Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1828-115-233-102

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van
het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
De heer Nicolaas van Amelsfoort, fabrikant wonende te Tilburg aan het Goirken.
Dewelke verklaarde verkocht te hebben, en bij deze afgestaan en over te dragen onder vrijwaring als na regten, aan en ten behoeve van den heer Peter van Amelsfoort, fabrikant wonende mede te Tilburg aan het Goirken, hier bij tegenwoordig en accepterende.
1. Een half huis aanden zuidenkant met schop hof en erve, groot omtrent vijf roeden negen en twintig ellen, gequoteerd No. 663, staande en gelegen te Tilburg aan het Goirken, belend oost de straat, west de weduwe en kinderen Willem van Asten, zuid de weduwe van Jan Baptist Smarius en noord de weduwe Michiel Vermeer, met het gebruik en onderhoud der put voor de helft.
2. Een perceel teulland groot ongeveer een buunder zeven roeden gelegen te Tilburg aan den Veldhovensche Hoek; belend oost Wilhelmus Mallis, zuid Jan Antonie van Spaandonk, west de weduwe Lombarts en noord een waterloop.
3. Een perceel teulland gelegen te Tilburg aan de Hoefstraat nabij het Groesent; groot ongeveer zeven en vijftig roeden, en belend oost de weduwe Arnoldus Peijnenburg, west de straat, zuid Peter vanden Dries en noord de weduwe van Cornelis van de Vliet.
4. Een perceel teulland, gelegen te Tilburg nabij den Veldhovenschen Hoek; groot ongeveer zes en zestig roeden twintig ellen; belend oost de gezusters van Spaandonck, west en noord Aalbert Panis en zuid een voetpad.
5. Een perceeltje akkerland groot ongeveer acht en twintig nederlandsche roeden, zes en negentig ellen, gelegen te Tilburg aan de Veldhoven; belend oost de weduwe Lombarts, west en zuid Jan Antonie van Spaandonck en noord een waterloop.
Zoo en in dien staat als alle voorgemelde goederen zich thans bevinden, uitstrekken en gelegen zijn, en met alzulke voor en nadeelige, zoo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden als daar aan behoren; bijsonder het regt van weg met kar en paard tusschen het bij deze verkochte half huis, en dat van de weduwe Jan Baptist Smarius, met gehoudenheid om de poort mede te onderhouden, alles overeenkomstig het deswegens bestaande contract, door den verkooper en voornoemde weduwe Smarius onderhands gepasseerd te Tilburg den twintigsten februarij achttien honderd twee en twintig, en geregistreerd te Tilburg den vijf en twintigsten februarij achttien honderd twee en twintig, derde deel folio drie en negentig, verso, afdeeling vier, vijf, zes, zeven acht en negen, en folio vier en negentig recto, afdeeling een, twee, drie, en vier, ontvangen voor kontract een gulden een en veertig en een halve cent, voor uitkeer vijf en zeventig en een halve cent, en voor de tiende verhoging en het sijndicaat vier en vijftig cents, door den ontvanger middelaer.
De kooper voornoemde Peter van Amelsfoort heeft verklaard alle de voorgemelde goederen wel te kennen er mede te vreden te zijn, en daar van geene naauwkeuriger omschrijving of aanduiding te verlangen.
De kooper zal met de voormelde bij deze verkochte goederen, kunnen doen en handelen, als met goed hem in eigendom en genot toebehorende te rekenen van heden; zullende hij dus daar over voortaan na welgevallen kunnen beschikken, even als de verkooper het regt had om te doen; zullende de grond en andere lasten daar van op heden voor zijne erkenning ingaan.
Deze verkooping is wijders geschied voor den prijs en som van zestien honderd guldens.
Welke koopprijs de verkooper heeft erkend, reeds voor het passeeren en teekenen dezer akte, van den kooper te hebben ontvangen, waar voor hij dus kwitantie geeft bij deze.
Waarvan akte. Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den vijfden julij des jaars achttien honderd acht en twintig, in bijwezen van Justinus van den Broek, landbouwer, en Antonius van Woerkom messenmaker als getuigen beide wonende te Tilburg die deze minute benevens de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832