Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1826-115-179-138

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. De heer Wilhelmus Waltherus Mutzaerts wijnkoper.
2. De heer Waltherus Josephus Mutzaerts fabrikant.
3. Mejufvrouw Hendrieka Catharina Mutzaerts in huwelijk met den heer Jan Hendrik Swagemakers fabrikant, door gezegden haren man, mede comparant, ten deze behoorlijk geassisteerd en geauthoriseerd en
4. Mejufvrouw Maria Catharina Mutzaerts ongehuwd, rentenieresse, allen wonende te Tilburg.
Te kennen gevende dat de comparanten de heeren Wilhelmus Waltherus Mutzaerts - Waltherus Josephus - en Mejufvrouwen Hendrieka Catharina - en Maria Catharina Mutzaerts elk voor een gelijk vierde gedeelte, onverdeeld zijn bezittende, de hier na in loten te specificeren onroerende goederen, obligatien, effekten, gereede gelden enz., gedeeltelijk herkomstig uit de boedels en nalatenschappen van wijlen hunne ouders Waltherus Mutzaerts en Cornelia van Boven, beide overleden te Tilburg, eerstgemelde in den jare achtien honderd negen en laatsgenoemde in den jare een duizend acht honderd zes en twintig, (die, sommigen derzelven hadden verkregen bij successie van henne zuster Mejufvrouw Maria Adriana Mutzaerts in leven begijne te Leuven) gedeeltelijk uit de nalatenschap van wijlen hunnen oom Jan Baptist Franke overleede te Tilburg in den jare achtien honderd dertien en voor het overige uit de nalatenschappen van wijlen hunnen oom en tante Bastiaan Johannes van Boven en Johanna van Venrooij in leven echte lieden, beiden mede te Tilburg overleden eerstgenoemde in den jare achtien honderd veertien en de andere in den jare een duizend acht honderd tien; en welke laatstaangehaalde goederen hen zijn aangekomen bij deeling met de overige belanghebbenden in die nalatenschappen, blijkens onderhandsche akte in triplo opgemaakt, zijnde de dato Tilburg vijftienden december achttien honderd veertien en geregistreerd drievoudig te Tilburg den drie en twintigsten februarij 1815 fol 193 v en 2 en volgenden, ontvangen eene gulde zestien stuivers de de verhooging er bij begrepen; door den ontvanger van den Heuvel, en wijders verklaarde de comparant Waltherus Josephus Mutzaerts uit den boedel van zijne gemelde ouders te hebben vooruit genooten aan contanten om zich bij de liquidatie van denzelven als genooten te doen aanrekenen, eene som van een duizend gulden.
Dat zij comparanten, als willende overgaan tot scheiding en verdeeling van aangehaalde onder hen gemeen zijnde goederen, alvorens daar van onderling hebben gemaakt en gewaardeerd vier gelijke loten, welken vervolgens tusschen hen in der minne en met gemeen overleg zijn aanbedeeld en zonder eenige reserve toegekend, als volgt:

Het Eerste lot.
Aan voormelden heer Wilhelmus Waltherus Mutzaerts, zijnde te zamen gesteld uit
1. Twee perceelen groeze of weide genaamd de Driehuis Weikes, gelegen onder Tilburg wijk Loven, groot ongeveer vier en zeventig en een halve roeden, in gebruik bij Francis Denissen; belend oost van Delien, west de weduwe Norbert Smulders, zuid de Leij en noord de erven Oerlemans; waardig geschat, eene som van vier honderd zeven en twintig gulden, zegge f 427,00
2a. Een perceel teelland en weide, gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt, groot omtrent een bunder zestien roeden, in gebruik bij Cornelis de Bont; belend oost en west Francis van Iersel C.S., zuid de straat en noord Francis van Iersel
2b. Een perceel teelland, gelegen als voor groot circa vijftig roeden, mede in gebruik bij Cornelis de Bont; belend oost Peter van der Loo, west den armen van Tilburg, zuid Nikolaas de Rooij, noord de kinderen Jan Baptist van Bavel; zijnde de twee perceelen, omschreven onder 2a en b, gezamenlijk waardig geschat, een som van acht honderd vijftig gulden, f 850,00
3. Een perceel teelland, gelegen als voor, groot ongeveer vijftig roeden, in gebruik bij Bernardus van Beek; belend oost Justinus Klijsen, west Thomas Dams, zuid Bernardus van Beek; waardig geschat twee honderd vijf en zeventig gulden, f 275,00
4. Een parseel teelland gelegen te Tilburg in het Laar, groot omtrent vijf en twintig roeden, in gebruik bij Francis Brok; belend oost de Galgenstraat, west, zuid en noord Jacobus Kouwenberg, waardig geschat, een honderd gulden, f 100,00
5. Een perceel teelland gelegen als voor groot omtrent twee en veertig roeden, in gebruik bij Cornelis de Beer; belend oost en zuid Albertus van Gils, west Jan Baptist Smulders, noord de straat, waardig geshat een honder tien gulden, f 110,00
6. Een perceel teelland gelegen als voor, genaamd De Peper Weide, groot ongeveer zes en zestig roeden, in gebruik bij Mutzaerts; belend oost de Peperstraat, west van Groenendaal, zuid Peter Span, noord Jan Baptist van Roessel; waardig geschat vier honderd acht en zestig gulden, f 468,00
7. Een perceel teelland gelegen te Tilburg wijk Korvel, groot circa een bunder vijftig roeden, in gebruik bij den heer Diepen; belend oost een weg, west de weduwe Arnoldus van Roessel, zuid de heer Diepen, noord den H: Geest Armen van Tilburg, C.S.; waardig geschat zeven honderd vijf en dertig gulden, f 735,00
