Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-180-142

Op heden den een en dertigsten october achttien honderd zeven en twintig compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van ´s Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de natenoemen getuigen, ten huize en herberge van George van Dijk te Tilburg wijk Veldhoven, Jan Baptist van Riel, landbouwer wonende te Tilburg, zoo voor zich zelve, als in kwaliteit van gevolmagtigde van 1. Hendrikus van den Brekel tapper wonende te Deurne Borgerhout volgens procuratie gepasseerd voor mij notaris in presentie van getuigen den vijf en twintigsten mei achttien honderd zeven en twintig, behoorlijk geregistreerd, 2. Johannes de Beer arbeider wonende te Loon op Zant, Augustinus de Beer boereknegt wonende te Raamsdonk, Willem van Best schoenmaker als in huwelijk hebbende Johanna de Beer en dezelve Johanna de Beer uit eigen hoofde beide wonende te Loon op Zant, Jan Adriaan Dingemans landbouwer als in huwelijk hebbende Engelina van Helvoort en dezelve Engelina van Helvoort uit eigen hoofde, Jan Peter Dingemans landbouwer als in huwelijk hebbende Cornelia van Helvoort, en gezegde Cornelia van Helvoort uit eigen hoofde, Cornelis van Helvoort stoelematter, alle de laatstgenoemden wonende te Loon op Zant en Jan Baptist van Helvoort boereknegt wonende te Dongen, volgens procuratie gepasseerd voor mij notaris in presentie van getuigen den elfden junij achttien honderd zeven en twintig behoorlijk geregistreerd, en 3. Jan van Helvoort stoelemaker zich tijdens het passeren den natemelde volmachtbij correctionele opsluiting bevindende in het gevangenhuis te Hasselt, volgens procuratie gepasseerd voor Michiel Arnold ... openbaar notaris residerende te Hasselt in presentie van getuigen te Hasselt den achttiende junij achttien honderd zeven en twintig behoorlijk geregistreerd, alle welke procuraties zijn ... aan eene acte van inventaris gepasseerd voor mij notaris in bijzijn van getuigen na overlijden van Francis Hendrik van Ierzel van dato aan het begin den dertiende julij achttien honderd zeven en twintig behoorlijk geregistreerd, en over zulks ten mijnen kantore ... Johanna Maria van Riel huisvrouw van Godefrides Vermeer landbouwer daartoe door gezegde hare comparant geauthoriseerd, Peter van den Brekel grafmaker. Antonia van den Brekel thans weduwe van Johannes de Groot, zoo voor haar zelve als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse van hare zeven minderjarige kinderen met name Jan Francis, Anna Catharina, Adriaan, Willemina, Laurens, Dionisius en Anna, zonder beroep. Johannes Baptist de Groot, Gijsbert Jan de Groot en Gerardus de Groot, alle fabrijkwerkmannen, de drie laatstgemelde alnog als zich mede sterk makende voor henne zuster Anna Maria de Groot dienstmaagd wonende te Zevenbergen voor welke zij aannamen deze te zullen doen ratificeren. Peter van Helvoort arbeider. Cornelia van Haaren weduwe van Gerard van Helvoort, als moeder en voogdesse van haar minderjarige dochter Maria van Helvoort. Johannes Bertens, Cornelis Bertens, Arnoldus Bertens, Johanna Bertens minderjarige en ongehuwd, de gemelde weduwe Gerard van Helvoort van beroep spinster en de vier laatst genoemden landbouwers, Arnoldus Bertens landbouwer, als vader en voogd van zijnen vijf minderjarige kinderen verwekt bij wijlen zijn huisvrouw Maria Bergmans met name Simon, Norberta, Maria, Catharina en Pitronelle. Jan Baptist Jansen dagloner, Pitronella van Lissen weduwe van Adriaan Jansen arbeidster, als moeder en voogdesse van haren minderjarige zoon Lambert Jansen. Cornelia van Hest huisvrouw van Cornelis Coolen wever ten deze geadsisteerd en geauthoriseerd door gezegde haar man, Cornelis van Hest wever, Hendrick van Hest landbouwer, Peter van Hest bouwmansknegt, Maria van Hest huisvrouw van Francis Willemse landbouwer, Hendrika van Hest huisvrouw van Peter Heerkens landbouwer, beide laatste vrouwen ten deze geadsisteerd en geauthoriseerd door gezegde hunne mans, Nicolaas van Helfteren kleermaker, en den voornoemden Johannes Bertens alnog als in huwelijk hebbende Adriana van Hest, en dezelve Adriana van Hest uit eigen hoofde wonende alle de hiervoorgenoemde comparanten te Tilburg. Te kennen gevende dat voornemens zijn om krachtens verleende authorisatie van de regtbank van eerste aanleg zitting houdende te ´s hertogenbosch, van den zestienden october achttien honderd zeven en twintig waarvan eene expeditie ... te ´s Bosch den volgende dag deel negen en zeventig vak een voor zevengulden vijf en zeventig cent door ... is vertoond gelezen en aan deze gehecht en ingevolge gedane annonces, door het ministerie van mij notaris, als daartoe door gemelde Regtbank benoemd bij de aangehaalde authorisatie, in tegenwoordigheid van Jan Baptist van Helvoort arbeider wonende te Tilburg toeziende voogd van de voormelde minderjarige Maria van Helvoort, Cornelis de Kok landbouwer toeziende voogd over de voormelde vijf minderjarige kinderen van Arnoldus Bertens, wonende te Tilburg, en Jan Baptist Jansen winkelier toeziende voogd over den voormelden minderjarigen Lambert Jansen, wonende te Tilburg en ten overstaan van ... Vrederegter van het kanton Tilburg, alsnu over te gaan tot de publieke veiling en provisionele toewijzing van de hierna te omschrijven vaste of onroerende goederen, zullen de indien het plaats heeft de finale toewijzing ervan geschieden op vrijdag den negenden november achttien honderd zeven en twintig des avonds zes uren ten gemelde woonhuize van George van Dijk en zulks op de navolgende generale en speciale condities en voorwaarden:

