Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-180-105

Voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de vier natenoemen getuigen, was tegenwoordig:
Johanna van den Hout huisvrouw van Christiaan Cornelis Mommers wever, wonende de comparante te Tilburg wijk Stokhasselt aan de Postelstraat no. 635 zijnde zij comparante gezond na ziel en ligchaam, haar geheugen en oordeel hebbende zoo als aan ons notaris en getuigen is gebleken.
Dewelke in het vooruitzicht van den dood en na hare ziele aan God haren schepper te hebben aanbevolen heeft gemaakt, en aan mij notaris in tegenwoordigheid der natemelde vier getuigen opgegeven haar testament en bevel van uiterste wil, hetwelk in notaris geschreven heb zodanig als hetzelve door haar testatrice aan mij notaris is opgegeven en gedicteerd en hierna volgt:
Ik maak en legateer bij vooruitmaking en buiten aandeel, aan mijne dochter Maria Norberta Mommers de helft in een huis met schop en hof groot omtrent negen en twintig roeden, als zijnde de ander helft aan mijnen voormelden man toebehorende staande en gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt aan de Postelstraat geq. no. 635, om daarvan genot te hebben na doode van mijnen gezegde man, als aan wien ik daarvan het vrugtgebruik gedurende zijn leven bespreke en legatere wijders maak in nog het vrugtgebruik aan gezegde mijn man van mijne overige goederen, voor zo verre daar over dispositie ben hebbende.
Het geene voorschreve is alzoo door de testatrice aan mij notaris opgegeven door mij na die opgave geschreven en aan de testatrice voorgelezen, alles in tegenwoordigheid van de vier natenoemen getuigen. En heeft de testatrice verklaard, alles wel te hebben verstaan en er bij te blijven volharden.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris, in het jaar een duizend acht honderd zeven en twintig den zesden vande maand augustus, ten half twaalf uren des voormiddags, in tegenwoordigheid van Johannes Michiel van Bommel looijer en winkelier Hendrik Smulders touwslager, Adam Smulders kaardemaker, en Nicolaas van den Broek landbouwer, alle vier wonende te Tilburg als getuigens hier toe expresselijk verzocht, en heeft de testatrice verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen als de schrijfkunst niet verstaande, edoch de getuigen, deze hebben met mij notaris na gedane voorlezing van alles getekent.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832