8 a. Een perceel teelland, gelegen ter zelver plaatse, groot ongeveer drie en dertig roeden, in gebruik bij Jacobus van Roessel; belend oost de weduwe Arnoldus van Roessel, west en noord Adriaan Klijsen, zuid een mestweg
8 b. Een perceel teelland gelegen als voor groot omtrent een bunder, mede in gebruik bij Jacobus van Roessel; belend oost het Molenstraatje, west Jacobus van Roessel, zuid de Baan en noord een mestweg. De perceelen omschreeven onder 8 a. en b., zijn te zamen waardig geschat een duizend elf gulden, f 1011,00
9. Een perceel teelland, gelegen te Tilburg, wijk Veldhoven, groot circa vijf en twintig roeden, in gebruik bij Peter de Bont, belend oost Arnoldus Peijnenburg, west en noord de weduwe Arnoldus Mutsaers, zuid een waterloop; waardig geschat twee honderd vijf en twintig gulden, f 225,00
10. Een perceel teelland gelegen als voor bij den nieuwen steeenen molen, groot omtrent vijftig roeden, in gebruik bij Adriaan Smulders; belend oost van de Pas, west de straat, zuid de weduwe Antonij Lombarts, noord Peter Vugts, waardig geschat twee honderd en vijftig gulden, f 250,00
11. Een perceel teelland gelegen onder voorschreeven wijk Veldhoven, groot circa dire en tachtig roeden, in gebruik bij Willem van den Houdt; belend oost Dionisius Verbunt, west Jan Hendrik Swagemakers, zuid Antonie van Gils, noord de kinderen Dams, waardig geschat vijf honderd vijftig gulden, f 550.00
12. Een perceel teelland, gelegen te Tilburg, ter plaatse genaamd Oerle, groot omtrent twee bunders, in gebruik bij Jan Berens; belend oost Jacobus van Roessel, west en noord Jan vande Ven, zuid Jan Berens, waardig geschat acht honderd drie en negentig gulden, f 893,00
13. Het noord-waards gedeelte van een perceel houtbosch scheidende van het perceel omschreven onder 15. van het tweede lot, op het midden der dreef, welke met dat perceel in gemeen gebruik blijft, gelegen te Tilburg op de Rouwbraken, groot voor dit gedeelte omtrent een bunder zestien roeden; voorts belend oost Kasteleijns, west de straat, noord Lambert de Wijs waardig geschat eene som van drie honderd vijftig gulden, f 350,00
14. Een perceel schaarbosch, gelegen onder dezelve gemeente in de Goirlsche Baan, genaamt het Berken Bosch, groot circa drie en tachtig roeden, waardig geschat een honderd vijftig gulden, f 150,00
15. Een perceel weide en schaarbosch, gelegen als voor, groot ongeveer een bunder; belend oost Jacobus van Roessel, west Johan Arnold van Meurs, zuid een waterloop en noord de straat, waardig geschat drie honderd gulden, f 300,00
16. Een perceel mastbosch, gelegen onder dezelve gemeente achter het Laar, groot circa zestien roeden vijf en vijftig ellen; belend oorst Cornelis Rijken, west de Houtstraat, zuid de gezusters de Knikker, noord Jan Baaijens, waardig geschar veertig gulden, f 40,00
17. Een perceel heibodem, gelegen te Tilburg op het Zand, groot circa drie en tachtig roeden, belend oost Bernardus Mutsaers, west van den Broek, zuid een weg, noord Nikolaas van Baast; waardig geschat vijf en vijftig gulden, f 55.00
18. Een perceel mastbosch gelegen onder Goirle, genaamd het Omgegraven Bosch, groot omtrent vijftig roeden; belend oost Hendrik Snieders, west en zuid Cornelis van Osch, noord van de Zande; waardig geschat drie honderd gulden, f 300,00
19. Een perceel bestaande in vier blokjes zaai en weiland, te zamen groot circa elf bunder vijftien roeden, gelegen in het oud land van Zevenbergen; belend oost de erven van Mourik, west de erven Adriaan Ruisenaars, zuid de erven Maria Nootenboom en noord den dijk; waardig geschat eene som van vijf duizend zeven honderd drie en negentig gulden, f 5793,00
20. Een hijpotheek gevende obligatie, groot in kapitaal vijf honderd gulden rentende vier ten honderd, geloofd door Antonetta Sanders weduwe van Dionisius Heestermans te Tilburg, ten behoeven van de in het hoofd genoemde moeder der condividenten; bij akte gepasseerd voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en getuigen, te Tilburg den drie en twintigsten december achttien honderd veertien, behoorlijk geregistreerd, en bij vernieuwing ingeschreven ten kantore der hijpotheken te 's Bosch, den derden Januarij achttien honderd vijf en twintig, boekdeel vier en vijftig, nummer drie honderd vier en vijftig, waardig geschat, vijf honderd gulden, f 500,00
21. Een dito obligatie, groot in kapitaal vijfhonderd gulden, rentende vijf procent, geloofd door Adriaan Dusee en Jan van Loon, ten behoeve der gezamenlijke deelgenoten; bij akte gepasseerd voor den notaris Pieter Gerard Molengraaff en getuigen te Tilburg den dertienden october achttien honderd een en twintig, behoorlijk geregistreerd; ingeschreven ten kantore der hijpotheken te 's Bosch, den twee en twintigsten october achttien honderd een en twintig, deel acht en dertig, nummer drie honderd achttien, f 500,00
22. Vier obligatien ten lasten van Rusland, zijnde Nrs. 34732, 36547, 38572 en 39923, elk groot een duizend gulden; te zamen waardig geschat vier duizend gulden, f 4.000,00
23. Van gereed geld, eene som van zes honderd achttien gulden, f 618,00
Montant van het eerste lot achttien duizend vijf honderd gulden, f 18.500,00

Het Tweede lot.
