Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1824-115-230-6

Compareerden voor mij Pieter Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van nagenoemde ondergetekende getuigen:
Hendrik van Heijst, landbouwer, Peter van Heijst, landbouwer, Maria Hendrika van Heijst, huisvrouw van Peter Heerkens, landbouwer, door voornoemde haaren man, geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Maria van Heijst, huisvrouw van Francis Willemsen, landbouwer, door voorn. haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Adriana van Heijst, huisvrouw van Johannes Bertens, landbouwer, door voorn. haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, allen wonende te Tilburg.
Te kennen gevende, dat zij willende verdeelen: 1. de nabeschreven onroerende goederen dewelke hun ieder voor een vijfde part toebehoren als hun zijn aangekomen voor vijf zesde parten bij successie van wijlen Adriaan van Heijst en Johanna van Dooren, hunnen ouders, beide gewoond hebbende en onlangs in Tilburg overleden en een zesde part bij koop van de gevolmagtigde van Johannes van Heijst, hunnen broeder, wonende te Santvliet, volgens kontrakt gepasseerd voor mij notaris en getuigen te Tilburg den negen en twintigsten december 1800 drie en twintig, behoorlijk geregistreerd en 2. Eenige kontante penningen tusschen hen tot dusverre in gemeenschap gebleven, mede uit den boedel en nalatenschap van gemeld hunne ouders voortgekomen.
Dat partijen dienvolgens waren overeengekomen gedagte goederen in vijf portien of aandeelen te verdeelen en toe te scheiden, dat zij zelven om daartoe te geraken, in der minnen, met onderling genoegen en toestemming, hebben gedaan een schatting dier goederen, alvorens zij mede met onderling genoegen en toestemming, daar van hebben gemaakt vijf aandeelen of loten, hier na beschreven, te weten:

Eerste aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Hendrik van Heijst, bestaande in:
1. Een leemen huisje, gequoteerd no. 556, met hof en erve, staande en gelegen te Tilburg aan het Kraaijven, groot omtrent zestien roeden vijf en vijftig ellen, belend oost Jan Baptist van Riel, west de straat, zuid Francis van Iersel en noord Jan Baptist Mutsaers, getauxeerd op honderd vijf en twintig gulden, zegge f 125.00,
2. Een perceel teulland, gelegen als voor, groot ongeveer zeven en vijftig roeden drie en negentig ellen, belend oost Johanna van Gestel, west de straat, zuid Cornelis Vromans en noord Francis van Iersel en Jan Baptist van Riel, getauxeerd op twee honderd vijf en zeventig guldens, zegge f 275.00,
3. Een perceel teulland, groot ongeveer zestienroeden vijf en vijftig ellen, gelegen als voor, belend oost de weduwe Adriaan Voskens, west Godefridus Vermeer, zuid Joseph Nouwens en noord Arnoldus Bertens, getauxeerd op vijftig gulden, zegge f 50.00,
Totaal van het eerste aandeel vier honderd vijftig guldens, zegge f 450.00.

Tweede aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Peter van Heijst, bestaande in:
1. Een parceel teulland, groot ongeveer zes en zestig roeden twintig ellen, gelegen te Tilburg, aan het Kraaijven, belend oost Adriaan de Beer, west Jacobus Couwenberg, zuid Adriaan de Beer en noord Jan Nicolaas de Kock, getauxeerd op twee honderd vijf en zeventig guldens, zegge f 275.00,
2. Een perceel teulland, groot ongeveer negen en zestig roeden vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt aan't Heient, belend oost Jan Baptist Brouwers, west de weduwe Peter Horvers, zuid de heide en noord Joseph Nouwens, getauxeerd op honderd vijf en zeventig gulden, zegge f 175.00.
Totaal van het tweede aandeel vierhonderd en vijftig guldens, zegge f 450.00.

Derde aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Maria Hendrika van Heijst, huisvrouw van Peter Heerkens, bestaande in:
1. Een perceel teulland, groot omtrent negen en veertig roeden vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg aan het Kraaijven, belend oost het vijfde aandeel, west Peter Baaijens en Theodorus Smarius, zuid en noord Adriaan de Beer, getauxeerd op twee honderd vijf en twintig guldens, zegge f 225.00,
2. Een perceel dito, groot omtrent twintig roeden negen en zestig ellen, gelegen als voor, belend oost de straat, west Godefridus Vermeer, zuid Servaas Commu en noord Arnoldus Bertens, getauxeerd op honderd vijf en twintig guldens, zegge f 125.00,
3. Eene som van honderd guldens, uit de kontante penningen, ... van publiek verkogte meubelen en andere roerende goederen des boedels, ten overstaan van mij notaris gehouden op den zestienden december 1700 drie en twintig, volgens proces verbaal van dien dag, behoorlijk geregistreerd, zegge f 100.00,
Totaal van het derde aandeel, vier honderd vijftig guldens, zegge f 450.00.

Vierde aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Maria van Heijst, huisvrouw van Francis Willemsen, bestaande in:
1. Een parceel teulland, gelegen te Tilburg, aan de Postelstraat, groot omtrent een en veertig roeden ... en dertig ellen, belend oost de Heiligen Geest Armen, en Jan Baptist van Riel, west Christiaan Mommers, zuid en noord wegen, getauxeerd op honder en vijftig guldens, zegge f 150.00,
2.Een perceel teulland, gelegen als voor, groot ongeveer twee en tachtig roeden zes en zeventig ellen, belend oost Jan Baptist Brouwers, west de heide, zuid en noord wegen, getauxeerd op driehonderd guldes, zegge f 300.00,
Totaal van het vierde aandeel vier honderd vijftig guldens, zegge f 450.00.

Vijfde aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Adriana van Heijst, huisvrouw van Johannes Bertens, bestaande in:
Een huis, stal, schuur, gequoteerd no. 552, met aangelegen hof, teulland en weide, groot te zaamen omtrent negen en negentig roeden een en dertig ellen, staande en gelegen te Tilburg aan het Kraaijven, belend oost de straat, west het derde aandeel en zuid Adriaan de Beer, getauxeerd op vier honderd vijftig guldens, maakende het totaal van het vijfde aandeel, zegge f 450.00.

En zullen de voornoemde deelgenoten voortaan over de goederen hun bij deze toe en aanbedeeld als hun eigendom en welgevallen kunnen beschikken, te rekenen van heden mits betalende de grond en andere lasten daarop staande of komende, te rekenen van den eersten januarij 1800 vier en twintig.
Voorts hebben zij elkander wederkerig gevrijwaard en hun verantwoordelijk gesteld, wegens de evictie die iemand hierna in het zijn of haar aanbedeelde zoude kunnen ondervinden, mits dezelve niet voortspruit uit een oorzaak dewelke na tegenwoordige deeling is opgekomen.
Tot de uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waarvan acte. Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den negentienden januarij achttien honderd vier en twintig, in bijwezen van Antonie van Woerkom, messenmaker en Johannes Adriaan Smulders, zonder beroep, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met Peter Heerkens, Johannes Bertens en mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten, dewelken allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832