Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1825-115-231-92

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
Nicolaas Couwenberg, wever, Adriaan Couwenberg, spinner, Johanna Maria Couwenberg, meerderjarig ongehuwd zonder beroep, Maria Catharina Couwenberg huisvrouw van Hendrik Brokken, wever, en Maria Cornelia Couwenberg huisvrouw van Gijsbert Brokken, schoenmaker, voornoemde vrouwen door gezegde hunne mannen ook comparanten geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, wonende allen te Tilburg.
Te kennen gevende, dat zij willende verdeelen de nabeschreven onroerende goederen en kontante gelden dewelke aan hun ieder voor een vijfde part toebehoren, als hun zijnde aangekomen, bij successie van wijlen Johannes Couwenberg, hunnen vader, gewoond hebbende te Tilburg en aldaar overleden den een en twintigsten meij dezes jaars 1800 vijf en twintig.
Dat partijen dienvolgens waren overeengekomen om gedagte goed en gelden in vijf portien of aandeelen te verdeelen en toe te scheiden. Dat zij zelve om daar toe te geraken, in der minne, met onderling genoegen en toestemming hebben gedaan de schatting deze goederen alvorens zij mede met onderling genoegen en toestemming daarvan hebben gemaakt en te zamen gesteld vijf aandeelen of loten, hier na beschreven volgende, te weeten:
Eerste aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Nicolaas Couwenberg, bestaande in:
Een perceel zoo weide, teulland, bosch en water, groot ongeveer een buunder vijftien roeden zes en tachttig ellen, gelegen te Tilburg wijk Hasselt aldaar agter het Kraaijven nabij de heide; belend oost en zuid een waterlaat, west den armen en Cornelis de Rooij en noord Cornelis Vermeer, getauxeerd op twee honderd vijftig guldens makende het totaal van het eerste aandeel, zegge f 250-00.
Tweede aandeel, hetwelk bij deze word toe en aanbedeeld aan Adriaan Couwenberg, bestaande in:
1. Een perceel teulland, groot ongeveer zes en zestig roeden twintig ellen, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost Peter van Hest, west een straatje, zuid een waterloop en noord Jan de Kok, getauxeerd op twee honderd guldens, zegge f 200-00.
2. Eene somme van vijftig guldens zoo uit de kontante penningen die op 't overlijden in den boedel bevonden zijn als naderhand ingekomen en geprovenieerd van publiek verkogte meubelen en andere roerende goederen des boedels, ten overstaan van mij notaris gehouden den dertigsten junij laatstleden, volgens proces verbaal van dien dag, behoorlijk geregistreerd, zegge f 50-00.
Totaal van het tweede aandeel twee honderd vijftig guldens, zegge f 250-00.
Derde aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Johanna Maria Couwenberg, bestaande in:
1. Een perceel Teulland, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, groot omtrent drie en dertig roeden tien ellen, belend oost de straat, west Martinus Smulders, zuid Wilhelmus de Beer en noord de erve Joseph Nouwens getauxeerd op honderd zestig guldens, zegge f 160-00.
2. Eene somme van negentig guldens uit de kontante penningen die op 't overlijden in den boedel zijn bevonden als naderhand ingekomen die zijn voortgekomen van publiek verkogte meubelen en andere roerende goederen des boedels, ten overstaan van mij notaris volgens het verbaal hier voor aangehaald, zegge f 90-00.
Totaal van het derde aandeel twee honderd vijftig guldens, zegge f 250-00.
Vierde aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Maria Catharina Couwenberg, huisvrouw van Hendrik Brokken, bestaande in:
1. Een gedeelte in een huis zijnde een woning gemerkt no. 441 met schop en hof, groot ongeveer zestien roeden vijf en vijftig ellen, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost een waterlaat, west de straat, zuid Jan Baptist Dams en noord Jacobus Vromans, getauxeerd op twee honderd veertig guldens, zegge f 240-00.
Belast met een nederlandsch mud, vijf schepels en een maatje rogge, 's jaars, aan den Heijligen Geest Armen van Tilburg.
2. Een perceel heide, gelegen onder de gemeente Loon op Zant agter het Loons Leijken, groot ongeveer zeven en vijftig roeden drie en negentig ellen, belend aan de een zijde de weduwe Norbart van Beurden en aan de andere zijde de gemeente, getauxeerd op tien guldens, zegge f 10-00.
Totaal van het vierde aandeel twee honderd vijftig guldens, zegge f 250-00.
Vijfde aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Maria Cornelia Couwenberg huisvrouw van Gijsbert Brokken, bestaande in:
1. Een perceel teulland, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, groot ongeveer vier en twintig roeden drie en tachttig ellen, belend oost Cornelis Jansen, west de straat, zuid de erve Martinus Kooijen en noord Maria Theresia Backx, getauxeerd op honderd veertig guldens, zegga f 140-00.
2. Een perceel heide, groot omtrent zeven en vijftig roeden drie en negentig ellen, gelegen onder Loon op Zant agter het Leijken, belend aan de eene zijde de verkrijgster van het voorig aandeel en aan de andere zijde de gemeente van Loon op Zant, getauxeerd op tien guldens, zegge f 10-00.
3. Eene som van honderd guldens uit de kontante penningen die op 't overlijden in den boedel zijn bevonden als naderhand ingekomen die zijn ... van publiek verkogte meubelen en andere roerende goederen des boedels, ten overstaan van mij notaris gehouden blijkens het verbaal hier voor aangehaald, zegge f 100-00.
Totaal van het vijfde aandeel twee honderd vijftig guldens, zegge f 250-00.
En zullen de voornoemde deelgenoten voortaan over de goederen hun bij deze toe en aanbedeeld, als hun eigendom na welgevallen kunnen beschikken te rekenen van heden, mits betalende de daarop staande opkomende belastingen te rekenenvan den eersten januarij achttien honderd zevenen twintig.
Voords hebben zij elkander wederkerig gevrijwaard en hun verantwoordelijk gesteld, wegens de evictie die iemand hunner in het zijn of haar aanbedeelde zoude kunnen of mogen ondervinden, mits dezelve niet voort spruite uit een oorzaak dewelke na de tegenwoordige verdeeling is opgekomen.
Tot de uitvoering dezer hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den drie en twintigsten juli des jaars achttien honderd vijf en twintig, in bijwezen van Antonius van Woerkom, messenmaker en Johannes Adriaan Smulders, zonder beroep, als getuigen en wonende te Tilburg, die deze met Nicolaas Couwenberg, Adriaan Couwenberg, Hendrik Brokken en mij notaris na voorlezing hebben geteekend, maar niet de overige comparanten, dewelke hebben verklaard niet te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832