Aan voernoemden heer Waltherus Josephus Mutzaerts, bestaande ... in:
1. Eene huizinge geteekend Letter K 1079, met aangelegen hof, staande en leggende te Tilburg, wijk Veldhhoven, groot in grond ongeveer vier en twintig roeden; belend oost het volgende perceel, west en noord Jan Hendrik Swagemakers, zuid de straat en mede aldaar:
2. Eene huizinge bestaande in twee woningen en hof, groot ongeveer vier roeden, belend oost de weduwe Wilhelmus Koolen, west en noord het vorig perceel, zuid de straat, de twee vooromschreven perceelen, zijn te zamen waardig geschat, een som van drie duizend gulden, zegge f 3000,00
3. Eene steede of bouwmans erve gelegen te Tilburg, wijk Berkdijk, bestaande in:
a. Eene huizinge geteekend letter C No. 313, schuur, stal en schop met aangelegen hof en weide, groot ongeveer een bunder; belend oost de perceelen te omschrijven onder letters d en e, west de straat, zuid Jan Baptist van Roessel en noord een waterloop.
b. Een bakhuis, tevens woning, geteekend letter C No. 311, met aangelegen hof en weide, groot omtrent twee en veertig roeden; belend oost de straat, west een steeg en zuid Jan van Pelt, noord Jansen.
c. Een akkertje teelland groot circa vijf roeden; belend oost de straat, west een waterloop, zuid den H: Geest Armen van Tilburg, noord Adriaan Brekelmans.
d. Een akker bouwland groot circa vijftig roeden; belend oost van Groenendaal, west het perceel omschreven onder letter a, zuid de weduwe Arnold van Roessel, noord een akkerweg,
e. Een akker bouwland, groot ongeveer vijftig roeden; belend oost Jan Willem Dekkers, west het perceel omschreven onder letter a, zuid een akkerweg, en noord de erven Wilhelmus van Beurden.
f. Een akker bouwland groot ongeveer een bunder zes en zestig roeden, belend oost den H: Geest Armen van Tilburg, west Jan Willem Dekkers, zuid een akkerweg, noord de gemeente.
g. Een perceel teel en weiland, groot circa twee bunders zestien roeden; belend oost Jan Baptist van Rooij, west een akkerweg, zuid de weduwe Peter Leijten, noord de kinderen Jan van Roessel.
h. Een perceel teelland, groot ongeveer vijftig roeden; belend oost een akkerweg, west Adriaan van Groenendaal, zuid Smulders, en noord den H: Geest Armen van Tilburg.
i. Een perceel teelland, groot circa vijftig roeden; belend oost Geerts, west de straat, zuid Jacobus van Roessel, noord de gemeente.
k. Een perceel teelland, groot ongeveer acht en vijftig roeden; belend oost Jan Willem Dekkers, west een akkerweg, zuid Peter de Jong en noord het volgende perceel,
l. Een perceel teelland, groot omtrent vijftig roeden; belend oost Jan Baptist Leijten, west Geerts, zuid het vorige perceel, noord de gemeente.
m. Een perceel weide groot ongeveer zes en zestig roeden; belend oost den H: Geest Armen van Tilburg, west en zuid Jan Baptist van Roessel en noord een straatje,
n. Een perceel weide groot ongeveer zes en zestig roeden; belend oost Arnoldus van Abeelen, west, zuid en noord de gemeente.
o. Een perceel teelland groot omtrent vijftig roeden; belend oost Gerardus van Roessel, west Smulders, zuid een karweg, en noord den H: Geest Armen van Tilburg,
p. Een perceel teelland, groot ongeveer zes en zestig roeden; belend oost een akkerweg, west Adriaan Mutsaars, zuid een waterlaat, noord Pollet.
q. Een hei- of turfveld, mede gelegen onder Tilburg, groot omtrent drie en dertig roeden; belend oost de gemeente, west de Langen Dijk, zuid Jacobus Peijnenburg, noord Vermeer.