Volgen 16 artikelen en voorwaarden.

Omschrijving der goederen of koopen:

Eerste koop.
Een huis bestaande in twee woningen met schop en hof groot in grond omtrend dertien nederlandsche roeden, staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, aldaar genaamd het Kraaiven, gequoteerd nummer 563 en belend oost de straat, west Godefrides Vermeer, zuid Cornelis Vermeer en noord Arnoldus Bertens. Aantevaarden in gebruik te half april achttien honderd acht en twintig. Trekgeld vijf gulden, arm geld vijf en twintig cents.

Tweeden koop.
Een half huis met hofland groot in grond omtrend zestien nederlandsche roeden, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, aldaar genaamd het Kraaiven, gequoteerd nummer 555 en belend oost Jan Baptist van Riel, en zuid west en noord Johannes Bertens. Aantevaarden in gebruik te weten het huis en hof te half april achttien honderd acht en twintig, en het overige land te oogst van datzelve jaar aan de stoppelen: zullende den kooper echter van het laatste den pagt quiten. Trekgeld drie gulden. Armgeld vijf en twintig cents.

En hebben de verkoopers vervolgens mij notaris gerequireerd om op de voormelde conditien en onder de ... daarbij gedaan, alsnu overtegaan tot de provisionele toewijzing, en hebben na gedane voorlezing getekend, met uitzondering van Peter van den Brekel, Antonia van de Brekel weduwe van Johannes de Groot, Peter van Helvoort, Cornelia van Haaren weduwe Gerard van Helvoort, Arnoldus Bertens (de zoon), Johanna Bertens, Arnoldus Bertens (de vader) Pitronella van Lissen weduwe van Adriaan Jansen, Cornelia van Hest huisvrouw van Cornelis Coolen, Hendrik van Hest, Peter van Hest, Francis Willemse en zijn huisvrouw Maria van Hest, Hendrika van Hest huisvrouw van Peter Heerkens, en Jan Baptist van Helvoort, welke verklaard hebben niet te kunnen schrijven of te tekenen als de schrijfkunst niet verstaande.

Aan welk requisitoir voldoende, zoo heb ik notaris voornoemd geprocedeerd tot de voorlezing of bekendmaking van de voorenstaande lasten en conditien van de koop en vervolgens tot de provisionele verkoping alles in tegenwoordigheid van ... plaatsvervangend vrederegter, en de voogden en toeziende voogden als volgt:

De eersten koop ingezet bij Peter van Geloven fabrikant wonende te Tilburg op twee honderd twintig gulden vervolgens afgehangen van vijfhonderd gulden, en gedaald zijnde tot op de ingezette som, is daarvoor bij den inzetter verbleven, die tot verhoging geslagen heeft, twintig slagen, en heeft na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen als de schrijfkunst niet verstaande.

Den tweede koop ingezet bij Johannes Bertens landbouwer wonende te Tilburg op vijf en zeventig gulden vervolgens afgehangen van drie honderd gulden en gedaald zijnde tot op een honderd en vijf gulden, is daarvoor afgemijnt bij Jan de Kok landbouwer wonende te Tilburg, die tot verhoging geslagen heeft tien slagen en heeft na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen als de schrijfkunst niet verstaande.

En gemerkt er niemand meer heeft willen hogen of slaan, zoo hebben de verkoopers de voormelde goederen provisioneel toegewezen aan de provisionele koopers hier voorgemeld, voorbehoudens de verhogingen, welke nog zullen worden gedaan en de finale toewijzing hiervoor bepaald.
Waarvan acte. Gedaan en aldus provisioneel verkocht, op dato en ter plaatse als in het hoofd gemeld in tegenwoordigheidvan de heeren Cornelis van Dijk fabrikant en Johannes Norbertus Castelijns bakker, beide wonende te Tilburg, als getuigens, die deze met de verkoopers de voogden en toeziende voogden, met uitzondering van alle de genen welke hiervoor bij het requisitoir zijn vermeld als verklaard hebbend niet te kunnen schrijven of tekenen en welke wederom zijn verklarende, benevens ... Willebrordus Antonius Dams plaatsvervangend vrederegter , Antonius Martinus van Bommel commies griffier bij het vredegeregt en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekendZoeken in website: De Hasselt voor 1832