Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1825-115-178-33

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen
Juffrouw Adriaana Maria van Tulder huisvrouw van de heer Waltheris Josephus Mutzaarts, fabrikant wonende te Tilburg ten deze door gezegde haren man geadsisteerd en tot het gene navolgende speciaal geauthoriseerd,
Juffrouw Francisca van Tulder weduwe wijlen Jan Balthazar van Gemert goud en zilversmederesse wonende te Tilburg,
De heer Cornelis Norbertus van Tulder bakker wonende te Tilburg,
Den eerwaarden heer Leonardus van Tulder roomsch catholijk priester wonende te Rethij arrondissement Turnhout provincie Antwerpen,
Juffrouw Maria Aldegonda van Tulder meerderjarig ongehuwd zonder beroep wonende te Tilburg,
De heer Dionisius van Tulder winkelier wonende te Tilburg, en
Den eerwaarden heer Johannes Baptist van Tulder roomsch catholijk priester en rector te Handel gemeente Gemert arrondissement Eindhoven provincie Noord Braband voornoemd,
Te kennen gevende dat voornemens zijn om over te gaan tot de verdeeling der hier na omschreve vaste of onroerende goederen en effecten hun aangekomen zoo bij successie van hunne ouders Hendrik Leonardus van Tulder overleden te Tilburg den vijftienden september achttien honderd twee en twintig en Johanna Maria Piggen overleden te Tilburg den tienden februarij achttien honderd vijf en twintig als van wijlen hunnen broeder Roelandus van Tulder overleden te Tilburg in den jare achttien honderd achttien en hebben nadat dezelve door hun onderling waren getaxeerd daar van geformeerd zeven loten te weten:

Eerste lot
Eene steede of bouwhoeve bestaande in bouwmans woning met stal schuur hof en erve mitsgaders daarbij gehorende teel en weilanden, bosschen, heijde groot te zamen omtrent dertien buinder negen en tachtig roeden staande en gelegen aan en bij elkander te Berkel nabij de Kreijterhijde aan weerszijde van den grooten weg der eerste klasse N 8 gequoteerd No. 34, belend oost Wouter van Iersel, Michiel Koolen, Cornelis van den Boer, west Martinus Kanters, Cornelis Driessen en andere, zuid Cornelis van den Boer en de gemeente van Berkel Adriaan van den Boer en Johanna Pijnenburg en noord Cornelis Driessen de weduwe Nicolaas Neeltjes, Nicolaas van Baast, Wouter van Iersel en de weduwe Adriaan Burgers, gewaardeerd op drie duizend drie hondert vijftig guldens, dus f 3350,00
Item een parceel weide gelegen te Tilburg wijk Loven aldaar op het Stuijvezant groot omtrent zes en twintig roeden belend oost Michiel van Liemdt, west Huijbert Peijnenburg zuid het zesde lot en noord de kinderen Jan Mutsaars gewaardeerd op een honderd en vijftig guldens, dus f 150,00
Totaal van het eerste lot, drie duizend vijf honderd guldens f 3500,00

Tweede lot
Een huis bestaande in twee woningen met schop en hof groot omtrent drie roeden staande en gelegen te Tilburg wijk Kerk aldaar genaamd de Noordhoek gequoteerd L M No. 1287 en belend oost de heer Guillaume Pollet, west de straat, zuid op een spie uitlopende en noord het zesde lot, met het regt van den vrijen toegang aande put om daar water te putten onder den last van het mede onderhoud voor de helft in alle te doene reparatien aan gemelde put, toebehorende of staande op de erve van het zesde lot agter het huis gequoteerd No. 1288 gewaardeerd op vijf honderd guldens, dus ... f 500..00
Item een huis bestaande in twee woningen met stal schuur schop en hof groot omtrent vier roeden staande en gelegen wijk Oerle gequoteerd L A No. 93 en belend in het rond het volgende parceel gewaardeerd op vierhonderd vijftig guldens, dus f 450..00
