Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1822-115-228-68

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
De heer Daniel Swagemakers, fabrikant wonende te Tilburg, ter eenre:
en Martinus Jan Smulders, landbouwer wonende te Tilburg, ter andere zijde.
Dewelke onder wederzeidsche belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen met den anderen hebben aangegaan en gesloten eene ruiling van erven hier nabeschreven volgende, te weeten:
Voornoemde heer Daniel Swagemakers, comparant ter eenre heeft door deze tegenswoordige akte bij ruiling afgestaan, opgedragen en overgegeven aan voorn: Martinus Jan Smulders comparant ter andere zijde, dewelke zulks accepteerd, verkrijger voor hem zelf zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
1. Een perceel teulland groot omtrent een en veertig roeden zeven en dertig ellen (.twee en een half lopense oude maat.) gelegen te Tilburg aan de Hasselt belend oost voorn: Martinus Jan Smulders, west de straat, zuid gezegde Swagemakers, noord Laurens de Lelie.
2. Een perceeltje teulland groot omtrent acht roeden zeven en twintig ellen (. een half lopense oude maat.) gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend zuid een karweg, strekkende west aan erf van Daniel Swagemakers, en ten oosten en noorden tegens die van de verkrijger.
3. Een perceeltje teulland groot zestien roeden vijf en vijftig ellen (. een lopense oude maat.) of daar omtrent, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, strekkende west aan de straat, en oost, zuid en noord tegens erf van voorn. Martinus Jan Smulders verkrijger in deze.
Deze voorschreven drie perceeltjes niet afzonderlijk verhuurd, maar de huur derzelve begrepen zijnde onder meer andere goederen, zijn dezelve door partijen tezaamen waardig geschat honderd zestig gulden, tegens een jaarlijks revenu van acht gulden, hetgeen dezelve zouden kunnen opbrengen, zonder aftrek van lasten.
De heer Swagemakers was hier van eigenaar, als hem zijnde aangekomen gedeeltelijk bij erfenis van zaliger zijn moeder Adriana Maria Dekkers, weduwe in eerste huwelijk van wijlen Hendrik Swagemakers, blijkens akte van deeling gepasseerd voor den notaris Sem, residerende te Dongen, van dato Tilburg den dertienden november 1800 en elf, behoorlijk geregistreerd, en gedeeltelijk, bij successie van zaliger Johanna Swagemakers zijne zuster, onlangs te Tilburg overleden, uit kragt van haar testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen te Tilburg den dertienden september 1800 zestien, behoorlijk geregistreerd.
Waar tegens voorn: Martinus Jan Smulders comparant ter andere, bij ruiling heeft afgestaan opgedragen en overgegeven aan voorn: heer Daniel Swagemakers, comparant ter eenre zijde, die dit accepteerd als verkrijger voor hem zelf zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
1. Een perceel teulland groot omtrent negen en veertig roeden vijf en zestig ellen (. drie lopensen oude maat.) gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost en noord de straat, en strekkende zuid en west tegens erf van den verkrijger.
2. Een perceeltje weide groot omtrent zestien roeden vijf en vijftig ellen (. een lopense oude maat.) gelegen te Tilburg aan de Hasselt, strekkende west aan de straat, en ten oosten, zuiden en noorden aan de erf van den verkrijger. Dit laatstgemelde perceeltje is in eigen gebruik en niet verhuurd, maar de huur vant zelve begrepen zijnde in de massa van meerdere goederen, zijn dezelve tezaamen door parthijen waardig geschat honderd zestig gulden, tegens een jaarlijks revenu van acht gulden, het geen dezelve zouden kunnen opbrengen zonder aftrek van lasten.
Voorn: Martinus Jan Smulders was eigenaar van het eersts gemelde parceel, als hem zijnde aangekomen bij koop onder meer andere goederen van Dionisius en, Hendrikus van Tulder cum suis, volgens verbalen van provisioneele en definitive verkoping, daar van gehouden ten overstaan van den ondergeteekende notaris te Tilburg den zeventienden en een en dertigsten meij 1800 en twintig, behoorlijk geregistreerd, en het laatst gemelde parceeltje bij koop van Smits mannen Gasthuis te den Bosch, volgens opdragt gepasseerd voor schepenen van s'Bosch, omtrent achttien jaaren geleden, zoo hij verklaarde.
Wederzeidsche partijen, zullen te rekenen van heden, ieder over zijn bij deze in ruiling aangekomen goed, als hun eigendom kunnen beschikken, dan zullen daarvan niet int gebruik kunnen treden dan de oogst eerstkomende.
De grondlasten daarop staande of komende moeten voortaan te rekenen van eersten januarij 1800 drie en twintig door ieder vant zijne worden betaald.
Wijders hebben partijen wederkeerig aangenomen beloofd en zich verbonden, om op de voorschreven hun toebehorende gronden noch langs de kanten daar dezelve tegens elkanderen strekken, niet te zullen pooten opgaande boomen, maar dat de beplantingen aldaar alleen mogen bestaan in schaarhout om de vijf jaaren te hakken.
Tot de uitvoering dezes, hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den negen en twintigsten april achttien honderd twee en twintig in bijwezen van Antonius van Woerkom messenmaker en Johannes Adriaan Smulders, zonder beroep, beide wonende te Tilburg, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832