Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1822-115-175-85

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:
Christiaan Cornelis Mommers wever wonende te Tilburg wijk Stokhasselt dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder belofte van vrijwaring an alle kommer evictien, substitutien, hypotheken en andere hoegenaamd beletselen heeft verkogt, afgestaan en overgedragen, aan Cornelis Wouter Bertens wever wonende te Tilburg wijk Reijt, hierbij tegenwoordig en accepterende koper voor zich zelve zijn erfgenamen of recht verkrijgenden,
Een half huis aan den westenkant, scheidende op de graat van de schoorsteen tusschen deze en de wederhelft ten oosten en bestaande in een keuken kamer en klein kamertje, met schop en hof, groot zes roeden twee en zestig ellen (twintig roeden onder Bossche maat) staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, aldaar inde Kortestraat, zijnde gequoteerd L F no. 515 en belend oost Johannes Swagemakers, met de voorzeide wederhelft, zuid en west Wilhelmus Hendrik Leijten en noord de straat, belast met elf duiten chijns 'sjaarsaanden Grave van Hogendorp alhier, volgens vestbrief gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle den negenden julij achttien honderd tien,
De verkooper aangekomen bij koop van Adriaan, Peter, Johannes, Francis en Helena Maria Swagemakers, mitsgaders Dionisius Swagemakers, te zamen meerderjarige kinderen kindskind en erfgenamen van Johanna Maria van Oers weduwe van Dionisius Swagemakers, volgens den zoo even aangehaalden vestbrief zoo en in dienvoegen als gemelde half huis, schop en hof zich bevind gestaan en gelegen is, en met alle zoodanige voor en nadelige ... als hetzelve is hebbende, zonder daarvan iets uittezonderen ofte reserveren, verklaarde de verkrijger daaraan voldoende bekend te zijn, en daarvan gene nadere aanduiding of omschrijving te begeeren, om door gemelde verkrijger daarmede te kunnen doen en handelen als met goed hem in vollen eigendom toebehorende van stonden aan, edoch daarvan niet in gebruik te treden of revenuen te genieten dan te rekenen van half april achttien honderd drie en twintig, zijnde dezen verkoop en koop geschied onder de verplichting van den verkrijger, die zich verbind,
1. om te voldoen en betalen alle de rechten en kosten, waartoe dit kontract aanleiding zoude mogen geven.
2. om ingelijks te voldoen en betalen te rekenen van den eersten januarij achttien honderd drie en twintig, de grond en andere lasten en impositien waarmede het bij deze verkogte belast is of bij vervolg belast zoude mogen worden, ... chijns eerstmaal op den vervaldag in den jare achttien honderd drie en twintig door den kooper moeten worden voldaan.
En voorts voor eene somme van die honderd guldens, welke somme den kooper eveneens aan den verkooper te zullen voldoen zes maanden na ... of requisitie met den intrest van vier van het honderd zonder inhouding in het jaar en welke intrest daarvan inmiddels jaarlijks te rekenen van half april achttien honderd drie en twintig aan handen van den verkooper zal moeten worden voldaan.
Blijvende het bij deze verkogte tot waarborg van gemelde betalingen, speciaal geaffecteerd, verbonden en gehypothequeerd, ingevolge privilegie aan de verkoopers gereserveerd.
Voor de uitvoering dezer verkiezen parthijen domicilie ten hunnen gemelden woonhuize.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den zesden september achttien honderd twee en twintig in tegenwoordigheid van Christiaan Vinken koperslager, en Adriaan van den Houdt winkelier beide wonende binnen deze stad als getuigens die deze na gedane verklaaring van den comparant verkooper dat niet kan schrijven of tekenen, met den comparant kooper en mij notaris na gedane voorleezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832