Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1824-115-177-92

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen,
Servaas Kommu, wever en winkelier wonende te Tilburg, ter eenre; en Peter van Geloven, fabrikant mede te Tilburg woonagtig, ter andere zijde;
Dewelke onder wederzijdsche belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken substitutien en andere hoegenaamde beletzelen, met elkanderen hebben aangegaan de navolgende ruiling, te weten:
Voornoemde Servaas Kommu, heeft bij deze in ruiling gegeven afgestaan en overgedragen aan Peter van Geloven, die zulks accepteerd en dus in ruiling aanneemd,
Een huis en hof groot omtrend twintig roeden negen en zestig ellen, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt gequoteerd no. 565 en belend oost Adriaan van Hest, west Arnoldus Bertens, zuid de straat en noord Godefridus Vermeer, door parthijen waardig geschat twee honderd vijftig guldens tegen een jaarlijks revenu van twaalf gulden vijftig centen, zonder aftrek van lasten.
Peter van Geloven voornoemd heeft daartegen bij deze in ruiling gegeven afgestaan en overgedragen aan Servaas Kommu, die zulks accepteerd en dus in ruiling aanneemd,
Een leemen huisje bestaande in twee woningen met den hof groot omtrend vier roeden zes en negentig ellen, genaamd de Grot, gequoteerd no. 621, staande en gelegen te Tilburg aande Stokhasselt, belend oost de straat, west en noord Cornelis de Bont, en zuid Francis van Iersel, door parthijen waardig geschat honderd vijftig gulden tegens een jaarlijks revenu van zevengulden vijftig centen, zonder aftrek van lasten.
Pathijen zullen van heden af aan ieder over het hem in ruiling aangekomene als eigendom kunnen beschikken, echter zullen zij daarvan niet in gebruik treden of daarvan genot hebben, dan te rekenen van half april achttien honderd vijf en twintig.
De grond en andere lasten zullen voortaan in van heden af door ieder van het hun bij deze aangekomene worden betaald.
Voorts is deze ruiling geschied, tegens eene toegift van een honderd guldens, door Peter van Geloven aan Servaas Kommu, te betalen, welke laatste heeft erkend, gemelde som van een honderd guldens, reeds bevorens uit handen van voornoemde Peter van Geloven te hebben ontvangen, dus hiervoor kwitantie geeft.
Gedaan en gepasseerd te Tilburgten kantore van mij notaris den zesden augustus achttien honderd vier en twintig, in tegenwoordigheid van Adriaan vanden Houdt, winkelier en Hendrik Smulders, touwslager, beide wonende binnen deze stad als getuigens die deze na gedane verklaring van de comparanten dat niet kunnen schrijven of tekenen als de schrijfkunst niet verstaande, met mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832