Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-180-27

Op heden den twintigsten der maand februarij een duizend acht hondert zeven en twintig compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs, openbaar notaris, residerende te Tilburg kantons hoofdplaats, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, ten huize en herberge van George van Dijk, te Tilburg, wijk Veldhoven, op het Goirken,
Norbert Adriaan van Iersel, zonder beroep, wonende te Tilburg op het Goirken, in kwaliteit als gevolmagtigde van dezelfs vader Adriaan Wouter van Iersel, voorheen fabrikant thans onder-directeur in het huis van reclusie en tuchtiging te 's Hertogenbosch, en zulks bij akte gepasseerd voor mij notaris in presentie van getuigen den zeventienden dezer maand, behoorlijk geregistreerd, en welke na voorlezing ten deze is geannexeert geworden,
Te kennen gevende dat voornemens is, om ingevolge de bij voorgemelde procuratie op hem verstrekte magt, na gedane annonces door het ministerie aan mij notaris als nu overtegaan tot den openbaren verkoop van de hierna te omschrijven vaste of onroerende goederen, in eigendom van den te voren genoemden lastgever toebehoorende, zullende finale verkoping er van geschieden op den zesden der maand maart, van dezen loopenden jare ten gemelden huize en herberge van George van Dijk, en zulks op de navolgende generale en speciale konditien en voorwaarden:

Artikel 1 t/m 17 (met de konditien en voorwaarden).

Omschrijving der goederen:
...
Derde koop.
Een half huis, met schop en hof en erve daar achter, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, geteekend nummer 503, groot in grond omtrent drie en twintig nederlandsche roeden, alles zoo en in dier volge als in zijn hagen gelegen is, belend oost Adriaan Staps, west Martinus Smulders en den vierden koop, zuid Anna Maria Jacobus van Groenendaal en noord de weduwe Gerardus Janssen.
Deze koop is en blijft belast met eenen jaarlijkschen cijns groot elf en zeven achtse cent, verschuldigd aan den hooggeboren heer Diederik Johan Francois grave van Hogendorp van Hofwegen.
Aantevaarden in gebruik met half april een duizend acht honderd acht en twintig, wordende de huurpenningen vervallende half april van dezen loopende jare, ten behoeve van den verkooper gereserveerd, terwijl die, vervallende half april achttien honderd acht en twintig, zullen zijn voor den kooper, mits dezelven ten zijnen periculen van den verhuurder invorderende.
Trekgeld tien gulden.
Armgeld vijftig centen.

Vierde koop.
Een perceel teelland, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, groot omtrent vijftien nederlandsche roeden, belend oost Anna Maria van Groenendaal, west Jan Baptist Brouwers, zuid Johannes Vromans, noord de hage van den derden koop en Martinus Smulders.
Aantevaarden in gebruik, in het najaar van dezen jare, en wel tijdens de vruchten er van zullen zijn ingezameld.
De loopende huur of pachtsom wordt ten behoeven van den verkooper gereserveerd.
Trekgeld vijf gulden.
Armgeld vijftig centen.
...
En heeft de verkooper qq vervolgens van mij notaris gerequireerd, om op de gemelde konditien, en onder reserve daarbij gedaan als nu overtegaan tot de provisionele veiling of toewijzing, en heeft na gedane voorlezing geteekend.

Aan welk requisitoir voldoende, zoo heb ik notaris voornoemd geprocedeerd tot voldoening of bekendmaking vande voorenstaande konditien en voorwaarden en vervolgens tot den provisionelen verkoop volgender wijze:
...
De derde koop, ingezet bij Adriaan Johannes de Beer landbouwer wonende te Tilburg op vier honderd vijftig gulden, afgehangen van duizend, en gedaald op vier honderd vijf en negentig gulden, is daar voor afgemijnd bij Peter Jan Baptist Mutsaers fabrieks meesterknecht wonende te Tilburg, die tot verhooging geslagen heeft veertig slagen, en heeft na gedane voorlezing getekend.

