Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1826-115-179-28

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen,
Johannes van der Mee, voerman wonende te Tilburg,
Dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder vrijwaring van alle kommer en evictie substituten, hypotheken en andere hoegenaamde beletzelen, heeft verkogt, afgestaan en overgedragen aan Wilhelmus van Loon kleermaker mede te Tilburg woonagtig wijk Veldhoven no. 1111 hierbij tegenwoordig en in koop accepterende,
Een half huis aan den zuiden kant scheidende op de middelmuur tusschen deze en de wederhelft ten noorden gequoteerd Litt. F no. 475 met de erve en hof daar agter groot te zamen omtrent zes roeden twee en zeventig ellen, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belend oost en zuid de straat, west en noord de weduwe Govert de Bekker,
Zoo als gemelde huis met erve en hof zich bevind gestaan en gelegen is en met alle zoodanige voor en nadelige ... als hetzelve is hebbende zonder daar van iets uit te zonderen of te reserveren verklarende de verkrijger hetzelve wel te kennen en er geene nadere omschrijving of aanwijzing van te begeeren om voor gemelden verkrijger van stonden aan daar mede te kunnen doen en handelen als met goed hem in volkomen eigendom toe behorende, edoch daar van met in gebruik treeden of eenige revenuen genieten, dan te rekenen van half april dezes jaars zullende de lasten voor zijne rekening beginnen te loopen mede te rekenen van heden,
Zijnde dezen verkoop en koop gedaan omme en voor de somme van twee honderd vijftig guldens welke de verkoper erkent bereids voor het passeren dezes van den kooper te hebben ontvangen, dus hem daar voor bij deze is kwitantie gevende,
Het bij deze verkogte is den verkooper aangekoomen bij koop van Maria Francken weduwe van Petrus van Maanendonck, volgens acte gepasseerd voor den notaris Pieter Gerard Molengraaff residerende te Tilburg in presentie van getuigen den vijftienden mei achttien honderd achttien behoorlijk geregistreerd,
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den zeventienden februarij achttien honderd zes en twintig, in tegenwoordigheid van Hendrik van den Hout schoenmaker en Hendrik Smulders touwslager, beide wonende binnen deze stad als getuigens die deze met de comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832