r. Een dito perceel, groot omtrent vijftig roeden, gelegen als voor; belend oost de gemeente, west den Langen Dijk, zuid de erven Gijsbert Janssens, noord Vermeulen,
s. Een percel dito, groot omtrent drie en dertig roeden, gelegen als voor; belend oost de erven van Norbert Verbunt, west de weduwe Adam Bekkers, zuid Jan van de Ven, noord de Leij,
t. Een perceel dito groot omtrent drie en dertig roeden, gelegen als voor; belend oost de gemeente, west de Leij, zuid Jan Baptist Schalken, noord Francis van de Nieuwenhuijze.
u. Een perceel dito groot circa zestien en een halve roeden, gelegen als voor; belend oost de gemeente, west de Leij, zuid Francis Suijs, noord de erven Hoecken,
en v. Een perceel dito, groot omtrent zes en zestig roeden, gelegen als voor; belend oost Antonij van Oerle, west de gemeente, zuid Jan Jansen, noord den H: Geest Armen van Tilburg.
Alle welke goederen omschreven onder 3. van a tot v, in gebruik zijn bij Cornelis van Gorp.
Dezelven zijn en blijven belast met eenen jaarlijkschen pacht groot veertien vaten rogge oude 's Bossche maat (twee mud vijf schepels en drie kop neerlands) verschuldigd aan den Armen van
Oosterwijk; en worden waardig geschat, de belasting er onder begrepen, eene som van twee duizend zeven honder en zestien gulden, f 2716,00
4. Eene steede of bouwmans erve gelegen te Tilburg aan de Postelstraat in gebruik bij Jan de Koning, bestaande in:
a. Eene huizinge geteekend Letter ? no. 643, stal, schuur en verdere getimmertens, met aangelegen erve, groot in grond ongeveer een bunder; belend oost de straat, west een waterlaat, zuid het perceel omschreeven onder c., noord Lambert van Haren.
b. Eene weide genaamd de Kreivensche weide, groot circa vijftig roeden; belend oost Lambert van Haren, west de weduwe Adriaan Voskens, zuid Jan Baptist van Riel, noord een mestweg.
c. Een perceel weide groot ongeveer zes en zestig roeden; belend oost de straat, west de weduwe Adriaan Voskens, zuid Francis Willemsen.
d. Een perceel teel en weiland, genaamd den Binnen akker, groot omtrent twee bunders een en tachtig roeden; belend oost een waterloop, west de gemeente, zuid de weduwe Adriaan Voskens, noord Lambert van Haren.
e. Een perceel teelland genaamd de Bogt, groot omtrent een bunder; belend oost de straat, west en zuid Lambert van Haren, noord Lambert de Wijs.
f. Een perceel teelland genaamd den Molenakker, groot ongeveer zes en zestig roeden; belend oost de erven van Adriaan Witloks, west den molenweg, zuid de straat, noord Laurens Hensen.
g. Een perceel teelland genaamd den Kleinen akker, groot circa vijf en twintig roeden; belend oost Lambert van Haren, west de weduwe Adriaan Voskens, zuid een waterloop en noord Nikolaas Mutsaars en
h. Een perceel teelland genaamd den Kruisakker, groot ongeveer twee en veertig roeden; belend oost de erven Adriaan Witloks, west de straat, zuid den H: Geest Armen van Tilburg en noord Jan van Gorkom.
Alle welke goederen, omschreven onder 4. van a tot h, gezamenlijk zijn waardig geschat, de som van drie duizend vier honderd zeven en dertig gulden, f 3437
5. Een akker teelland, gelegen binnen gezegde gemeente, wijk Veldhoven, groot circa een bunder, in gebruik bij Jan van de Sande; belend oost Jan Schoffers, west Gijsbert Nieuwkuijk, noord den heere grave van Hogendorp van Hofwegen, waardig geschat eene som van zeven honderd vijf en vijftig gulden, f 755,00
6. Een perceel teelland gelegen als voor, groot circa drie en tachtig roeden, in gebruik bij Peter Klijsen; belend oost Antonij Schoffers, west het kerkpad, zuid Adriaan Brocks, waardig geschat vijf honderd vijf en twintig gulden, f 525,00
7. Een perceel teelland, gelegen als voor, groot circa een bunder, in gebruik bij Martinus Leijsen; belend oost het perceel nummer negen, west het Goirkenstraatje, zuid Adriaan Brocks, noord Gijsbert Nieuwkuijk; waardig geschat zes honderd gulden, f 600,00
8. Een perceel weide, gelegen als voor, groot ongeveer een bunder zes en zestig roeden, in gebruik bij Peter Klijsen, en Johannes van den Houdt; belend oost Hermanus Otter, west Adriaan Brocks, zuid Jan Hendrik Swagemakers, noord het perceel nummer zes; waardig geschat elf honderd gulden, f 1100,00