De vierde koop, ingezet bij Jan Laurens Jansens fabrikant wonende te Tilburg, op een honderd vijf en twintig gulden, afgehangen van vier honderd, en gedaald op een honderd dertig gulden, is daar voor afgemijnd bij Jan van Riel landbouwer, wonende te Tilburg, die tot verhooging geslagen heeft vijftien slagen, en heeft na gedane voorlezing getekend.
...
En aangezien er niemand meerder is gecompareerd om te hoogen of slaan, zoo heeft de verkooper qq onder reserve hier voor bij artikel zestien der konditien en voorwaarden bepaald, vooromschreven goederen provisioneel aan de respective inzetters in koop toegewezen, voor behoudens de verhoogingen welken nog zullen worden gedaan, en de finale toewijzing hier voor bepaald.
Aldus gedaan en provisioneel verkocht op dato ter plaatse als in het hoofd genoemd in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Hubertus Otten koopman en winkelier en Hendrik Pessers fabrikant beiden wonende te Tilburg, als getuigen, die deze na gedane voorlezing met den verkooper qq en mij notaris hebben ondertekend.

En op heden den zesden maart een duizend acht honderd zeven en twintig compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs, openbaar notaris, residerende te Tilburg kantons hoofdplaats, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, ten huize en herberge van George van Dijk, te Tilburg, wijk Veldhoven, op het Goirken,
Norbert Adriaan van Iersel, zonder beroep, wonende te Tilburg op het Goirken, in kwaliteit als last en procuratie hebbende van deszelfs vader Adriaan Wouter van Iersel, voorheen fabrikant thans onder-directeur in het huis van reclusie en tuchtiging te 's Hertogenbosch, blijkens akte gepasseerd voor mij notaris en getuigen den zeventienden februarij jongstleden, behoorlijk geregistreerd, en geannexeert aan het voorenstaande verbaal van provisionele toewijzing de dato twintigsten februarij achttien honderd zeven en twintig mede behoorlijk geregistreerd.
Te kennen gevende, het heden den gestelden dag is tot het doen der finale toewijzing van de vaste en onroerende goederen bij aangehaald proces-verbaal van provisionele toewijzing omschreven, en provisioneel verkocht, en hebbende diensvolgens van mij notaris verzocht om nu overtegaan tot den onvangst der verkoopingen en finale toewijzing derzelve, en heeft de rekwirant na gedane voorlezing geteekend.

Aan welk rekwisitoir voldoende, heb ik notaris voornoemd overgegaan tot de voorlezing of bekendmaking van meer aangehaald proces-verbaal van provisionele toewijzing en konditien en voorwaarden van verkoop daar in vervat, benevens de geannexeerde procuratie mede te voren aangehaald en vervolgens tot den ontvangst der verkoopingen en finale toewijzing, als volgt:
...
En aangezien er op de koopen respectivelijk volgens konditie een waschkaarsse ontstoken en uitgebrand is, zonder dat er meerder gehoogd of geslagen is geworden, zoo heeft de verkooper qq, de voorgemelde goederen finaal in koop toegewezen aan de laatste slagers of verhoogers te weten:
...
De derde koop, aan Peter Jan Baptist Mutsaers fabrieks meesterknecht wonende alhier te Tilburg, voor de som van vijf honderd vijf en dertig gulden; welke alhier aanwezig, verklaarde dezen koop gedaan te hebben, voor Norbert Peter Coolen, fabrikant wonende te Tilburg, mede comparante, en denzelven in koop accepterende, voor de voormelde som op konditie hier voorenstaande.
De vierde koop aan Jan van Riel landbouwer wonende te Tilburg, die verklaarde te hebben gekocht, voor en ten behoeve van Jan Baptist Brouwers fabrikant mede te Tilburg woonachtig, ook hier bij tegenwoordig en accepterende, voor de som van een honderd vijf en veertig gulden.
...
Waarvan akte.
Gedaan en finaal in het openbaar verkocht, op dato en ter plaatse als in het hoofd gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Hubertus Otten koopman winkelier Hendrik Pessers fabrikant, beiden wonende te Tilburg, als getuigen, die deze na gegeven voorlezing, benevens de respective koopers, declaranten en acceptanten met mij notaris hebben geteekend, als ook de verkooper qq.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832