Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-232-118

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, kantons hoofdplaats, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
Hendrik van Heijst, landbouwer, wonende te Tilburg aan het Kraaijven.
Dewelke verklaard te hebben verkocht, en bij deze op te dragen en aftestaan, onder vrijwaring als na regten, aan en ten behoeve van Johannes Bertens, landbouwer wonende ook te Tilburg aan het Kraaijven, hier bij tegenswoordig en in koop accepterende.
1. Een leemen huisje met hof en erve staande en gelegen te Tilburg aan het Kraaijven gequoteerd no. 556, groot in grond omtrent zestien roeden vijf en vijftig ellen, zijnde belend oost Jan Baptist van Riel, west de straat, zuid Cornelis Vromans en noord Jan Baptist Mutsaars.
2. Een perceel teulland gelegen als voor, groot omtrent zeven en vijftig roeden vijf en negentig ellen, belend oost Johanna van Gestel, west de straat, zuid Cornelis Vromans en noord Francis van Iersel en Jan Baptist van Riel.
3. Een perceel teulland, groot ongeveer zestien roeden, vijf en vijftig ellen, gelegen als voor, belend oost de weduwe Adriaan Voskens, west Godefridus Vermeer, zuid de kinderen Joseph Nouwens en noord Arnoldus Bertens.
Zoo en in dien staat als gemelde perceelen zich bevinden, uitstrekken en gelegen zijn, zonder daarvan meerdere beschrijving of aanduiding te verlangen, verklarende de kooper dezelve wel te kennen en daarmede tevreden te zijn, voords met zodanige voor en nadelige, zo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden als daar toe gehooren.
De eigendom gaat bij het passeeren dezer aan den kooper over, dewelke ook over het gebruik en genot daarvan zal kunnen beschikken even als den verkoop en het regt had om te doen, te rekenen van heden.
De lasten gaan in voor rekening van den kooper met den eersten januarij achttien honderd acht en twintig.
Wijders is deze verkooping geschied voor den prijs en somme van drie honderd en twintig guldens, dewelke de verkooper verklaarde reeds voor het passeeren en teekenen dezer uit handen van den kooper te hebben ontvangen, waar voor dus kwitantie.
Waar van akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den vier en twintigsten augustus des jaars achttien honderd zeven en twintig in bijwezen van Antonius van Woerkom, messenmaker en Peter van den Berg, nachtroeper, als getuigen, en beide wonende te Tilburg, die deze minute benevens de kooper en mij notaris na voorlezing hebben geteekend, maar niet de verkooper als hebbende deze verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832