Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1825-115-231-34

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
Francis Verbunt, wever wonende te Tilburg aan de Hasselt.
Dewelke bij deze tegenwoordige akte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, heeft verkocht, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Adriaan Staps baardscheerder wonende te Tilburg aan de wijk genaamd Hasselt, hierbij tegenwoordig en accepterende, kooper voor zich zelf, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een half huisje of woning bestaande in eene kamer, klein kamertje goot en schop, groot omtrent zes roeden, staande en gelegen te Tilburg, aan de Hasselt, gequoteerd no. 502, belend oost Cornelis van Doremaal, west Adriaan van Iersel, zuid Anna Maria van Groenendaal, en noord de straat. Belast met twee gulden vijftig centen, rente 's jaars aan den Heiligen Geest Armen van Tilburg. Voords zoo en in dien staat als hetzelve zich tans bevind uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of reserveren, verklarende de kooper hetzelve wel te kennen, er mede tevreden te zijn, en daar van geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door den kooper daar mede te kunnen doen en handelen als met goed hem in eigendom toebehorende te rekenen van heden, echter zal hij daar van niet in het gebruik kunnen treden dan te half april eerstkomende.
De verkooper aangekomen, bij koop van Jan Cornelis Koolen, fabrikant wonende te Tilburg, volgens contract gepasseerd voor mij notaris den dertigsten junij 1800 twintig behoorlijk geregistreerd.
De tegenswoordige verkoping is geschied, onder de navolgende conditien, ten lasten van den koper, waartoe hij zich verpligt.
1. om te betalen de regten en kosten waar toe deze aanleiding geeft.
2. om te betalen de verponding, en andere lasten uit het bij deze verkochte verschuld zijnde of wordende, te rekenen van half april eerstkomende.
3. om te zullen dragen alle nadelige servituten waarmede hetzelve mogt zijn bezwaard, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en voordeelige op de naburige erven doen gelden.
En daar en boven voor den koopprijs en som van honderd en vijftig gulden die de verkoper heeft erkend reeds bevorens van den koper te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den vijtienden maart achttien honderd vijf en twintig in bijwezen van Cornelis Geerts, herbergier, en Antonius van Woerkom messenmaker als getuigen, en beide wonende te Tilburg, die deze met de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832