Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1826-115-179-115

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris, residerende te Tilburg, kantons hoofdplaats, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen der getuigen hier na genoemd
1. Geertruijda Smarius weduwe van Cornelis Timmermans spinster en
2. Johanna Smarius, in huwelijk met Johannes Meeuwesen, droogscheerder mede comparante, en zijne genoemde huisvrouw ten deze behoorlijk authoriserende is adsisterende, allen wonende te Tilburg, wijk Westheikant, aan het Goirke.
Dewelken verklaarden te hebben verkocht en alzoo bij deze wel en wettig over te dragen onder vrijwaring als regtens, aan en ten behoeve van Antonius van der Vloet, hoefsmid mede woonachtig te Tilburg, wijk Westheikant aan het Goirken, alhier aanwezig en in koop aannemende:
Ieder derzelver geregte helft in alzoo te zamen voor het geheel een huisje met aagelegen hof en erve, groot ongeveer vier nederlandsche roeden, geteekend No. 671, staande en gelegen te Tilburg, wijk Westheikant aan het Goirke; en belend oost Cornelis van Dijk, west de straat, zuid de erven Gerard Smulders, noord een waterloop.
Zo en in dier staat als hetzelve huisje en toebehooren zich thans bevindt, zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveren, verklarende de kooper al het zelve ten zijnen genoegen te kennen en daarvan alzoo geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te begeeren.
De verkoopsters zijn eigenaressen van voorschreven verkochte goederen (zoo verklaarden zij) als hun aangkomen bij ruiling van Nicolaas van Amelsfoort, blijkens akte gepasseerd voor den notaris Molengraaff in bijzijn van getuigen den zeven en twintigsten augustus achttien honderd een en twintig, behoorlijk geregistreerd en zulks tegen een onroerend goed, waarvan dezelven bevorens eigenaressen waren geworden bij successie van Catharina de Roij, weduwe van Francis Gerard Smarius, overleden te Tilburg den veertienden maart achttien honderd vijftien, uit kragte van haar testament gepasseerd voor genoemden notaris Molengraaff ten overstaan van vier getuigen binnen Tilburg den negenden september achttien honderd dertien, mede behoorlijk geregistreerd.
De eigendom dezer verkochte goederen gaat bij het passeren deser aan den kooper over, zullende dezelve echter eerst in gebruik treden half april eerstkomende.
De grond en andere openbare belastingen, gaan in voor des verkrijgers rekening, den eerste januarij achttien honderd zeven en twintig.
De verkrijger neemt voor zijn rekening alle zoo zichtbaren als verborgenen nadelige servituten, als aan welken deze goederen zijn onderworpen, kunnende daartegen de voordelige doen gelden ... echter ten zijnen kosten.
Wijders is dit koop kontrakt geslooten voor eene som van vier honderd gulden welke koopsom de comparanten verkoopsters erkennen reeds voor het passeren dezes uit handen van den kooper voornoemd te hebben ontvangen, kwiterende alzoo daar voor bij deze.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd binnen Tilburg, ten kantore van mij notaris, den drie en twintigsten october, een duizend achthonderd zes en twintig, in tegenwoordigheid van Hendrik Smulders touwslager en Hendrik van den Houdt schoenmaker, beide wonende binnen deze stad, als getuigen welke deze na gedane voorlezing met de comparanten en mij notaris hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832