Item een parceel weide met opgaande bomen gelegen te Tilburg wijk Oerle bekend onder No. 315 groot omtrent een buinder zeven en zestig roeden genaamd de Aansteede, belend oost de straat, west een volgend parceel zuid de Goirlsebaan en noord Hendrik Pijnenburg gewaardeerd op zes honderd guldens, dus f 600..00
Item een parceel teulland met opgaande bomen gelegen als voor aan de Goirlse Baan bekend onder No. 320 groot omtrent zeven en negentig roeden, en belend oost 't vorig parceel, west den H. Geest Armen van Tilburg, zuid de Goirlse Baan en noord Johannes Kouwenberg gewaardeerd op vier honderd guldens, dus f 400..00
Item een parceel teulland met opgaande bomen gelegen als voor wijk Oerle groot omtrent zes en dertig roeden zijnde bekend onder No. 323 en belend oost de weduwe Jacobus Kools en een weg, west en zuid de straten en noord Hendrik Kouwenberg gewaardeerd op een honderd vijf en twintig guldens, dus f 125..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Oerle groot omtrent twee en twintig roeden bekend onder No. 224 belend oost Adriaan Priems te Goirle, west Adriaan Priems en Nicolaas van Baast zuid de heer Francis van Hal en noord Francis van Beurden gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100..00
Item een parceel weide gelegen als voor wijk Oerle aan het Goor groot omtrent zeven en twintig roeden bekend onder No. 4009 en belend oost en zuid Hendrik Kouwenberg west de Leij en noord de straat gewaardeerd op vijf en seventig guldens, dus f 75..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Oerle groot omtrent vijf en twintig roeden bekend onder No. 302 en belend oost Huijbert Pijnenburg west Francis van Beurden en zuid de Goirlse Baan en noord Francis van Beurden gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100..00
Item een parceel teulland en schaarbosch gelegen als voor wijk Oerle aldaar genaamd de Hoge Hijningen groot omtrent twee en zestig roeden bekend onder No. 246 en belend oost Jan van de Ven west de heer Guillaume Pollet en een straatje zuid Jan Priems en noord de heer Guillaume Pollet en de Goirlse Baan gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een parceel heijde gelegen te Tilburg over de steene brug aande Gilze Baan bekend onder No. 5887 groot omtrent zes en zestig roeden, belend zuid de Gilze Baan gewaardeerd op twintig guldens, dus f 20..00
Item een parceel teul en weiland met opgaande bomen gelegen te Tilburg wijk Berkdijk genaamd het Heijeind, groot omtrent zeven en zeventig roeden bekend onder No. 1392 belend oost de erve Antonij Brekelmans west de weduwe Antonij Vermeer zuid den grooten of H Geest Armen en noord de groot aarde baan gewaardeerd op een honderd en vijftig guldens, dus f 150..00
Item een parceel teulland en bosch met opgaande bomen gelegen als voor in de Schijf aan den Berkdijk groot omtrent drie en zestig roeden genaamt de Poeijerlonen bekend onder No. 1334 belend oost Jan van Pelt, west Willem Jansen zuid Matthijs Zoontjes en noord de straat gewaardeerd op een honderd vijftig guldens, dus f 150..00
Item een parceel teulland gelegen als voor in de Schijf aan de Werft genaamd de Zeven Boom bekend onder No. 646 groot omtrent vier en twitig roeden, belend oost en noord een akkerweg zuid Pulskens, en west de waterlaat gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100..00
Item een parceel teulland omtuind met een beuke heg gelegen als voor wijk Kerk al daar genaamd den Noordhoek groot omtrent agt en veertig roeden bekend onder No. 559 en belend oost en zuid een akkerweg west den Grooten of H. Geest Armen en noord Thomas Danis of een voetpat gewaardeerd op twee honderd en vijftig guldens, dus f 250..00
Item een parceel teulland beplant met bomen ten westen gelegen als voor in de Schijf aande Werft groot omtrent negen en zestig roeden genaamd de Werft Akker bekend onder No. 1712 en belend oost Peter van Hees en Adriaan van Gestel en andere west een akkerweg zuid Ignatius Melis en noord op een spie uitlopende gewaardeerd op twee honderd dertig guldens, dus f 230..00
