Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-180-141

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de natenoemen getuigen:
Jan Baptist Brouwers fabrikant wonende te Tilburg wijk Hasselt.
Dewelke bij deze tegenwoordige acte onder vrijwaring van alle kommer, evictien, substitutien, hijpotheken en andere hoegenaamde beletzelen, heeft verkocht afgestaan en overgedragen, aan Martinus Smulders grondeigenaar thans zonder beroep wonende te Tilburg hierbij tegenwoordig en in koop accepterende:
Een perceel weide groot omtrend vijftien nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belendende oost den verkooper, west den verkrijger, zuid Johannes Vromans en noord de verkrijger.
Zoo en in dier voege groote en belending als gemelde perceel weide zich bevind en gelegen is, met het regt van wegen over een daarnaast gelegen perceel akkerland groot omtrend vijftien nederlandsche roeden, den verkooper aangekomen bij koop van Adriaan Wouter van Iersel volgens processen verbaal van publieke toewijzing door het ministerie van mij notaris in dates twintigsten februarij en zesden maart dezes jaars beide behoorlijk geregistreerd en zulks na en van een parceel akkerland toebehorende aan den kooper groot omtrend een buunder, daaragter gelegen doch alleen over of langs den weg, zoo als die door twee keijen is afgebakend, verklarende den kooper daaraan voldoende bekend te zijn, en er geene nadere aanduiding of omschrijving van te verlangen.
Om door den kooper van stonden aan daarmede te kunnen doen, als met goed hem in eigendom toebehorende, edoch daarvan niet in gebruik te treden of revenueren of genieten, dan te rekenen van Sinte Marten dezes jaars; zullende de lasten voor zijne rekening beginnen te loopen van den eersten januarij aanstaande.
Zijnde dezen verkoop en koop gedaan voor de som van vijftig gulden welke koopsom de verkooper erkend bereids voor het passeren dezer van den kooper te hebben ontvangen en waarvoor bij deze is kwitantie gevende.
Waarvan acte. Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den dertigsten october achttien honderd zeven en twintig, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Michiel van Bommel looijer en winkelier, en Norbart Peter Coolen fabrijkant, beide wonende te Tilburg als getuigens, die deze met de comparanten verkooper en kooper, en mij notaris, na gedane voorlezing, hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832