Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1823-115-229-137 en 146

Op heden den dertienden november des jaars achttien honderd drie en twintig, compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord-Braband, in bijwesen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen, ten huize en herberge van Peter Wolfs, te Tilburg aan de Hasselt.
1. Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, en Cornelis Peter de Groot, wever, beide wonende te Tilburg, in kwaliteit als gevolmagtigden van Jan Kruijssen, bakker, wonende te Rotterdam, Cornelis Kruijssen, dagloner, wonende te Berkel, Johanna Deckers huisvrouw van Jacobus Weijtmans, landbouwer, met authorisatie van voornoemde haaren man, beide wonende te Udenhout, Maria Deckers huisvrouw van Johannes Stokkermans, landbouwer, met authorisatie van voornoemde haaren man, beide wonende te Tilburg, Johanna Deckers, weduwe van Cornelis Michiels Koolen, landbouwster, wonende te Tilburg, Maria Deckers, weduwe van Gerard van Broekhoven, landbouwster, wonende te Udenhout, Adriana Oomen, dienstmeid, wonende te Breda, Francisca Oomen, huisvrouw van Willem Vermeulen, tuinman, met authorisatie van voornoemde haaren man, beide wonende te Breda, Bernardus Oomen, smit, wonende te 's Hertogenbosch, Johannes Schapendonk, landbouwer, wonende te Weelde, Laurens Schapendonk, koopman, wonende te Oosterhout, Johanna Schapendonk, huisvrouw van Hendrik van Loon, landbouwer, met authorisatie van voornoemde haren man, beide wonende te Weelde, Maria Aldegonda Willemsen, naaijster, wonende te Moergestel, Martinus Abrams, linnenwever, wonende te Baerle Nassau, Hubertus Abrams, dagloner, wonende te Weelde, ende Cornelia Abrams, huisvrouw van Peter ..., linnenwever, met authorisatie van voornoemde haren man, beide wonende te Weelde, volgens procuratie gepasseerd, voor mij notaris in bijwezen van getuigen te Tilburg, den zeven en twintigsten october 1800 drie en twintig, behoorlijk geregistreerd en waar van eene expeditie aan deze is geannexeerd,
2. Francisca Willemsen, meerderjarig, ongehuwd, marskraamster, wonende te Moergestel, en voornoemde committanten van gezegde Adriaan Wouter van Iersel en Cornelis Peter de Groot, met laatsgenoemde Francisca Willemsen zich kwalificerende gezamentlijke erfgenamen ieder voor des zelver geregte daartoe geregte aandeel van wijlen Maria Catharina van Gorp, gewoond hebbende te Tilburg, en aldaar overleden overleden den drie en twintigsten october achttien honderd drie en twintig, uit kragte van haar testament gepasseerd voor mij notaris in bijwezen van vier getuigen te Tilburg, den zevenden mei achttien honderd drie en twintig, geregistreerd ter zelve stede den achtentwintigsten october 1800 drie en twintig, deel elf, folio honderd negen en negentig, door den ontvanger middelaar.
Te kennen gevende, dat voornemens zijn, om op heden ingevolge gedane bekendmakingen bij aan plakkings biljetten, door voornoemde en ondergetekende notaris, publiek en voor alle man provisioneel te doen verkoopen, de hier nabeschreven onroerende goederen, waarvan de finale verkooping, zoo dezelve plaats heeft, geschieden zal op donderdag den zeven en twintigsten november eerstkomende, ter dezer plaats alhier, en zulks op de navolgende generale en speciale conditien en voorwaarden

Artilel 1 t/m 17 (niet vertaald)

Omschrijving der te verkoopene goederen.

Eerste koop.
Een half huis, gequoteerd litt F no. 486 met den hof en een vierde in het gebruik en onderhoud van de put, staande en gelegen te Tilburg aan de Klein Hasselt, groot ongeveer acht roeden zeven en twintig ellen, belend oost Peter de Bekker, zuid en west Theodorus Smarius en noord de straat.
Aan te vaarden in gebruik dadelijk na de voldoening van de koopprijs.
Trekgeld vijf gulden.
Arm geld zestig cents.

Tweede koop.
Een perceel teulland, groot ongeveer vier en twintig roeden drie en tachtig ellen, gelegen te Tilburg wijk Hoeven ter plaatse de Bokhamer, belend oost en zuid voetwegen, west Wouter Mutsaars en noord de straat.
Aan te vaarden in gebruik te oogst des jaars achttien honderd vier en twintig aan de bloote stoppelen, zullende de huur of pagt voor den oogst van dat jaar, tot een mudde vijf schepels en een maatje rogge, ten behoeve van den kooper zijn, in te vorderen voor zijne rekening en risico.
Trekgeld vier gulden.
Armgeld zestig cents.