Item een parceel teulland gelegen als voor in de Schijf aan de Vlasstraat genaamt het Hagelkruijs groot omtrent twee en seventig roeden bekend onder No. 1721 en belend oost Christiaan Leijten west een karweg zuid een mestweg en noord de heer Guillaume Pollet gewaardeerd op drie honderd guldens, dus f 300..00
Item het westelijk gedeelte van een parceel hof gelegen in de Heuvel Akker en behoord hebbende aan het huis No. 1253 groot omtrent gezegde gedeelt achttien roeden, belend oost het oostelijk gedeelte begrepen in het vijfde lot west een voetpat zuid een karweg en noord de weduwe Cornelis van Dooren gewaardeerd op twee honderd en vijftig guldens, dus f 250..00
Item een parceel teulland gelegen te Tilburg aan de Stokhasselt groot omtrent drie en vijftig roeden bekend onder No. 2404 en belend oost Francis van Iersel, west Norbart Vermeer zuid Johannes Mommers en noord Norbart Vermeer gewaardeerd op honderd vijftig guldens, dus f 150..00
Item een parceel schaarbosch met opgaande bomen groot een buinder een roede gelegen aan de Houtese straat genaamd het Houtese straat bosch bekend onder No. 4642 en belend oost de kinderen van Onzenoort zuid de kinderen Adriaan Schapendonk en noord de kinderen van Onzenoort gewaardeerd op twee honderd vijftig guldens, dus f 250..00
Zijnde dit lot belast met een rogpagt van vijf schepels zes en vier tiende koppen jaarlijks vergolden wordende aan den Grooten of Heiligen Geest Armen van Tilburg
Totaal van het tweede lot vier duizend en vier honderd guldens, f 4400..00

Derde lot
Een huis met stal schuur schop bakhuis en hof staande en gelegen te Tilburg wijk Heuvel gequoteerd L N No. 1386 aldaar genaamt Enthoven groot omtrent twaalf roeden belend oost, west, zuid en noord in de landerijen hier naar omschreven gewaardeerd op zeven honderd guldens, dus f 700..00
Item een huis met stal schuur en hof staande en gelegen als voor wijk Hoeve gequoteerd No. 449 groot omtrent acht roeden belend oost Jan Baptist Lemmens, west de heer Paul Joseph Jean de Bosschaert de Bouwel, zuijd de verdere landerijen hier aan horende en noord de straat gewaardeerd op vier honderd guldens, dus f 400..00
Item een parceel teul en weiland gelegen als voor wijk Hoeve genaamt de Aanstede groot omtrent een buender twee roeden bekent onder No. 1878 belend oost Jan Baptist Lemmens west de heer Paul Joseph Jean de Bosschaert de Bouwel zuid de kinderen Adriaan Vromans en noord de straat gewaardeerd op driehonderd tachtig guldens, dus f 380..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Hoeve aldaar genaamt de IJskelder of zeven quartier groot zes en twintig roeden bekend onder No. 1886 en belend oost en west dit lot zuid en noord de heer Paul Joseph Jean de Boschaert de Bouwel gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100.00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Hoeve aldaar aan den IJskelder groot omtrent een en vijftig roeden bekent onder No. 1889 en belend oost het vorig parceel west de heer Paul Joseph Jean de Boschaert de Bouwel zuid de weduwe Peter Horvers en noord dit lot gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een parceel teulland en bosch gelegen als voor wijk Loven aldaar genaamt Enthoven groot omtrent acht buinder elf roeden zes en zestig ellen bekent onder No. 3517 en belend oost de groote weg der eerste klasse No. 8 west de weduwe Jan Verhoeven en het vierde lot Jan Ketelaars, Sebastiaan Bertens en Rijnier Schreppers zuid het vierde lot en noord de weduwe Jan Verhoeven en Francis Koolen gewaardeerd op een duizend negen honderd guldens, dus f 1900..00