9. Een perceel teelland gelegen als voor groot circa vijftig roeden, in gebruik bij Adriaan Brocks; belend oost het perceel nummer zes, west Gijsbert Nieuwkuijk, zuid Adriaan Brocks, noord het perceel nummer vijf, waardig geschat een som van drie honderd gulden, f 300,00
10. Een perceel teelland, gelegen als voor acher erven de weduwe Arnoldus Mutsaers, groot ongeveer vijf en twintig roeden; belend oost een karweg, west en noord Adriaan Brocks, zuid de weduwe Arnoldus Mutsaers; waardig geschat een honderd vijftig gulden, f 150,00
11. Een perceel weide, gelegen als voor in het Steedeken, groot ontrent drie en dertig roeden, in gebruik bij Peter Klijsen; belend west de weduwe Arnoldus Mutsaers, zuid de weduwe Adriaan van Gils, noord Jan Hendrik Swagemakers; waardig geschat een som van twee honderd zeven gulden, f 207,00
12. Een perceel teelland, gelegen binnen dezelve gemeente in de Schijf, groot ongeveer zes en zestig roeden, in gebruik bij Cornelis van Groenendaal; belend oost de weduwe Arnoldus van Roessel, west een karweg, noord de kinderen van Peter Snellen; waardig geschat eene som van drie honderd vijf en twintig gulden, f 325,00
13. Een peceel teelland, gelegen als voor aan de Berkdijk, genaamd de Bogt, groot circa acht en vijftig roeden, in gebruik bij Cornelis van Groenendaal; belend oost den H: Geest Armen van Tilburg, west de erven Otterinck, zuid Cornelis van Groenendaal, noord Gerard van Roessel; waardig geschat drie honder en tien gulden, f 310,00
14. Een perceel houtbosch gelegen onder voorschreeven gemeente in de Rouwbraken, groot circa vijftig roeden; belend oost de weduwe Adriaan van Gils, west de weduwe Arnoldus Witloks, noord van Wezel; waardig geschat twee honderd vijf en negentig gulden, f 295,00
15. Het gedeelte zuidwaarts van een perceel schaarbosch met eikenbomen, gelegen als voor, groot voor dit gedeelte ongeveer drie en tachtig roeden, scheidende van het perceel nummer dertien van eerste lot op het midden der dreef, welke dreef met dat perceel in gemeen gebruik blijft; belend voorts west de kinderen van Heesch, zuid de heer Jansen; waardig geschat drie honderd en vijftig gulden, f 350,00
16. Een perceel houtbosch, gelegen onder Goirle, genaamd het Bijlbosch groot omtrent een bunder; belend west de Baan, zuid van Gestel, noord Hendrik Voskens, geschat op vier honderd gulden, f 400,00
17. Een perceel, waarop masthout gestaan heeft, gelegen als voor in de Oude Baan, groot omtrent negen en twintig roeden; belend west Hendrik Manni, zuid Hendrik Voskens; waardig geschat vijf en veertig gulden, f 45,00
18. Een mastbosch, gelegen onder Goirle, groot circa drie en tachtig roeden; belend zuid Jan Antonij van Spaendonck, waardig geschat eene som van vier honderd gulden, f 400,00
19. Een achste gedeelte gemeen en onverdeeld in eenen tiende wagen onder Goirle; waardig geschat zes honderd vijf en twintig gulden, f 625,00
20. Een hijpotheek gevende obligatie geloofd door Cornelis den Reijer bouwman te Zevenbergen, ten behoeve van Waltherus Josephus Mutzaerts, in kwaliteit als curator over nu wijlen den in het hoofd genoemden Sebastiaen van Boven, bij akte gepasseerd voor den notaris Hendrik Oomen en getuigen, te Breda den elfden augustus achttien honderd dertien, behoorlijk geregistreerd, groot in kapitaal een duizend gulden, rentende vijf procento, ingeschreeven ten kantore der hijpotheken te Breda, den tienden augustus achttien honderd vier en twintig, deel negen en zeventig, nummer twaalf; waardig geschat een duizend gulden, f 1000,00
21. De door den verkrijger van dit lot vooruit genotene som, zo als door hem in het hoofd dezes is verklaard, bedragende een duizend gulden, f 1000.00
22. Aan contante penningen, eene som van negen honderd zestig gulden, f 960,00
Montant van het tweede lot achttien duizend vijf honderd gulden, f 18.500,00

Het derde lot
Aan mejufvrouw Hendrieka Catharina Mutzaerts, huisvrouw van den heer Jan Hendrik Swagemakers, te voren genoemd; zamengesteld uit:
1. Een perceel houtbosch, gelegen te Tilburg voor aan de Goirlsche Baan, genaamd het Groote Bosch, groot circa een bunder vijftig roeden; belend west de Goirlsche Baan, zuid Laurens de Lelij; waardig geschat een som van vijf honderd gulden, f 500,00
