Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1825-115-231-116

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
Cornelis de Groot, winkelier en kramer, Adriana Maria de Groot, huisvrouw van Johannes Hendrik Jansen, droogscheerder, door voorn: haaren man ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd; Maria Anna de Groot, huisvrouw van Gerardus van Iersel wever door voorn: haaren man, ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, allen wonende te Tilburg.
Dewelke verklaarden, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, gezamentlijk te hebben verkocht of afgestaan en overgegeven aan Johanna Norberta de Groot meerderjarig zonder beroep, wonende te Tilburg aan de Hasselt, hier bij tegenwoordig en accepterende koopster voor zich zelf, haare erfgenaamen en regtverkrijgende.
Drie vierde parten, onverdeeld in een half huisje bestaande in twee woningen gemerkt no. 497 en no. 498, scheidende op de graat van de schoorsteen tusschen deze en de wederhelft ten zuiden, met den hof groot omtrent twaalf roeden, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost een straatje, zuid de straat, west Adriaan de Kok met de wederhelft en noord de waterloop; en twee daarbij behorende stukjes grond of erf, ieder omtrent drie roeden zeven en negentig ellen, gelegen het eene over de straat, tegenover het voors: huijsje, en het andere aldaar agter den hof waarvan het overige onverdeeld een vierde gedeelte aan den koopster toebehoord, zoo en in dien staat als hetzelve zich tans bevind, uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of reserveeren, verklaarde de koopster hetzelve wel te kennen, daar mede tevreden te zijn en er geene naauwkeuriger omschrijving of aanduiding van te verlangen.
De verkopers aangekomen bij successie van wijlen Peter de Groot, hunne vader, gewoond hebbende te Tilburg en aldaar overleden den achttienden juli laatstleden.
Om voor de koopster daarmede te kunnen doen en handelen, als met goed haar in eigendom en genot toebehorende te rekenen van heden.
Deze verkoping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van den koopster waar toe deze haar verplicht.
1. om te zullen betalen de kosten en regten, waar toe deze aanleiding geeft,
2. om te zullen betalen de verponding en alle andere publike belastingen in het bij deze verkochte verschuld zijnde of wordende, te rekenen van heden,
3. om te zullen dragen alle nadelige servituten waarmede hetzelve mocht zijn bezwaard, niet te min kan zij zich daar tegen verzetten en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs van twee honderd gulden, dewelke de verkoopers hebben erkend, reeds voor het passeeren en teekenen dezer, uit handen van de koopster te hebben ontvangen. Dus hiervan kwitantie.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den derden september achttienhonderd vijfentwintig in bijwezen van Antonius van Woerkom messenmaker en Leendert van Herk metselaar als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze benevens Cornelis de Groot en Gerardus van Iersel met mij notaris na voorlezing hebben geteekend maar niet de overige comparanten als hebbende deze allen verklaard niet te te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832