Item een parceel schaarbosch gelegen als voor wijk Oostheikant aldaar genaamt aan de Kwirijnstok groot omtrent een buinder negentien roeden bekent onder No. 2620 en belend oost de kinderen Adriaan Schapendonk west de weduwe Martinus van Rijsewijk zuid de kinderen van Onzenvoort en noord de straat gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een parceel turfveld gelegen aan de Landscheijding genaamd de Drie Beemd groot omtrent negen en vijftig roeden bekent onder No. 6111 en belend oost Cornelis Jacops, west Jacobus Panis zuid een weg en noord de landscheijding gewaardeerd op vijftig guldens, dus f 50..00
Item een parceel weide en bosch met opgaande bomen gelegen als voor wijk Loven groot omtrent agt en veertig roeden bekent onder No. 3496 belend oost Jan Klaasse west Adriaan Willem Ketelaars, zuid de weduwe Jan Verhoeve te Enschot en noord de Enschotse Baan gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een parceel heide gelegen onder Enschot genaamt de Moesheide groot omtrent dertig roeden belend oost Jan Storimans, gewaardeerd op vijf en twintig guldens, dus f 25..00
Item een parceel teulland gelegen te Heukelom groot omtrent zestig roeden belend oost de weduwe Jan Driesse west Christiaan Denisse en Wouter van Rijsewijk en zuid de Oisterwijkse Baan, gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100..00
Item een parceel heide gelegen onder Moergestel gewaardeerd op vijf en veertig guldens, dus f 45..00
Totaal van het derde lot vier duizend en drie honderd guldens f 4300..00

Vierde lot
Een huis, stal, schuur, schop en hof staande en gelegen te Tilburg wijk Oerle gequoteerd L A No.46, groot omtrent achttien roeden belend oost de straat west een mestweg zuid de weduwe Jan Cornelis van Iersel en noord Jan Baptist Bergmans gewaardeerd op een duizend twee honderd en seventig guldens, dus f 1270..00
Item een huis met stal schuur, hof en boomgaart gelegen als voor wijk Heuvel gequoteerd L N No. 1389 aldaar genaamt Enthoven groot omtrent zestien roeden belend oost, west en zuid een volgend parceel en noord de weduwe Adriaan Voskens gewaardeerd op zes honderd guldens, dus f 600..00
Item een parceel teulland en weide genaamd de Aanstede gelegen als voor wijk Heuvel aldaar genaamt Enthoven groot omtrent een buinder negen en zestig roeden bekent onder No. 459 en belend oost de straat west de heer Gerard Bogaers zuid Adriaan Ketelaars en noord een vorig parceel en de weduwe Adriaan Voskens gewaardeerd op vier honderd guldens, dus f 400..00
Item een parceel teulland met opgaande bomen gelegen als voor wijk Heuvel groot omtrent zes en twintig roeden genaamd de Spieen bekend onder No. 460 en belend oost Adriaan Ketelaars, west, zuid en noord de straat gewaardeerd op tachtig guldens, dus f 80..00
Item een parceel weide gelegen als voor wijk Oerle aldaar aan het Stuivezant groot omtrent een en dertig roeden bekent onder No. 4174b en belend oost een mestweg of straatje west en noord de weduwe Jacobus Cools en zuid de straat gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100..00
Item een parceel schaarbosch gelegen als voor wijk Oostheikant aan de Kwirijnstok groot omtrent vijf en veertig roeden bekent onder No. 3261 en belend oost Adriaan Robbe zuid de kinderen van Onzenoort en noord de kinderen Adriaan Witlokx gewaardeerd op een honderd vijftig guldens, dus f 150..00
