drabben, west de gemeente, heide, zuid de kinderen Cornelis Clijberg en noord de verkijger.
Zoo en in dier voegen als gemelde parceel schaarbosch en heide zich bevind en gelegen is, en met alle zoodanige voor en nadelige servituten als het zelve is hebbende, zonder daarvan iets uittezonderen of te reserveeren, verklarende de verkrijger daaraan voldoende bekend te zijn, en geene ampeler aanduiding of omschrijving te begeeren.
Om door gemelde verkrijger daarmede te kunnen doen en handelen als met goed hem in volkomen eigendom en genot toebehorende te rekenen van heden.
Zijnde dezen verkoop geschied onder de verpligting van den verkrijger die zich verbind:
1. om te voldoen en betalen alle de kosten en regten waartoe dit contract aanleiding zoude kunnen geven, en
2. om insgelijk te voldoen en betalen, de grondlasten en alle andere impositien, waarmede het bij deze verkogte belast is of bij vervolg belast zoude mogen worden mede van heden te rekenen.
En bovendien voor eene somme van vijf en zeventig guldens, welke somme de verkoopster heeft erkend en verklaard reeds voor dato dezes uit handen van den kooper te hebben ontvangen, dus hem daarvoor bij deze is kwitantie gevende.
De verkoopster is van het bij deze verkogte eigenaresse, als haar zijnde aangekomen van haren man Wilhelmus Josephus Clijbergen, overleden in den jare achttien honderd zeven, kragtens desselvs testament gepasseerd voor den notaris Izaac Bles en getuigen te Tilburg den vijftienden maart achttien honderd en vijff, zoo verklaarde.
Parthijen verkiezen voor de uitvoering dezer domicilie ten hunnen gemelde woonhuize.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den vijftienden februarij achttien honderd twee en twintig, in tegenwoordigheid van Johannes Gerardus Panhuijsen goud en zilversmit en Christiaan Vinken koperslager, beide wonende binnen deze stad als getuigen, die deze na gedane verklaring van de comparante verkoopster dat niet kan schrijven of tekenen, daartoe gerequireerd, met den comparant kooper en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832