2. Een perceel turfveld gelegen onder dezelve gemeente, bij den Ouden Draaijboom, groot omtrent drie en dertig roeden; belend oost Martinus Nouwens, west Hendrik Spapen, zuid de kinderen van Spaendonck, noord de Leij; waardig geschat vijftig gulden, f 50,00
3. Een perceel uitgesteken putten, gelegen als voor in den Korten Dalem, groot ongeveer zes en zestig roeden; belend oost Witloks, west Pessers; waardig geschat vijftig gulden, f 50,00
4. Een perceel uitgesteken putten gelegen als voor, over het Zanddijkje, groot circa vijftig roeden; belend oost het Zanddijkje, west Brouwers, noord Cornelis Leenhouwers; waardig geschat eene som van vijftig gulden, f 50,00
5. Een perceel dito gelegen als voor in den Langen Dalem, groot circa een bunder vijftig roeden; belend oost Cornelis Wouters, west de limiet scheiding, zuid Huijbert Janssens, noord de weduwe de Kok; waardig geschat eene som van een honderd vijftig gulden, f 150,00
6. Een perceel beplant met mast en schaarhout, gelegen onder Goirle, groot omtrent vijftig roeden; belend oost een weg, west een waterloop, noord het volgende perceel; waardig geschat de som van twee honderd gulden, f 200,00
7. Een perceel schaarbosch gelegen als voor groot circa vijftig roeden; belend oost een weg, west een waterloop, zuid het vorig perceel, noord den H: Geest Armen van Tilburg; waardig geschat twee honderd gulden, f 200,00
8. Een perceel mastbosch, genaamd het Omgewaaide Bosch; gelegen als voor, groot ongeveer zes en zestig roeden; belend west Cornelis van Esch, noord Norbert van de Sande; waardig geschat twee honderd gulden, f 200,00
9. Een schuldvordering op en ten lasten van Jacobus van Roessel, bierbrouwer wonende te Tilburg, groot zes duizend gulden, gevende intrest tegen vijf ten honderd in het jaar; zijnde zulks de restant koopprijs van onroerende goederen, door de gezamenlijke deelgenoten aan denzelven verkocht, blijkens koopkontrakt, gepasseerd voor den notaris Johan Adriaan van Meurs in presentie van getuigen den acht en twintigsten februarij achttien honderd achttien, behoorlijk geregistreerd, en waarvoor inschrijving is genomen ten kantore der hijpotheken te 's Bosch, den twintigsten maart achttien honderd achttien, deel twee en dertig nummer drie; waardig geschat zes duizend gulden, f 6000,00
10. Een hijpotheek gevende obligatie groot in kapitaal vijf honderd gulden, rentende vijf pro-cento, geloofd door Adriaan Jan van Mourik Pieters zoon, bouwman te Zevenbergen, ten behoeve van de moeder der condividenten in het hoofd genoemd, volgens akte gepasseerd voor den notaris Clasina van Diggelen en getuigen te Zevenbergen, den dertigsten september achttien honderd zestien, behoorlijk geregistreerd, zijnde bij vernieuwing ingeschreeven ten kantore der hijpotheken te Breda den tweeden october achttien honderd zes en twintig volume zes en tachtig nummer twee honderd drie en negentig; waardig geschat vijf honderd gulden, f 500,00
11. Het restant eener obligatie, bedragen hebbende drie honderd vijftig gulden, rentende drie en een half per cent; geloofd door Jacobus Horvoorts, bij akte gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle den negenden september zeventien honderd zeven en zestig, groot per reste en waardig geschat een honderd vijftig gulden, f 150,00
12. Een hijpotheek gevende obligatie, groot in kapitaal een duizend gulden, rentende vijf ten honderd, geloofd door Hermanus Schanikes, ontvanger te Ginneken, ten behoeven van voormelde moeder der deelgenoten, bij akte, gepasseerd voor den notaris Jan Leonardus Wiercx en getuigen te Ginneken den vijf en twintigsten april achttien honderd veertien, behoorlijk geregistreerd; bij vernieuwing ingeschreeven ten kantore der hijpotheken te Breda, den vier en twintigsten april achttien honderd vier en twintig deel acht en zeventig nummer vijf en vijftig; waardig geschat duizend gulden, f 1000,00
13. Een onderhandsche obligatie de dato Tilburg den zesden mei achttien honderd drie en twintig, ten lasten van Jan Wouters wonende te Tilburg, en borger daar in genoemd, groot een duizend gulden, rentende vijf pro cento; waardig geschat een duizend gulden, f 1000,00
en 14. aan contante penningen, eene som van acht duizend vier honderd vijftig gulden, f 8450,00
Montant van het derde lot achttien duizend vijfhonderd gulden, f 18.500,00.

