Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-180-136

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, Provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
De heer Wilhelmus Jansen fabrikant wonende te Tilburg, zoo voor zich zelve als in kwaliteit als gevolmagtigde van zijnen broeder den eerwaarden heer Gerardus Josephus Jansen Roomsch Catholiek priester wonende te Oss, volgens procuratie gepasseerd voor mij notaris in bijwezen van getuigen te Tilburg den drie en twintigsten julij achttien hondert zeven en twintig, welke procuratie behoorlijk geregistreerd, onder de minuten van mij notaris is berustende.
Mejuffrouw Maria Theresia Rijken echtgenote van den heer Franciscus Ludovicus de Cottignie medecine doctor ten dese geassisteerd en geauthoriseerd door gezegde haren man, wonende te Oosterhout,
De heer Laurens Rijken fabrikant wonende te Tilburg.
En mejuffrouw Adriana Maria Rijken meerderjarig ongehuwd zonder beroep mede te Tilburg woonagtig.
Dewelke bij deze tegenwoordige acte onder belofte van vrijwaring van alle kommer, evictie, substitutien hijpotheken en andere hoegenaamde beletzelen, hebben verkocht, afgestaan en overgedragen, aan Jan Baptist Nieuwlands wever wonende te Tilburg, hierbij tegenwoordig en in koop aannemende,
Een half huis of woning aan den noordenkant met schop en hof groot in grond omtrend vijftien nederlandsche roeden, staande en gelegen te Tilburg, wijk Westheijkant, aldaar genaamd het Goirken, bekend onder nummer 689 en belendende oost Lambert de Wijs, west de straat, zuid Adriaan Smulders met de wederhelft waarvan scheidende is op de graat vande schouw en de middelhage, die gemeen is, en noord Hendrik Hendriks,
Zoo en den dier voege groote en belending als gezegde half huis met schop en hof zich bevind, staande en gelegen is, en met alle zoodanige voor en nadelige servituten, als al hetzelve is hebbende, zonder daarvan iets uittezonderen ofte reserveren, verklarende den kooper daaraan voldoende bekend te zijn, en er geene nadere aanduiding of omschrijving van te begeren.
Om door den kooper van stonden aan daarmede te kunnen doen en handelen, als met goed hem in volkomen eigendom toebehorende edoch zal den kooper niet in gebruik treden voor half april achttien hondert dertig, maar daarentegen genieten de huuren te rekenen van half oktober dezes jaars, mits ten zijnen periculen invorderende, zullende de lasten en impositien voor zijne rekening beginnen te loopen mede te rekenen van heden.
Zijnde dezen verkoop gedaan onder verpligting vanden kooper, om overtenemen en gestand te doen gedurende het nog lopend tijdvak, de bestaande deelneming in eene onderlinge brandwaarborg maatschappij, voor zoo veel het bij deze verkochte is betreffende.
En wijders voor de som van vijf honderd veertig gulden, welke koopsom de verkoopers erkennen en verklaren, bereids voor het passeren dezer van den kooper te hebben ontvangen, en waarvoor zij hem bij deze zijn kwitantie gevende.
Waarvan acte: gedaan den vier en twintigsten october achttien honder zeven en twintig, en gepasseerd te Tilburg ten woonhuize van Cornelis Heestermans herbergier wonende te Tilburg wijk Veldhoven, in tegenwoordigheid van gemelden heer Cornelis Heestermans, en de heer Frans Jellinghaus fabrikant en lid van den Stedelijken Raad, mede te Tilburg woonachtig, als getuigen, die deze met de comparanten verkoopers en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, hebbende den comparant kooper verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen, als de schrijfkunst niet verstaande.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832