Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-232-137

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaf, openbaar notaris residerende te Tilburg, kantons hoofdplaats, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen, Arnolda Norberta Nouwens en Adriana Maria Nouwens, gezusters, beide meerderjarig, ongehuwd, winkeliersters wonende te Tilburg aan het Goirken, dewelke verklaarden te hebben verkocht, en bij deze onder vrijwaring als na regten, afgestaan en overgedragen aan en ten behoeve van Peter Heerkens landbouwer wonende te Tilburg aan den Oostenheijkant, hier bij tegenwoordig en in koop accepterende:
1. Een huis, stal, schuur, schop, gequoteerd Letter F no. 523, en een klein huisje of woning daar nevens staande gequoteerd no. 524, met het aangelag, zijnde teulland, weide en hof, aanmalkanderen gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, groot in grond tezaamen omtrent twee buunders acht en negentig roeden, belend oost en zuid de straat, west Jan Jansen en Hendrik Aarts, en noord de weduwe Norbart van Beurden en de weduwe Wilhelmus Klijberg, belast met drie St. Stevenschijnsjes 'sjaars aan den graaf van Hogendorp te zaamen bedragende drie en dertig centen.
2. Een perceel teulland, genaamd het Bijltje, groot omtrent een en veertig roeden, zeven en dertig ellen, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt aande Kortestraat, belend oost de kinderen van Cornelis Kleijberg, west Adriaan Vromans, zuid de straat, en noord de weduwe van Cornelis Jacobs.
3. Een perceel teulland genaamd de Lazerij, groot omtrent een en veertig roeden zeven en dertig ellen, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, belend oost Adriaan Verbunt, west de weduwe Hendrik van Zeumeren, zuid Laurens Janssen en noord een weg.
4. Een perceel teulland, genaamd den Bosman, groot ongeveer negenenzestig roeden vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg, aan de Hasselt, belend oost Wilhelmus de Beer, west een weg, zuid Adriaan Vromans en noord Theodorus Smarius.
5. Een perceel teulland, groot omtrent een en veertig roeden zeven en dertig ellen, genaamd als voor, gelegen te Tilburg aande Hasselt, belend oost de weduwe Peter Horvers, west een weg, zuid de weduwe Cornelis Jacobs en noord Theresia Backx.
6. Een perceel teulland, genaamd den Langstraatsen Akker, groot ongeveer negen en veertig roeden vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg aande Hasselt, belend oost de straat, west Martinus Smulders, zuid Maria Couwenberg en noord Wilhelmus de Beer.
7. Een perceel teulland genaamd den Venschen Akker, groot omtrent zestien roeden vijfenvijftig ellen, gelegen als voor belend oost Jan Baptist Brouwers, zuid en west Peter Baaijens en noord volgend perceel.
8. Een perceel weide, genaamd de Venweide, groot omtrent drie en dertig roeden tien ellen, gelegen als voor te Tilburg onder de Hasselt, belend oost Jan Baptist van Groenendaal, zuid vorig perceel, west en noord wegen.
9. Een perceel teulland, genaamd den Kraaijvensen Akker groot ongeveer negen en negentig roeden dertig ellen, gelegen als het voorgaande perceel te Tilburg, aant Kraaijven, en belend oost de straat, west Adriaan de Beer, zuid Jan Baptist Groenendaal en noord Theodorus Smarius en Adriaan de Beer.
Zoo enin dien staat als alle voorschreven goederen zich bevinden, uitstrekken en gelegen zijn, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklarende de kooper dezelve allen wel te kennen, daar mede tevreden te zijn, en er geene meerdere omschrijving of aanduiding van te verlangen, om door den kooper in eigendom te worden aanvaard op heden en in gebruik te wezen: het huis stal schuur, schop, klein huisje hof en weide te half April des jaars achttienhonderd achtentwintig, mitsgaders als dan mede vier en zeventig roeden zeven en veertig ellen ledig land, en drie en veertig roeden tien ellen klaver, en voorts de overige teullanden te oogst daar aan volgende aan de stoppelen, zullende de pacht of huur in rogge over den oogst van dat jaar te leveren, ten voordeel van den kooper zijn, door hem in te vorderen voor zijne rekening.
Deze verkooping is geschied onder de navolgende conditien ten lasten van den kooper, waar toe hij zich verplicht:
1. om te zullen betalen de regten en kosten waar toe deze aanleiding geeft.
2. om te zullen betalen de grondlasten en andere publieke belastingen voorschreven goederen verschuld zijnde of wordende berekenen van den eerste januarij achttien honderd acht en twintig.
3. om te zullen dragen en gedogen alle nadelige ... waar mede dezelve mogten zijn bezwaard, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden.
Een daar en boven voor den koopprijs en somme van drie duizend guldens, welke koopprijs de verkoopsters hebben erkend, op heden voor het passeren en teekenen dezer, van den kooper te hebben ontvangen, waar voor zij dus kwiteeren bij deze.
Waarvan akte, gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den vier en twintigsten september achttienhondertd zeven en twintig in bijwezen van de heeren Johannes Hendrik Swagemakers fabrikant, en Antonius van Woerkom, messenmaker als getuigen, en beide wonende te Tilburg, die deze minute, benevens de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832