Het vierde lot
Aan mejufvrouw Maria Catharina Mutzaerts voornoemd, bestaande in:
1. Eene huizinge geteekend letter K No. 992, met aangelegen hof en erve, groot in grond ongeveer vijf en twintig roeden, staande en gelegen te Tilburg, wijk Veldhoven; belend oost en zuid Louiza Dams, west Dionisius Verbunt en noord de straat; waardig geschat acht honderd vijftig gulden, f 850,00
2. Een obligatie, groot in kapitaal vier honderd gulden, rentende vijf ten honderd, ten laste der stad Tilburg, geloofd ten behoeven van Sebastiaan van Hoven te voren genoemd, bij akte gepasseerd voor leden Municipaal van Tilburg den negen en twintigsten augustus zeventien honderd zes en negentig; waardig geschat vier honderd guldens, f 400,00
3. Een obligatie groot zes honderd gulden rentende vijf ten honderd, ten lasten der stad Tilburg, geloofd ten behoeven van den vader der deelgenoten, in het hoofd genoemd, bij akte gepasseerd voor leden minicipaal en leden der Corporele vergadering of Commitee van Financien van Tilburg den eersten maart zeventien honderd zeven en negentig; waardig geschat zes honderd gulden, f 600,00
4. Een obligatie groot in kapitaal twee honderd gulden, rentende vijf pro cento, ten lasten der stad Tilburg, geloofd ten behoeven van Hendrik Snellen, bij akte gepasseerd voor leden Minicipaal en leden der Corporele vergadering of Committee van Financien van Tilburg den negen en twintigsten april zeventien honderd zeven en negentig, en overgedragen aan de moeder der deelgenoten bij akte gepaseerd voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en getuigen, te Tilburg den zeven en twintigsten november achttien honderd twintig behoorlijk geregisteerd; waardig geschat twee honderd gulden, f 200,00
5. Het restant van een obligatie of kustingbrief, gecreeerd ter somme van negentien honderd gulden, tegen eenen jaarlijkschen intrest van vier en driekwart pro cento, waarvan primitieve debiteur was Hendrik Zebregts, en crediteur de vader der condividenten; blijkens akte, gepasseerd voor scheepenen van Tilburg en Goirle den derden julij zeventien honderd zes en tachtig; zijnde bij geaccepteerde delegatie overgegaan ten lasten van Johannes Groenen te Tilburg, en zulks bij en ten gevolgen van een koopkontrakt van onroerende goederen, gepasseerd voor den notaris Pieter Gerard Molengraaff en getuigen, binnen Tilburg den vier en twintigsten mei achttien honderd vijftien ingeschreeven bij vernieuwing ten kantore der hijpotheken te 's Bosch den negenden november een duizend acht honderd een en twintig, boekdeel negen en dertig nummer drie en veertig, groot per rest en waardig geschat zestien honderd gulden, f 1600,00
6. Een hijpotheek gevende obligatie groot in kapitaal twee duizend gulden, rentende vijf ten honderd, geloofd door Francis van Dooren en Ida Catharina Bogaerts echte lieden te Tilburg ten behoeven der moeder van de deelgenoten, bij akte gepasseerd voor den notaris Molengraaff en getuigen te Tilburg den negentienden november achttien honderd zeventien, behoorlijk geregistreerd; ingeschreeven ten antore der hijpotheken te 's Bosch den zes en twintigsten derzelve maant, deel een en dertig nummer twee honderd zes en dertig, waardig geschat twee duizend gulden, f 2000,00
7. Een dito obligatie, groot in kapitaal vier duizend gulden, rentende vijf ten honderd; geloofd door Cornelis Overduijn, geemploijeerde te Breda ten behoeven als voor, bij akte gepasseerd voor den notaris Jacobus van Steenbergen en getuigen te Breda, den zeven en twintigsten mei achttien honderd negentien, behoorlijk geregistreerd, ingeschreeven ten kantore der hijpotheken te Breda, den zevenden junij achttien honderd negentien, volume negen en vijftig, nummer drie; waardig geschat vier duizend gulden, f 4000,00
8. Een dito obligatie groot in kapitaal drie duizend honderd vier en zeventig franken en negen en vijftig centima, geloofd door den heer Johannes Babtist ter Gootsseels notaris te Corlenberg, bij akte gepasseerd voor den notaris Petrus de Paep, binnen Leuven den vijftienden ventose dertiende jaar (: zesden maart achttien honderd vijf:), behoorlijk geregistreerd, en bij vernieuwing ingeschreeven ter kantore der hijpotheken te Leuven, den veertienden october een duizend achthonderd vijf en twintig, boek een honderd drie nummer twee honderd twee en zeventig,
9. Een perpetuele en jaarlijksche rent groot in nederlands geld vijftien gulden, jaarlijks vorderbaar den een en twintigsten september; ten lasten van Franciscus Smeijers en Catharina Beulens, echte lieden, landbouwers te Melvert; geconstitueerd tegen een kapitaal groot vijf honderd gulden, oorspronkelijk ten profijte van Johannes Josephus Servranckx, daar na van nu wijlen de in het hoofd genoemde jufvrouw Maria Adriana Mutzaerts, bij verkrijg, ingevolge akte gepasseerd den zesden maart zeventien honderd negentig voor Mr. de Ronde, als toen notaris te Leuven; ingeschreeven ten kantore der hijpotheken te Leuven, den zeventienden october achttien honderd vijf en twintig, boek honderd en drie, nummer twee honderd twee en negentig.
10. Een dito, groot twaalf gulden nederlands, jaarlijks vorderbaar op den dertienden september, ten laste van Petrus van Groenderbeek en Catharina de Jaer, echte lieden te Heerente?, geconstitueerd tegen een kapitaal groot vierhonderd gulden, bij akte gepasseerd voor den notaris Mr. de Ronde, te Leuven, den dertienden september zeventien honderd acht en zestig, van welke rent eigenaresse was meergemelde jufvrouw Maria Adriana Mutzaerts, als erfgename van hare moeije jufvrouw Margaretha Josepha Ghenne; ingeschreeven ten kantore der hijpotheken te Leuven, den dertigsten januarij achttien honderd zes en twintig, boek een honderd vier, nummer twee honderd acht en tachtig.
11. Een acte dito, groot tien gulden en acht en zeventig centen, jaarlijks vorderbaar den negentienden maart; geconstitueerd tegen een kapitaal groot honderd een en zeventig gulden twee en veertig centen, bij akte gepasseerd voor den notaris Mr. Henricus Josephus Hollanders te Leuven den negentienden maart achttien honderd zes, behoorlijk geregistreerd; ten lasten van Jacobus van den Beek radenmaker en Theresia Matthijs echte lieden te Bantvisum?, ten behoeven van voormelde nu overleden Maria Adriana Mutzaerts; bij vernieuwing ingeschreeven ten kantore der hijpotheken te Leuven den zeventienden october achttien honderd vijf en twintig boek honderd en drie, nummer twee honderd een en negentig.
