Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1823-115-229-101

Op heden den een en twintigsten augustus des jaars achttien honderd drie en twintig, compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Noord Braband; in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen, ten huize en herberge van George van Dijk, te Tilburg aan het Goirken.
Mejufvrouwen Johanna Koolen weduwe van wijlen Norbert Schoffers, fabrikante en Catharina Rodrigo, weduwe van wijlen Nicolaas Koolen, landbouwer, beide wonende te Tilburg.
Te kennen gevende; dat voornemens zijn, om op heden ingevolge gedane bekendmakingen, bij aanplakkings billetten, door voornoemde en ondergetekende notaris, publiek te doen verkoopen het hier na omschreven onroerend goed, waar van de finale verkooping zoo dezelve plaats heeft gehouden zal op donderdag den vierden september eerstkomende, ter dezer plaats en nu, in zulks op de navolgende generale en speciale conditien en voorwaarden:

Artikel 1 t/m 17 (niet vertaald).

Omschrijving van het te verkoopene goed. Een huis, met erve en hof, groot ongeveer zestien roeden vijf en vijftig ellen, staande en gelegen te Tilburg aan de Stokhasselt, gequoteerd Letter G No. 624, belend oost de erfgenamen van Johannes Swagemakers, zuid de weduwe Nicolaas Koolen, west de erve van Gerard Witlokx en noord de straat.
De verkoopers aangekomen bij koop van Laurens Adriaan Koolen, volgens opdragt gepasseerd voor schepenen van Tilburg den zeven en twintigsten januarij achttien honderd en tien.
Aan te vaarden in gebruik te half April des jaars achttien honderd vier en twintig. Gereserveerd twintig linde boomtjes, om te ruimen voor half maart eerstkomende.
Trekgeld vijf guldens. Armgeld zestig cents.
Ende hebben de voornoemde comparanten aan mij ondergetekende notaris verzogt om op de vooren staande conditien, lasten en voorwaarden, als nu over te gaan tot de provisionele verkooping en hebben na voorlezing getekend.

Aan welk verzoek voldoende; heb ik notaris in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen voorgelezen de conditien en voorwaarden dezer verkooping met de omschrijving van het te verkoopen goed, en vervolgens in bijwezen als voor, tot de provisionele verkooping geprocedeerd in maniere als volgt:
Het voorschreven huis hof en erve is ingezet op twee honder vijfenzeventig guldens bij Hendrik Pessers, fabrikant, wonende te Tilburg, afgehangen van vijfhonderd guldens, gedaald tot op twee honderd vijf en zeventig guldens, zijnde de ingezette som, daar voor aan den inzetter gebleven, die tot verhoging geslagen heeft tien slagen, en heeft na voorlezing getekend.

En gemerkt er niemend meer verhoogd of geslagen heeft, zoo hebben de voornoemde verkoopers het voorschreven huis hof en erve provisioneel verkogt en toegewezen aan voornoemde Hendrik Pesserss, als laatste slager hier voor gemeld, voorbehoudens de verhogingen of slagen de welke nog zouden mogen worden gedaan; Zijnde vervolgend aan de gegadigdens op nieuw bekend gemaakt, dat de finale verkooping zal geschieden heden over veertien dagen ten dezer plaats en ...
Aldus provisioneel verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag, maand en jaar als boven, in bijwezen van Jan David Ader, deurwaarder en Adriaan Moonen, koopman, als getuigen, en beide wonende te Tilburg, die deze, met de verkoopers en mij notaris na voorlezing hebben getekend.

En op heden den vierden september des jaars achttien honderd drie en twintig, compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen, ten huize en herberge van George van Dijk, te Tilburg aan het Goirken.
Mejufvrouwen Johanna Koolen weduwe van wijlen Norbert Schoffers en Catharina Rodrigo, weduwe van wijlen Nicolaas Koolen, beide genoemd, gequalificeerd en gedomicilieerd, als in het hoofd van voorenstaande proces verbaal van den een en twintigsten augustus laatstleden behoorlijk geregistreerd, is gemeld.
Te kennen gevende: dat het heden de bepaalde dag is, tot de finale verkoping van het hiervoor omschreven onroerende goed, waarvan de provisioneele verkoping heeft plaats gehad, bij het hiervooren staande proces verbaal, en hebben dienvolgens aan mij notaris verzogt om als nu over te gaan tot den ontvangst der verhogingen of slagen dewelke nog zouden mogen worden gedaan, en de finale verkoping vant zelve goed; en hebben na voorlezing geteekend.

Aan welk verzoek voldoende heb ik voornoemde en ondergeteekende notaris, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen aan de bijeengekomen gegadigdens gevraagd, of iemand van hun verkoos te hogen of te slaan, en vervolgens nagedaane voorlezing van de conditien en voorwaarden dezer verkooping met de omschrijving van het te verkoopene goed, tot de finale verkoping geprocedeerd in manier als volgdt:

En is dadelijk gecompareerd Cornelis de Bont, landbouwer, wonende te Tilburg, die tot verhoging heeft geslagen vijftien slagen, en heeft na gedane voorlezing getekend.

Voords een waschkaars ontstoken en uitgebrand zijnde zonder dat er door iemand ... is gehoogd of geslagen geworden, zoo hebben de voornoemde verkoopers het voorschreven huis, hof en erve, finaal verkogt en toegewezen aan voornoemde Cornelis de Bont, landbouwer wonende te Tilburg, voor den koopprijs en som van drie honderd guldens, buiten en behalven de onkosten dezes, en heeft de gezegde Cornelis de Bont, hierbij tegenwoordig verklaard zulks te accepteren als kooper voor hem zelv, zijne erfgenamen en regtverkrijgenden, belovende en zich verbindende als gerequireerd.
En hebben partijen tot de uitvoering dezes domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Aldus finaal verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag, maand, jaar en plaats als boven, in bijwezen van Jan David Ader, deurwaarder en Jan Bruggeman, lakenverwer, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met de verkoopers, kooper en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832