Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1827-115-232-86

Compareede voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de natenoemde en ondergeteekende getuigen.
Johannes Francis Verbunt, wever, wonende te Tilburg aan de Velthoven, dewelke bij deze tegenwoordige akte onder belofte van vrijwaring van eviktie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, heeft verkocht, afgestaan en overgedragen, aan Maria Anna Verbunt, huisvrouw van Norbart Doorakkers, schoolonderwijzer, wonende op den Reijen, hierbij tegenwoordig, door genoemde haren man ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, accepterende als koopster voor haar zelf, hare erfgenamen en regtverkrijgenden, de onverdeelde helft in een half huisje aan den zuidenkant, scheidende op de graat van den schoorsteen tussen deze en de wederhelft ten noorden, gemerkt no. 526 met hof en erve, groot in grond omtrent acht roeden, zeven en twintig ellen, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost de straat, zuid de weduwe Wilhelmus Kleijberg, west Adriaan de Beer en noord de kinderen Adriaan van den Brekel.
Zoo en in dien staat als het bij deze verkochte zich bevind en gelegen is, zonder iets daarvan uit te zonderen of te reserveren, verklaarde de kooper het zelve wel te kennen, er mede te vreede te zijn en daar van gene nadere omschrijving of aanduiding te begeeren, van welk voorschreven half huisje hof en erve de onverdeelde helft toebehoord aan de koopster, als zijnde die aan haar, even als de verkooper het bij deze verkochte aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Johanna van Beurden en Willem Jan de Haas, hunne moeder en schoonvader repectivelijk.
Om door de koopster daar mede te kunnen doen en handelen, als met goed haar in vollen eigendom en genot toebehorende, te rekenen van heden, zullen de lasten voor hare rekening ingaan en beginnen te loopen, met den eersten januarij achttien honderd acht en twintig.
Zijnde deze tegenswoordige verkooping geschied voor de som van honderd guldens, dewelke den verkooper heeft erkend reeds bevorens van de koopster te hebben ontvangen, dus deswege kwitantie,
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den zestienden junij des jaars achttien honderd zeven en twintig, in bijwezen van Nicolaas van den Broek en Justinus van den Broek, beide landbouwers wonende te Tilburg, als getuigen die deze benevens de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832