12. Een obligatie ten lasten van de algemene Kas der Staatschulden van Oostenrijk in dato november achttien honderd negentien nummer 172, groot twaalf honderd tachtig gulden conv. munte gevende intrest tegen vier ten honderd in het jaar.
13. Een obligatie of rente brief ten lasten van Cornelis Puberghs, hospes in den valk te Poppel, groot drie honderd gulden Branbands courant, rentende drie en een half ten honderd, volgens akte, gepasseerd voor scheepenen van Poppel den veertienden september zeventien honderd zes en vijftig
14. Alle het regt en aanspraak welke de gezamenlijke deelgenooten zijn hebbende op een rent of obligatie geloofd of geconstitueerd ten lasten van Louis Engelbert Hertog van Arenberg, Prince van het H: Roomsche Rijk, Hertog van Aerschot en Croij, etc. etc. etc. tegen een kapitaal groot een duizend gulden Brabands courant bij akte in dato eersten julij zeventien honderd tachtig, gepasseerd voor den Maijeur of Maire en scheepenen van de stad Leuven, jaarlijks groot veertig gulden Brabands courant of vier pro cento.
De obligatien en andere effekten omschreeven onder 8. tot en met 14. ingesloten, zijn te zamen waardig geschat en aanbedeeld tot eene somme van drie duizend acht honderd vijftig gulden, f 3850,00
15. Een onderhandsche obligatie, groot een duizend gulden, rentende vijf ten honderd, ten lasten van den heer Jan Steven Verspijck en Margaretha Claudina Banier echte lieden te Breda en borgen in de akte genoemd, zijnde van dato Breda den acht en twintigsten augustus achttien honderd elf, ten behoeven van Cornelia van Boven weduwe Waltherus Mutzaerts te voren genoemd; waardig geschat een duizend gulden, f 1000,00
16. Een dito obligatie groot twee duizend gulden, rentende vijf ten honderd, ten lasten van Hendrik van Giersbergen te 's Bosch en borgen in de akte genoemd zijnde van dato Tilburg den derden februarij achttien honderd negentien, ten behoeven als voor; waardig geschat twee duizend gulden, f 2000,00
en 17. Een dito obligatie groot twee duizend gulden, rentende vijf ten honderd, ten lasten van Pieter Pessers, bouwman in het land van Zevenbergen, en borgen in de akte genoemd; zijnde gedagteekend Zevenbergen den tweeden julij achttien honderd zeventien; ten behoeven als voor; waardig geschat twee duizend gulden, f 2000,00
Montant van het vierde lot achttien duizend en vijf honderd gulden, f 18.500,00

Gevolglijk ontdoen zich de deelgenoten over en weder (: het geen door elk voor zoo ver hem of haar aangaat is geaccepteerd :) van alle regt en aanspraak op ieders aanbedeelde, zoo en in dier voege als hier voor in de loten is aangeduid, onder de gewone vrijwaring ten opzichten van de onroerende goederen, doch zonder ten aanzien der tegenwoordige of toekomende solventie vande debiteuren van de aanbedeelde obligatien en andere effekten, tot eenige wederzeidsche vrijwaring, gehouden te willen wezen, als zulks alleen latende ten risico van de verkrijgers; welken bij deze respectivelijk worden gesteld en gevestigd in den vollen en vrijen eigendom van alle het hem of haar toegekende en om daarmede voortaan te handelen naar welgevallen; en zulks met allen de loopenden pachten, huren, intressen, revenuen en lasten.
De onroerende goederen zijn aanbedeeld in alzulken staat als zich bevinden en gelegen zijn, zonder gehoudenheid aan de hier voor gedane omschrijving; als verklarende partijen met allen dezelven volkomen en naar genoegen bekend te wezen; wijders met dusdanigen voor en nadeeligen, zoo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden, als van ouds en regtswegen daar aan gehoorende zijn.
De titels betrekking hebbende op den eigendom der aanbedeelde goederen, zijn aan elk der belanghebbenden, voor zoo verre dezelven voorhanden waren overlegd (: gelijk verklaarden :) en bindelijk erkenden en verklaarden de verkrijgers der eerste en tweede loten als mede de verkrijgsters van het derde lot, aan hen reeds voor het passeren dezes zijn toegeteld en bij elk van hen ontvangen, zoodanige som aan gereed geld, als hier voor bij de omschrijving der loten respectivelijk is gemeld; kwiterende ieder voor zoo veel hem of haar aangaat, voor dien ontvangst bij dezen.
Betrekkelijk de uitvoering en gestanddoening dezes, kiezen partijen onwederroepelijk domicilien, ten hunnen tegenwoordigen woonhuize.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd binnen Tilburg ten woonhuize van eerstgemelden comparant, den een en twintigsten december een duizend acht honderd zes en twintig, in bijzijn van de heeren Jan Francis Suijs wethouder en Christiaan Mombers zonder beroep, beiden wonende te Tilburg, als getuigen; welken deze na gegeven voorlezing, met alle de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832