Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1825-115-231-133

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
Peter van Heijst, landbouwer, wonende te Tilburg.
Dewelke verklaarde onder belofte van vrijwaring van eviktie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen te hebben verkogt, afgestaan en overgedragen aan Peter Heerkens, landbouwer, mede te Tilburg woonagtig, hierbij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelf, zijne erfgenamen en regtverkrijgende,
een perceel teulland, groot ongeveer negen en veertig roeden vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg wijk Hasselt na bij de heide; belend oost Jan Baptist Brouwers, west de weduwe Peter Horvers, zuid de heide en noord de kinderen Joseph Nouwens. Zoo en in dien staat als het zelve zich thans bevind, uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of reserveren, verklarende de kooper het zelve wel te kennen, er mede tevreden te zijn en daar van gene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen.
De verkooper aangekomen uit de nalatenschap van Adriaan van Heijst en Johanna van Dooren zijne ouders beide gewoond hebbende te Tilburg en aldaar overleden, blijkens deeling gepasseerd voor den ondergeteekende notaris en getuigen te Tilburg den negentienden januarij 1800 drie en twintig, behoorlijk geregistreerd.
Om door den kooper daar mede te kunnen doen en handelen als met goed hem in eigendom en genot toebehorende te rekenen van heden.
Deze verkooping is geschied onder denavolgende conditien ten lasten van den kooper waartoe deze zich verplicht:
1. om te zullen betalen de regten en kosten, waartoe deze aanleiding geeft,
2. om te zullen betalen de verponding en alle andere publieke belastingen uit het bij deze verkogte perceel verschuld zijnde of wordende, te rekenen van van den eersten januarij 1800 zes en twintig,
3. om te zullen dragen alle nadelige servituten waarmede hetzelve mogt zijn bezwaard, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs en som van honderd en dertig gulden, dewelke de verkooper heeft erkend reeds voor het passeren dezer, van de kooper te hebben ontvangen, dus deswege kwitantie.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den achtentwintigsten october des jaars achttien honderd vijfentwintig, in bijwezen van Bernardus Mutsaars, bakker en Heiliger Teurlings, landbouwer, als getuigen hier toe verzocht en wonende beide te Tilburg, die deze minute benevens Peter Heerkens en mij notaris na gedane voorlezing hebben geteekend maar niet Peter van Heijst, dewelke heeft verklaard niet te te kunnen schrijven noch zijnen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832