Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-180-106

Voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de vier natenoemen getuigen, compareerde:
Christiaan Cornelis Mommers wever, wonende te Tilburg wijk Stokhasselt aan de Postelstraat no. 635 zijnde hij comparant gezond naar ziel en ligchaam, zijn geheugen en oordeel hebbende, zoo als aan ons notaris en getuigen is gebleken.
Denwelken in het vooruitzicht van den dood en na zijne ziele aan God zijnen schepper te hebben aanbevolen, heeft gemaakt, en aan mij notaris in tegenwoordigheid der natemelde vier getuigen opgegeven zijn testament en bevel van uitersten wil, hetwelk in notaris geschreven heb, zoodanig als hetzelve door hem testateur aan mij notaris is opgegeven of gedicteerd en hierna volgt:
Ik maak en legateer bij vooruitmaking en buiten aandeel, aan mijne dochter Maria Norbarta Mommers de aan mij toebehorende helft in een huis met schop en hof groot omtrent negen en twintig roeden, staande en gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt aan de Postelstraat geq. no. 635, behorende de wederhelft aan mijnen huisvrouw Johanna van den Hout, om daarvan genot te hebben na doode van gezegde mijne huisvrouw, aan wie ik het vrugtgebruik daarvan bespreke, gelijk ik ook aan haar maak en bespreek het vrugtgebruik gedurende haar leven van mijne overige natelate goederen zo verre daarover dispositie ben hebbende.
Het geene voorschreve is alzoo door de testateur aan mij notaris opgegeven, door mij na die opgave geschreven en aan den testateur voorgelezen, alles in tegenwoordigheid van de vier natenoemen getuigen, en heeft de testateur verklaard, alles wel te hebben verstaan en er bij te blijven volharden.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris, in het jaar een duizend acht honderd zeven en twintig, den zesden vande maand augustus, ten half een ure des voormiddags, in tegenwoordigheid van Johannes Michiel van Bommel looijer en winkelier, Hendrik Smulders touwslager, Adam Smulders kaardemaker, en Nicolaas van den Broek landbouwer alle vier wonende binnen deze stad als getuigens hier toe expresselijk verzocht. En heeft den testateur verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen, als de schrijfkunst niet verstaande, edoch wat de getuigen aangaat, deze hebben met mij notaris na gedane voorlezing van alles getekend.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832