Item een parceel land en weide beplant met bomen langs de baan gelegen als voor onder wijk Heuvel aldaar aan de Kruijsbaan te Enthoven genaamt Dingeman Bogt groot omtrent een buinder zes en dertig roeden, bekent onder Nrs. 3472 en 3473, belend oost Mejjuffrouw Baesten west de Enschotse Baan zuid Adriaan Ketelaars en Jan Hendrik Klaassen en noord den Molenweg gewaardeerd op vijf honderd guldens, dus f 500..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Heuvel te Enthoven genaamt de Polders groot omtrent tachtig roeden begrepen geweest zijnde onder het parceel bekend onder No. 3571 en belend oost en west de weduwe Jan Verhoeven te Enschot zuid het derde loth en noord Laurens Koolen, met het recht van wegen daar den mestweg lopende tot op de straat tegenover het huis hier naar gemeld No. 1589 in het derde lot, gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Heuvel aan het Ven groot omtrent vier en seventig roeden genaamd de Hooge Ven Weide bekend onder No. 429 en belend oost Wilhelmus Mutsaars west Catharina ... zuid Elizabeth van Spaandonk en noord de weduwe Adriaan Mombers gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Totaal van het vierde lot drie duizend vijf honderd guldens f 3500..00

Vijfde lot
Een huis stal schuur en hof staande en gelegen te Tilburg wijk Kerk gequoteerd Littera M No. 1253 groot ontrent vijf roeden belend oost Adriaan Piek, west de weduwe Andries van der Waals zuid de straat en noord een karweg gewaardeerd op twee duizend drie honderd guldens, dus f 2300..00
Item het oostelijk gedeelte van een parceel hof gelegen inde Heuvel Akker behoord hebbende tot het huis gequoteerd No. 1253 groot omtrent naar gezegde gedeelte vijftien roeden belend oost Huibert Norbert vande Sande, west het westelijke gedeelte, zuid een karweg en noord de weduwe Cornelis van Dooren gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Kerk groot omtrent acht en seventig roeden aldaar aan de Lange Pat, bekent onder No. 887 belend oost de Lange Pat, west een akkerweg zuid de heer Guillaume Pollet gewaardeerd op twee honderd en vijftig guldens, dus f 250..00
Item een parceel schaarbosch gelegen als voor wijk Oostheikant aldaar aan de Zwaluwe genaamt het Zwaluwe Bosch groot omtrent zes en tachtig roeden bekend onder No. 4650, belend oost Arnoldus van Diessen, west Cornelis Reijken zuid onbekend en noord de straat gewaardeerd op een honderd vijf en seventig guldens, dus f 175..00
Item een parceel teulland gelegen als voor in de Schijf aldaar aan het Schijfstraatje groot omtrent vijf en zestig roeden bekend onder No. 5641 en belend oost een voetpat west Norbart de Leeuw zuid een mestweg en noord de heer Guillaume Pollet, gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een parceel weide met opgaande bomen gelegen als voor wijk Heuvel op het Ven, groot omtrent zeven en tachtig roeden genaamt de Voorste Venne Weide bekend onder No. 4177 belend oost het zesde lot, west de straat zuid de weduwe Jacobus Cools en noord de weduwe Adriaan Mombers zullende dit parceel het parceel mede begrepen in het zesde lot moeten laten wegen, gewaardeerd op twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een derde in een onverdeeld parceel bosch en teulland gelegen te Goirle genaamt de Konijne Pijpen groot omtrent twee buinder vijftig roeden belend oost Huibert Norbart van de Sande west een weg zuid den eerwaarden heer Norbertus van Liemdt en noord Peter Peter Beckers gewaardeerd op vijftig guldens, dus f 50..00
Item een parceel teulland gelegen te Tilburg groot omtrent veertig roeden bekend onder No 559 en belend oost de weduwe Andries van der Waals west van Groenendaal te Gilze zuid en noord een akkerweg gewaardeerd op een honderd vijf en twintig guldens, dus f 125..00
Totaal van het vijfde lot, drie duizend vijf honderd guldens. f 3500..00

Zesde lot
Een huis bestaande in drie woningen met schop en aangelege tuinen staande en gelegen te Tilburg wijk Kerk gequoteerd Lett M No. 1310 aldaar genaamd den Noordhoek groot omtrent een en veertig roeden belend oost de straat en de heer Guillaume Pollet, west Jan Leep en Norbart de Leeuw zuid de heer Guillaume Pollet, het vijfde lot en Norbart de Leeuw en noord Jan Leep gewaardeerd op een duizend acht honderd guldens, dus f 1800..00
