Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1823-115-229-164

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
De heer Daniel Swagemakers, fabrikant wonende te Tilburg.
Dewelke bij deze tegenswoordige akte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, heeft verkocht, afgestaan opgedragen en overgegeven aan Gerard Michiel van Spaandonck, fabrikant, wonende te Tilburg aan de Klein Hasselt, hierbij tegenwoordig en accepterende, kooper voor zich zelf, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
Een stukje grond of erve zijnde een spie groot omtrent drie roeden een en derig ellen nederlandsch, gelegen te Tilburg aan de Klein Hasselt, strekkende ten noordwesten aan den hof van den kooper, ten zuiden aan de straat en ten noordoosten aan den verkooper, scheidende aldaar tusschen de wederzeidsche erven in de rigting der paalen, ten dien einde aldaar gelegt; zoo en in dien staat als het voors. stukje grond of erve zich tans bevind, uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveeren, verklarende de kooper hetzelve wel te kennen ermede tevreden te zijn en daarvan geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
De verkoper voornoemden Daniel Swagemakers aangekomen, zoo hij verklaarde uit de nalatenschap zijner moeder Adriana Maria Dekkers, overleden te Tilburg den twee en twintigsten mei 1800 elf.
De kooper voornoemde Gerard Michiel van Spaandonck zal het voorgemelde stukje grond of erve in eigendom en genot aanvaarden te rekenen van heden, en daar over na welgevallen kunnen beschikken evenals de verkooper het regt had om te doen.
Deze verkoping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van den kooper, waar toe deze zich verplicht.
1. om te zullen betalen de regten en kosten waar toe deze aanleiding geeft.
2. om te betaalen de grond en andere lasten int het bij deze verkochte perceeltje verschuld zijnde of wordende te rekenen van heden.
3. om te zullen dragen alle nadeelige servituten waarmede hetzelve mogt zijn bezwaard, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten, en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs en som van vijftien gulden, dewelke de verkooper heeft erkend, reeds bevorens uit handen van den kooper te hebben ontvangen, en hem daarvoor te kwiteeren bij deze.
Tot de uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den drie en twintigsten december des jaars achttien honderd drie en twintig in bijwezen van Antonius van Woerkom messenmaker, en Johannes Adriaan Smulders, zonder beroep als getuigen, en beide wonende te Tilburg, die deze minute benevens de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832