Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-232-136

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg kantons hoofdplaats, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
Arnolda Norbarta Nouwens, en Adriana Maria Nouwens, gezusters, beide meerderjarig, ongehuwd, winkeliersters, wonende te Tilburg aan het Goirken.
Dewelke verklaarden te hebben verkocht, en bij deze onder vrijwaring als na regten, af te staan en over te dragen aan en ten behoeven van Arnoldus Cornelis Bertens, landbouwer wonende te Tilburg aan het Kraaijven, hier bij tegenwoordig en in koop accepterende.
Een perceel zoo weide als schaarbosch, groot omtrent een en veertig roeden, zeven en dertig ellen, gelegen te Tilburg agter het Kraaijven, belend oost een waterloop, west Cornelis Vermeer, zuid Godefridus Vermeer en noord Jan Bertens, zoo en in dien staat als gemelde perceel zich bevind, uitstrekt en gelegen is, zonder daar van meerdere omschrijving of aanduiding te verlangen, verklarende de kooper hetzelve wel te kennen en er mede tevreden te zijn, voords met zodanige voor en nadelige, zoo wel verborgene als zigtbare erfdienstbaarheden als daar toe behoren.
Om door den kooper in eigendom en genot te worden aanvaard, te rekenen van heden.
De lasten gaan in voor rekening van den kooper, met den eersten januarij achttien honderd achtentwintig.
Wijders is deze verkooping geschied, voor den prijs en som van honderd en tien guldens, dewelke de verkoopsters, verklaarden reeds voor het passeeren en teekenen dezer, uit handen van den kooper te hebben ontvangen, waarvan dus kwitantie.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den vier en twintigsten september des jaars achttien honderd zeven en twintig in bijwezen van Peter Heerkens landbouwer en Johannes Hendrik Swagemakers, fabrikant, als getuigen en beide wonende te Tilburg die deze benevens de verkoopsters en mij notaris, na voorlezing hebben geteekend, maar niet de kooper als hebbende deze verklaard niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832