Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1826-115-179-20

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de vier natenoemen getuigen: Pitronella van Asten weduwe Govert Martinus de Bekker zonder beroep wonende te Tilburg ten huize van haren zoon Peter Govert de Bekker fabrikant wijk Hasselt, zijnde zij comparante gezond naar ziel en ligchaam, haar geheugen en oordeel hebbende zoo als aan ons notaris en getuigen is gebleken, edoch van gezicht blind,
Dewelke in het vooruitzicht van den dood en na hare ziele aan God haren Schepper te hebben aanbevolen, heeft gemaakt en aan mij voornoemd notaris in tegenwoordigheid der natemelden vier getuigen opgegeven haar testament en bevel van uiterste wil hetwelk ik notaris geschreven heb zoodanig als hetzelve door haar testatrice aan mij is voorgezegt en hierna volgt,
Willende voorkomen alle onenigheid welke na mijn dood tusschen mijn beide kinderen Peter Govert de Bekker en Pitronella Govert de Bekker weduwe van Mattijs Konings, over de verdeling mijne natelatene vaste of onroerende goederen zoude kunnen voorvallen en hun de kosten eener geregtelijke verdeling besparen zoo heb ik bij dit testament de hierna gemelde goederen tusschen gezegde mijn twee kinderen verdeelt als volgt, te weten:
Ik maak en legateer aan mijnen zoon Peter de Bekker voor zijn aandeel, eerstelijk een half huis aan den westenkant scheidende op de graat van de schouw tusschen deze en de wederhelft ten oosten, met den hof en aangelegen land, daaronder ook begrepen het hofland of erve gekomen van Jacobus Francken groot te zamen omtrend twintig nederlandsche roeden staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, waardig geschat een honderd zeventig guldens ... f 170 - 00,
En alnoch een parceel teul of weide land groot omtrend een half bunder gelegen wijk Hasselt, waardig geschat een hondert vijftig guldens ... f 150 - 00,
Totaal drie honderd twintig gulden f 320 - 00,
Ik maak en legateer aan mijne dogter Pitronella Govert de Bekker weduwe van Mattijs Konings voor haar aandeel, eerstelijk een parceel akkerland groot omtrend vijf en zeventig nederlandsche roeden gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt, waardig geschat twee honderd guldens ... f 200 - 00,
En alnoch een parceel bosch groot omtrend drie en dertig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg, ter plaatse de Heijkantsche Molen, waardig geschat een honderr twintig guldens ... f 120 - 00,
Totaal drie honderd twintig guldens f 320 - 00.
Willende ik dat dezelve over het bij deze aan hun gelegateerde zoo in eigendom als genot zullen kunnen beschikken te rekenen van den dag van mijn overleijden af en ingeval het hiervoor door mij gemaakte tauxaat niet juist mogt zijn of nader worden bevonden, en het eene lot of aandeel dus meerder dan het andere mogte bedragen, zoo wil ik dat dat meerdere vrij zij van inbreng, als makende en legaterende dat meerder bedrag bij deze aan die geene mijner kinderen aan wien hetzelve bij deze gemaakte verdeling en zijn lot of aandeel is aanbedeelt, bij vooruitmaking en buiten aandeel.
Ik herroep en vernietige alle vorige testamenten.
Het geene voorschreve is alzoo door de testatrice aan mij notaris opgegeven door mij na die opgave geschreven en aan de testatrice voorgelezen, alles in tegenwoordigheid van de vier natenoemen getuigen.
En heeft de testatrice verklaard alles wel te hebben verstaan en er bij te blijven volhouden.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris in het jaar een duizend acht honderd zes en twintig den achtsten van de maand februarij ten twee uren des namiddags, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Gerardus Panhuizen goud en zilversmit, Hendrik Smulders touwslager, Hendrik van den Houdt schoenmaker en Ludovicus Hoebens particulier, alle vier wonende binnen deze stad als getuigens. En heeft de testatrice verklaard niet meer te kunnen schrijven of tekenen, uit hoofde van blindheid, daartoe door mij notaris gerequireerd, edoch wat de getuigens aangaat deze hebben met mij notaris na gedane voorlezing van alles getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832