Item een huis schop en hof staande en gelegen als voor wijk Kerk gequoteerd Lett M No. 1288 aldaar genaamd den Noordhoek scheidende ten zuiden op de gevel groot omtrent twaalf roeden, belend oost de heer Guilaume Pollet west de straat zuid het huis begrepen in het tweede lot No. 1287 en noord van Doremaal gewaardeerd op zeven honderd en vijftig guldens, dus f 750..00
Item een parceel weide gelegen als voor wijk Heuvel genaamt de Twede Venne Weide groot omtrent een en dertig roeden bekent onder No. 4176 belend oost het eerste lot, west Jacobus Panis en het vijfde lot, en noord de weduwe Adriaan Mombers dit parceel zal zijne vrije weg hebben door het parceel bekent onder No. 4177 begrepen in het vijfde lot gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Hoeven genaamd de Bokhamers groot omtrent dertig roeden bekent onder No, 1724, en belend oost den heere grave van Hogendorp van Hofwegen, west de weduwe Peter Horvers, zuid Jacobus Hoeken en noord Nicolaas van Groenendaal gewaardeerd op negentig guldens, dus f 90..00
Item een parceel teulland gelegen als voor wijk Hoeve genaamd de Bokhamers, groot omtrent twee en vijftig roeden bekent onder No. 1786 belend oost Gerard de Beer west Hendrik Leijten zuid Nicalaas van Groenendaal en noord Peter Wijtens gewaardeerd op een honderd vijftig guldens, dus f 150..00
Item een parceel teulland gelegen als voor in de Schijf aan de Zooij genaamd den Begeinen Akker groot omtrent een buinder vijf en seventig roeden bekent onder No. 656 belend oost de de weduwe Adriaan van Gils west de weduwe Jan Vinken zuid een mestweg en noord Maria de Rooij gewaardeerd op zeshonderd vijftig guldens, dus f 650..00
Een parceel meede gelegen als voor wijk Veldhoven genaamd de Patriotte Weide groot omtrent negen en veertig roeden bekent onder No. 922 belend oost Peter Peter Beckers, west en zuid de kinderen van de Pas en noord Antonetta van Gils gewaardeerd op honderd vijftig guldens, dus f 150..00
Item een parceel schaarbosch gelegen als voor tusschen het Laar en den Berkdijk aldaar aan de Schaapsdijk genaamt het Schaapsdijks Bosch groot omtrent drie en vijftig roeden bekent onder No. 4435 belend oost de erfgenamen Jan Otterink west de straat, zuid Peter Baaijens en noord Cornelis van Groenendaal gewaardeerd op honderd guldens, dus f 100..00
Item een parceel weide en schaarbosch gelegen als voor tusschen het Laar en Berkdijk aldaar in de Schaapsdijk groot omtrent drie en dertig roeden bekent onder No. 4459 belend oost Matthijs Zoontjes west Norbart Swagemakers, zuid Johannes Zegers en noord de straat gewaardeerd op vijf en seventig guldens, dus f 75..00
Item een parceel teulland gelegen als voor in de Schijf aan de Zooij groot omtrent negen roeden, bekent onder No. 654 belend oost het tweede lot, west en noord Adriaan van Groenendaal te Gilze en zuid een akkerweg gewaardeerd op vijf en twintig guldens, dus f 25..00
Item een parceel weide gelegen als voor wijk Kerk ter plaatse den Nieuwendijk genaamt de Bogt Weide groot omtrent drie en twintig roeden bekent onder No. 4229 belend oost den Nieuwendijk, west de erve Roelof Piggen, zuid Mejuffrouw de weduwe Martinus van Dooren en noord de Roomsch Catholijke gemeente van Tilburg gewaardeerd op drie honderd en sestig guldens, f 360..00
Totaal van het zesde lot vier duizend twee honderd en vijftig guldens, f 4250..00

Zevende lot
Een obligatie groot in kapitaal zeven honderd guldens ten laste van de Gemeente van Tilburg, afgegeven of gepasseerd voor leden municipaal des dorps van Tilburg ten behoeve van Hendrik Leonardus van Tulder den twintigsten januarij zeventien honderd zes en negentig lopende ten intreste ad vier van het honderd, waardig geschat zeven honderd guldens, dus f 700..00
