Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-180-8

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs, openbaar notaris residerende te Tilburg, kantons hoofdplaats, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: Hendrik van Pelt, bakker wonende te Tilburg, wijk Hasselt, dewelke verklaarde te hebben verkocht en alzoo bij deze wel en ... over te dragen onder vrijwaring des regtens, aan en ten behoeve van Arnoldus Cornelis Bertens, landbouwer wonende te Tilburg, wijk Hasselt, alhier aanwezig en in koop aannemende een perceel teel en weiland, groot een en vijftig nederlandsche roeden, zijnde het gedeelte westwaards van een grooter perceel zoo als is afgebakend, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, aldaar genaamd het Kraaiven, belend oost de verkooper of overig gedeelte, west en zuid Jan de Kok, noord Cornelis Vroman, zo en in dien staat als gemeld perceel zich bevindt en gelegen is, zonder daarvan meerdere omschrijving noch aanduiding van te begeren, als aan partijen volkomen bekend, zoo verklaren wijders met zoodanige voor en nadeelige zoo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden, als daar aan gehooren. De eigendom gaat bij het passeren dezes aan den kooper over en het gebruik te oogst aan de stoppelen in dezen jare achttien honderd zeven en twintig. De lasten gaan in voor des verkrijgers rekening primo januarij achtien honderd acht en twintig. Wijders is dit koopkontrakt aangegaan en gesloten voor eene som van twee honderd vijftig gulden, welke koopsom de verkooper verklaarde voor het passeren dezes te hebben ontvangen uit handen van den verkrijger, waarvoor kwitantie. Waarvan akte aan partijen voorgelezen gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den negentienden januarij een duizend acht honderd zeven en twintig, in bijwezen van Johannes Antonij Simons wijkmeester van de wijk Oost Heikant en Adriaan Smulders kaardenmaker beiden wonende te Tilburg, als getuigen welke deze na gegeven voorlezing met den comparant verkooper en mij notaris hebben ondertekend, als verklarend den kooper niet te kunnen schrijven noch teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832