Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1822-115-228-87

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Jacobus Peter Wijtens, spinner, Michiel Peter van Iersel, schrobbelaar, als in huwelijk hebbende Pitronella Wijtens, en de zelve Pitronella Wijtens uit eigen hoofde, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd en Geertruij Wijtens, weduwe van wijlen Norbart Koolen, spinster, de beide laatst genoemde, dochters van eerstgenoemde comparant, allen wonende te Tilburg, dewelken bij deze tegenswoordige akte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan opgedragen en overgegeven aan Deliana de Jong weduwe van Gerard Hendrik Janssen, spinster, wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende, koopster voor haar zelve, haare erfgenamen en regtverkrijgende.
Een half huis aan den noordenkant, scheidende tusschen deze en de wederhelft ten zuiden daar aangelegen, met schop, hof en een vijftiende gedeelte in het gebruik en onderhoud van de put, groot omtrent acht roeden zeven en dertig ellen, /. een half lopensen ./ staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, niet afzonderlijk gequoteerd of genummerd, maar de nummer van het zelve begrepen onder dien van de wederhelft ten zuiden, zijnde no. 503, belend oost Francis Verbunt, west Martinus Smulders, zuid Adriaan Wouter van Iersel en noord de straat.
Zoo en in dien staat als het zelve zich tans bevind en gelegen is, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveeren, verklaarde de koopster het zelve wel te kennen, ermede tevreden te zijn, en daar van geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen.
De koopster zal over het bij deze verkogte half huis met toebehoren, als haar eigendom kunnen beschikken te rekenen van heden, echter zal zij daar van niet in het gebruik kunnen treden noch de revenuen genieten dan te rekenen van half april achttien honderd drie en twintig.
De voornoemde Jacobus Peter Wijtens, staande huwelijk met zijne overleden huisvrouw aangekomen bij koop van Cornelia Anthonij Sop weduwe van Peter Wijtens, volgens transport gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle, den negen en twintigsten julij 1700 een en negentig.
Deze verkooping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van de koopster waar toe deze zich verbind.
1. om te zullen betalen de regten en kosten, waar toe deze aanleiding geeft.
2. om te betalen de verponding en alle andere publieke belastingen uit het bij deze verkogte verschuld zijnde of wordende, te rekenen van den eersten januarij achttien honderd drie en twintig.
3. om te zullen dragen alle nadeelige servituten waar mede het zelve mogt zijn bezwaard, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs en som van honderd en veertig gulden, dewelke de verkoopers hebben erkend uit handen van de koopster te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie.
Tot uitvoering dezes, hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten woonhuize van voornoemde Jacobus Peter Wijtens den vijf en twintigsten mei achttien honderd twee en twintig in bijwezen van Laurens van Spaandonck spinner en Francis Adriaan Verbunt wever als getuigen en beide wonende te Tilburg, die, deze met Geertruij Wijtens en mij notaris navoorlezing hebben geteekend, maar niet de overige comparanten dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832