Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1825-115-231-162

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
Johannes Jacobs, molenaarsknegt wonende te Tilburg.
Dewelke verklaarde, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen te hebben afgestaan en overgedragen aan Francis Jacobs, timmerman wonende te s'Hertogenbosch en Maria Jacobs meerderjarig ongehuwd, dienstmeid wonende te Tilburg, beide hier bij tegenwoordig en accepterende kopers voor hun zelf hunne erfgenamen en regtverkrijgende, een onverdeelde derde gedeelte, inde nabeschreve onroerende goederen, waarvan de twee overige twee onverdeelde derde gedeeltens aan de koopers toebehoren, te weeten.
1. Een onverdeeld derde gedeelte in een perceel, genaamd de Wanstee, zijnde teulland, groot omtrent zes en zestig roeden twintig ellen gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost een mistweg, zuid de erve Gerard Kooijen, west Theodorus Smarius en noord Norbert Peijnenburg.
2. Een onverdeeld derde part in een perceel teulland, groot omtrent drie en dertig roeden tien ellen, gelegen als het voorgaande perceel oost van Tulder, west de erve van Adriaan Mombers, zuid Adriaan van den Biggelaar en noord erve van Gerard Kooijen.
3. Een onverdeeld derde gedeelte in een perceel teulland groot omtrent drie en dertig roeden tien ellen, gelegen te Tilburg aan de Rijt, belend oost Adriaan Mutsaars, zuid een weg, west Johannes Hamers en noord de straat, en
4. Een onverdeeld derde gedeelte in een perceel teulland, groot omtrent zestien roeden vijf en vijftig ellen, gelegen te Tilburg aan de Rijt aldaar bij het ... heiveld, belend oost Adriaan Wouter Jacobs, west de gemeente en noord de weduwe van Adam Bekkers.
Zoo en in dien staat als al hetzelve zich tans bevind, uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of reserveren, verklarende de kopers gemelde goederen wel te kennen er mede tevreden te zijn, en daarvan geen naauwkeuriger omschrijving of aanduiding te verlangen.
De verkoper aangekomen bij successien, zoo van wijlen Willem Wouter Jacobs en Adriana Maria Kooijen zijn vader en moeder beide gewoond hebbende te Tilburg, en aldaar overleden, eerstgenoemde den een en dertigsten december 1800 drie, en laatstgenoemde den vijfden julij 1800 veertien, als van Martinus Jacobs hun broeder, overleden te Enschot den tienden april 1800 vijf en twintig.
Om door de koopers daar mede te kunnen doen en handelen, als met goed hun in eigendom en genot toebehorende, te reekenen van heden.
Deze verkoping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van de kopers, waar toe deze zich verbinden;
1. om te zullen betalen de regten en kosten waar toe deze aanleiding geeft.
2. om te betalen de verponding en alle andere lasten in het bij deze verkochte verschuld zijnde of wordende te rekenen van heden.
3. om te zullen dragen alle nadelige servituten waarmede dezelve mogten zijn bezwaard, niet te min kunnen zij zich daar tegen verzetten en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs van twee honderd gulden, dewelke de verkooper heeft erkend, reets bevorens van de koopers te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris den zeven en twintigsten december achttienhonderd vijf en twintig, in bijwezen van de heeren Johan George Timmermans, wijnkoper en Johannes Adriaan Smulders, zonder beroep, als getuigen en beide wonende te Tilburg die deze benevens Francis Jacobs en mij notaris na voorlezing hebben getekend maar niet de twee overige comparanten als hebbende deze verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832