De voorschreven goederen zijn voornoemde committanten van gezegde Adriaan Wouter van Iersel en Cornelis Peter de Groot, met Fransica Willemsen aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Maria Catharina van Gorp hier voorgemeld.
En hebben de voornoemde comparanten aan mij notaris verzogt, om op voorenstaande conditien en voorwaarden als nu over te gaan tot de provisionele verkooping en hebben na voorlezing getekend.

Aan welk verzoek voldoende, heb ik notaris in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende ... aan de bijeen gekomen gegadigden voorgelezen de conditien en voorwaarden dezer verkooping met de omschrijving der te verkoopene goederen en vervolgens in bijwezen als voor, tot de provisionele verkooping geprocedeerd in maniere als volgd:
De eerste koop in ingezet op honderd en tagtig guldens bij Peter Wolfs, landbouwer en herbergier wonende te Tilburg, afgehangen van vijf honderd gulden, gedaald tot op honderd tagtig guldens zijnde de ingestelde som, daarvoor aan den inzetter gebleven die tot verhoging geslagen heeft vijftien slagen en heeft na voorlezing getekend.
De tweede koop is ingezet op honderd vijf en twintig guldens, bij den heer Adriaan Moonen, koopman, wonende te Tilburg, afgehangen van drie honderd gulden, gedaald tot op honderd vijf en twintig gulden, zijnde de ingezette som, daar voor gebleven aan den inzetter, die tot verhoging geslagen heeft vijf slagen en heeft na voorlezing getekend.
En gemerkt er niemand meer heeft willen hogen of slaan, zoo hebben de voornoemde verkoopers de voorschreven goederen provisioneel toegewezen aan de laatste slagers of verhogers hier voor bij iederen koop gemeld, voorbehoudenste verhogingen of slagen denwelken noch zouden mogen worden gedaan, zijnde vervolgens aan de gegadigdens op nieuwd bekend gemaakt, dat de finale verkooping zal geschieden heden over veertien dagen ter dezer plaats en ure,
Aldus Provisioneel verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg op dag, maand, jaar en plaats als boven, in bijwezen van Jan Baptist Smulders, landbouwer en Jan David Ader, deurwaarder, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben getekend.

146.
En op heden den zeven en twintigsten november des jaars achttien honderd drie en twintig, compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwesen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen ten huize en herberge van Peter Wolfs, te Tilburg wijk Hasselt.
Adriaan Wouter van Iersel, Cornelis Peter de Groot en Francisca Willemsen, alle drie in betrekking en kwaliteit, zo als gemeld is in dezelve beroepen en woonplaatsen opgegeven en uitgedrukt bij het voorenstaande proces verbaal van provisionele verkooping van dato dertienden november laatstleden, behoorlijk geregistreerd.
Te kennen gevende, dat het heden de bepaalde dag is, tot de finale verkooping der voorschreven onroerende goederen, waarvan de provisionele verkooping heeft plaats gehad, bij proces verbaal hier voor gemeld, en hebben dienvolgens aan mij ondergetekende notaris verzogt, om als nu over te gaan tot den ontvangst der verhoging en op slagen denwelken nog zouden mogen worden gedaan, en de finale verkooping der zelve goederen, en hebben na gedane voorlezing, getekend.

Aan welk verzoek voldoende; heb ik notaris in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen aan de bijeengekomen gegadigdens gevraagd of nog iemand hunner verkoos te hogen of te slaan, en vervolgens na gedane voorlezing van conditien en voorwaarden deze verkooping, met de omschrijving der te verkoopen goederen in bijwezen als voor, tot de finale verkooping geprocedeerd als volgt:
En gemerkt op iederen koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand is, zonder dat er door iemand verder of meerder is gehoogd of geslagen geworden, zoo hebben de voornoemde verkoopers, de vermelde goederen finaal verkogt en toegewezen aan de laatste slagers of verhogers, te weeten:
De eerste koop aan Peter Wolfs, landbouwer en herbergier, wonende te Tilburg voor den koopprijs en som van honderd vijf en negentig gulden, buiten en behalve de onkosten dezes, en heeft voornoemde Peter Wolfs hier bij tegenwoordig, verklaard zulks te accepteren, belovende en zich verbindende als gerequireerd.
De tweede koop aan den heer Adriaan Moonen, koopman, wonende te Tilburg, voor den koopprijs en som van honderd en dertig guldens, buiten en behalve de onkosten dezes, en heeft de heer Moonen, hier bij tegenwoordig, verklaard zulks te accepteren, als kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende, belovende en zich verbindende als gerequireerd. En hebben de voornoemde verkoopers erkend, de voorschreven koopsom van honderd dertig gulden, uit handen van den kooper voorn. de heer Adriaan Moonen, op heden te hebben ontvangen, waar voor hem dus kwiteren.
Tot de uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen, ten hunnen woonhuizen binnen de gemeentens hierboven uitgedrukt.
Aldus finaal verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag, maand, jaar en plaats als boven, in bijwezen van Johannes van den Hout bakker en Jan David Ader, deurwaarder, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met de verkoopers, koopers en mij notaris na voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832