Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1825-115-178-2

Op heden den dertiende januarij achttien honderd vijf en twintig, compareede voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen ten huize en herberge van Peter Wolfs wonende te Tilburg wijk Hasselt no. 523,
1. Jan Baptist Brouwers fabrikant en Frederik Eras kleermaker, zoo voor hun zelve laatstgemelde als in huwelijk hebbende Adriaana Maria van Loon, en dezelve Adriaana Maria van Loon uit eigen hoofde als gemelde Jan Baptist Brouwers en Frederik Eras, nog als gevolmagtigde van Jan Schuurmans wever als in huwelijk hebbende Cornelia de Kock en dezelve Cornelia de Kock uit eigen hoofde, Cornelis Gerard Bertens wever als in huwelijk hebbende Catharina Brouwers, xxx als in huwelijk hebbende Geerdina Brouwers en dezelve Catharina Brouwers en Geerdina Brouwers beide uit eigen hoofde, Adriaan Mutsaars wever als in huwelijk hebbende Johanna van Spaandonk en dezelve Johanna van Spaandonk uit eigen hoofde, Gerard van Spaandonk fabrikant, Willem van Spaandonk wever, Jan Baptist van Spaandonk arbeider, Arnoldus van Spaandonk baardscheerder, Gerard Horsten wever, Jan Pikorie koopman als in huwelijk hebbende Maria Allegonda Horsten en dezelve Maria Allegonde Horsten uit eigen hoofde, Laurens van Spaandonk tans zonder beroep en Cornelis Hutten geemployeerde bij de Laken Halle, alle wonende te Tilburg, met uitzondering van Jan Pikorie en zijn huisvrouw welke woonagtig zijn te Riel gemeente Alphen en Riel, in gevolge onderhandsche procuratie van dato Tilburg, den zeventienden december achttien honderd vier en twintig geregistreerd te Tilburg den twaalfden januarij 1800 vijf en twintig vierde deel folio acht en twintig ..., zeven ontvangen voor procuratie laatste centen en voor de verhoging een en twintig centen, /getekend/ middelaar. 2. Adriaana de Kock arbeidster, Adriaan Meelis wever, als in huwelijk hebbende Maria Allegonda van Spaandonk en dezelve Maria Allegonda van Spaandonk uit eigen hoofde, en Adriaana Horsten weduwe van Gerard Spijkers spinster allen wonende te Tilburg ingevolge procuratie gepasseerd voor mij notaris en presente getuige den twee en twintigsten december agtien honderd vier en twintig behoorlijk geregistreerd, 3. van Cornelis van Spaandonk fruitkoper wonende te Weert, ingevolge onderhantsche procuratie in dato Weert den derden januarij achttien honderd vijf en twintig geregistreerd te Tilburg den twaalfden januarij 1800 vijf en twintig, vierde deel folio achtentwintig ... zes ontvangen daar voor procuratie tachtig centen en voor de verhogingen eenentwintig centen /getekend/ middelaar, en 4. van Joannes de Kock, ... bij de vijfde compagnie derde batalion zestiende afdeling, in garnisoen te ... onder handsche procuratie in dato ... den vijfden october achttien honderd vier en twintig, geregistreerd te Tilburg den dertiende januarij 1800 vijf en twintig vierde deel folio negen en twintig recto, afd twee ontvangen voor de procuratie tachtig centen en voor de verhogingen een en twintig centen /getekend / middelaar,
En Gerardus van Spaandonk fabrikant wonende te Tilburg als gevolmagtigde van Joannes van Spaandonk wollewever wonende te St. Nicolaas, ingevolge procuratie gepasseerdd voor Joseph Vergauwen notaris residerende te St. Nicolaas, den dertienden october agtien honderd vier en twintig behoorlijk geregistreerd alle welke procuratien na door de respectieve comparanten gevolmagtigden voor deugdelijk en egt te zijn verklaard en getekend in originali of originaal ... aan deze zijn gehecht geworden.
Te kennen gevende dat voornemens zijn om in gevolge gedane annonces door het ... van mij notaris als no over te gaan tot den publieken verkoop van het hier na omschreven vast of onroerend goed zullende indien het plaats heeft de finale verkoping er van geschieden op donderdag den zeven en twintigsten dezer maand januarij des avond vijf uuren ten gemelde huize en herberge van Peter Wolfs en zulks op de navolgende generale en speciale conditien en voorwaarden.
Art 1 t/m art. 17
....
Omschrijving van de koop.
Een huis en hof groot omtrent dertien nederlandsche roeden staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt zijnde gequoteerd no. 506 en belend oost Adriaan de Kock, west Jan Laurens Jansen, zuid de straat en noord Martinus Smulders, belast met elf cent chijns aan den graaf van Hogendorp, jaarlijks, aan te vaarden te gelijk met de nalevering van de koopprijs,
Trekgeld vijf gulden, armgeld eenen gulden.
Het voormelde goed is de verkoopers aangekomen bij successie van Dionisius van Spaandonk en Gerardina Hutten volgens derzelver ... testament gepasseerd voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en getuigen te Tilburg den achtste februarij zeventien honderd zeven en tachtig geregistreerd te Tilburg den dertienden januarij 1800 vijf en twintig dertiende deel, folio een en vijftig recto, afd drie en vier, ontvangen voor testament twee gulden veertig centen voor regt daar en boven twee gulden veertig centen voor de verhogingen een gulden vijf en twintig centen /getekend / middelaar en opgevolgd testament van gezegde Dionisius van Spaandonk gepasseerd voor de notaris Pieter Gerard Molengraaff en getuigen te Tilburg den zes en twintigsten junij achttien honderd twee en twintig geregistreerd te Tilburg den zevenden december 1800 vier en twintig deel dertien folio twee en dertig recto, afdeling zeven en versa afdeling twee en drie ontvangen voor testament twee gulden veertig centen, voor ... eene gulden zestig centen en voor de verhogingen eene gulden veertig centen /getekend /middelaar.
En hebben de verkoopers vervolgens mij notaris gerequireerd om op de voormelde conditien en onder de ... daarbij gedaan, als ... te gaan verkoop of toewijzing en na gedane voorlezing getekend.

Aan welk ....
Het voormeld huis en hof ingezet bij Adriaan Vromans fabrikant wonende te Tilburg op vier honderd en tien guldens, vervolgens afgehangen van acht honderd guldens en ... tot op vier honderd tachtig guldens... afgemijnt bij Cornelis Pieter de Groot, fabrikant wonende te Tilburg die tot verhoging geslagen heeft vijf en twintig slagen en heeft na gedane voorlezing getekend.

En gemerkt er niemand meer heeft ... hangen of slaan zoo hebben de comparanten verkoopers in hunne gezegde relatie en qualiteit het voor melde goed ... toegewezen aan Cornelis Peter de Groot hier voorgenoemd ... de verhogingen welke nog zullen worden gedaan en de finale toewijzing ... bepaald.
Waar van acte. Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van Peter Wolfs hier voorgemeld op dag maand en jare als in het hoofd dezes in tegenwoordigheid van Marinus van Amelsfoort fabrikant en Hendrik Pessers fabrikant, beide wonende te Tilburg als getuigens hier toe verzogt die deze met de comparanten verkoopers ... en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832