Item eene obligatie groot in kapitaal twee honderd guldens ten laste van het Corpus of Gemeente van Tilburg afgegeven of gepasseerd door leden municipaal en leden der corporele vergadering of committe van Financien des dorps van Tilburg den eersten junij zeventien honderd acht en negentig lopende ten intreste ad vijf van het honderd waardig geschat twee honderd guldens, dus f 200..00
Item een obligatie met hijpotheek groot in kapitaal een honderd vijftig guldens, lopende op intresse ad drie en een half van het honderd geconsenteerd door Adriaan Cornelisse Vermeer bakker wonende te Loon op Zant ten behoeve van Hendrik Leonardus van Tulder wonende te Tilburg, volgens acte gepasseerd voor officier en schepenen van Loon op Zant den eersten december een duizend acht honderd een, ingeschreven ten kantoore van hijpotheken te s'Hertogenbosch den agt en twintigsten januarij achttien honderd twee en twintig boekdeel drie en veertig nummero vier en vijftig waardig geschat honderd vijftig guldens, dus f 150..00
Totaal van dit lot een duizend en vijftig guldens f 1050..00

De loten aldus geformeerd zijnde zijn parthijen onderling overeen gekomen, dat het eerste zal worden aanbedeeld aan juffrouw Adriaana Maria van Tulder huisvrouw van de heer Waltherus Josephus Mutsaarts, het tweede aan juffrouw Francisca van Tulder weduwe van Jan Balthazar van Gemert, het derde aan de heer Cornelis Norbertus van Tulder, het vierde aan den eerwaarden heer Leonardus van Tulder, het vijfde aan juffrouw Maria Aldegonda van Tulder, het zesde aan de heer Dionisius van Tulder en het zevende aan den eerwaarden heer Johannes Baptist van Tulder.
En vermits het geheele beloop der gezamentlijke loten bedraagd eene somme van vier en twintig duizend vijfhonderd guldens, waar van ieder der deelgenoten had moeten hebben een lot ten bedrage van drie duizend vijf honderd guldens, zoo zijn parthijen overeengekomen dat voor die geene wier lot meerder bedraagd dan de gezegde vijf en dertig honderd guldend zal worden uitgekeerd aan den verkrijger van het zevende lot het welk slegts bedraagd duizend en vijftig guldens te weeten door juffrouw Francisca van Tulder weduwe van Jan Balthazar van Gemert verkrijgster van het tweede lot, de somme van negen honderd guldens, door de heer Cornelis Norbertus van Tulder verkrijger van het derde lot acht honderd guldens en door de heer Dionisius van Tulder verkrijger van het zesde lot de somme van zeven honderd en vijftig guldens alle welke sommen den eerwaaerden heer Johannes Baptist van Tulder, verkrijger van het zevende lot, erkend bereids voor het passeren dezer te hebben ontvangen, wes halven hun daar voor bij deze kwiterende.
En zullen de respectieve deelgenoten, ieder over het hem of haar aanbedeelde na welgevallen kunnen beschikken en daar van genot hebben te rekenen van heden met de lasten daarop staande te rekenen van den eersten januarij achttien honderd zes en twintig.
Hebbende dezelve elkander wederkerig gevrijwaard en zich verantwoordelijk gesteld wegens de evictie die een hunner in het hem of haar aanbedeelde zoude mogen kunnen te ondervinden mits dezelve niet voortspruite uit eene oorzaak die na de tegenswoordige verdeling is opgekomen.
Waarvan acte gedaan en gepasseerd te Tilburg ten woonhuize van mejuffrouw Maria Aldegonda van Tulder hier voor genoemd den twee en twintigsten maart achttien honderd vijf en twintig in tegenwoordigheid van Huibert Norbert van de Sande, kaardemaker en de heer Adriaan Piek, winkelier, beide wonende binnen deze stad als getuigens, die deze met de comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832