Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1823-115-229-166

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Johannes Vermeer, wever, wonende te Tilburg, in kwaliteit als gevolmagtigde van Johannes van Heijst, dagloner, wonende te Santvliet kanton Eeckeren, provincie Antwerpen, volgens procuratie gepasseerd voor den notaris Petrus Joannes Hannen residerende te Eeckeren, waar van het origineel brevet, behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd aan deze is geannexeerd na alvorens door genoemde gevolmagtigde te zijn voor echt verklaard en getekend in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen,
Dewelke bij deze tegenswoordige akte onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen heeft verkogt, afgestaan opgedragen en overgegeven aan Hendrikus van Heijst, landbouwer, Peter van Heijst, landbouwer, Maria van Heijst, huisvrouw van Francis Willemsen, landbouwer, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Maria Hendrika van Heijst, huisvrouw van Peter Heerkens, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, en aan Adriana van Heijst, huisvrouw van Johannes Bertens, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, broeders en zusters, allen wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende, als koopers voor hun zelven hunne erfgenamen en regtverkrijgenden.
1. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een huis, stal, schuur meest in leem gebouwd gequoteerd no. 552, met aangelegen hof, teulland en weide, groot te zamen omtrent een buunder acht en veertig roeden zeven en negentig ellen, staande en gelegen te Tilburg aan het Kraaijven, belend oost de straat, west Peter Baaijens en Theodorus Smarius, zuid Adriaan de Beer,
2. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een leemen huisje, gequoteerd no. 556, met hof en erve, groot ongeveer zestien roeden vijf en vijftig ellen, staande en gelegen als voor te Tilburg, aan het Kraaijven, belend oost Jan Baptist van Riel, west de straat, zuid Francis van Iersel en noord Jan Baptist Mutsaers,
3. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een parceel teulland, gelegen als voor, groot ongeveer zeven en vijftig roeden drie en negentig ellen, belend oost Johanna van Gestel, west de straat, zuid Cornelis Vromans en noord Francis van Iersel en Jan Baptist van Riel,
4. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een parceel teulland, gelegen als voor, groot ongeveer zes en zestig roeden twintig ellen, belend oost Adriaan de Beer, west Johannes Couwenberg, zuid Adriaan de Beer, en noord Jan Nicolaas de Kock,
5. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een parceel teulland, groot ongeveer negen en veertig roeden vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg wijk Hasselt aan 't Heijent, belend oost Jan Baptist Brouwers, west de weduwe Peter Horvers, zuid de heide en noord Joseph Nouwens,
6. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een parceel dito, gelegen te Tilburg aan 't Kraaijven, groot omtrent zestien roeden vijf en vijftig ellen, belend oost de weduwe Adriaan Voskens, west Godefridus Vermeer, zuid Joseph Nouwens en noord Arnoldus Bertens,
7. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een parceel dito, gelegen als voorgaande, groot ongeveer twintig roeden negen en zestig ellen, belend oost de straat, west Godefridus Vermeer, zuid Servaas Commu en noord Arnoldus Bertens
8. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een parceel teulland, gelegen te Tilburg aan de Postelstraat, groot omtrent een en veertig roeden acht en dertig ellen, belend oost den Heiligen Geest Armen en Jan Baptist van Riel, west Christiaan Mommers, zuid en noord wegen, en
9. Een zesde part gemeen en onbedeeld in een parceel teulland, gelegen als het laatst voorgaande, groot ongeveer twee en tachtig roeden zeven en zeventig ellen, belend oost Jan Baptist Beeris, west de heide, zuid en noord wegen;
waarvan de overige vijf zesde parten aan de koopers in eigendom toe behoren.
Zoo en in dien staat als de voorschreven goederen zich tans bevinden, uitstrekken, gelegen en gereengenoot zijn, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveeren, verklaarende de koopers dezelven wel te kennen, daar mede te vreeden en er geene naauwkeuriger omschrijving of aanduiding van te verlangen.
De voornoemde Joannes van Heijst was eigenaar van het bij deze verkogte een zesde part in de voorschreven goederen, als hem zijnde aangekomen bij successie van wijlen Adriaan van Heijst en Johanna van Dooren, zijn vader en moeder, beide onlangs te Tilburg overleden.
Om door de koopers in eigendom en genot te worden aanvaard, te rekenen van heden.
Deze verkooping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van de koopers, waar toe deze zich verbinden
1. om te zullen betalen de regten en kosten waar toe deze aanleiding geeft.
2. om te zullen betalen de verponding en alle andere publieke belastingen waarmede het bij deze verkogte verschuld is of zoude mogen worden belast te rekenen van heden
3. om te dragen alle nadelige servituten waarmede het zelve mogt zijn of worden bezwaard, niet te min kunnen zij zich daar tegen verzetten en alle voordelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs en som van vier honderd guldens, dewelke de verkooper qq, heeft erkend uit handen van de koopers te hebben ontvangen, dus deswege kwitantie.
Tot de uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den negen en twintigsten december des jaars achttien honderd drie en twintig, in bijwezen van Antonius van Woerkom, messenmaker en Johannes Adriaan Smulders, zonder beroep, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg, die deze minute met de verkoopers qq, Peter Heerkens en Johannes Bertens na gedane voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten, dewelken, om te tekenen verzogt zijnde, allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832