Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1828-115-233-39

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband; in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen
De heeren Peter van Amelsfoort, Marinus van Amelsfoort en Nicolaas van Amelsfoort, fabrikanten, mitsgaders Maria Theresia van Amelsfoort, meerderjarig, ongehuwd zonder beroep, allen wonende te Tilburg aan het Goirken.
Te kennen gevende, dat zij als erfgenamen ieder voor een vierde van wijlen hunnen vader Cornelis van Amelsfoort, in leven fabrikant gewoond hebbende te Tilburg, zedert des zelfs overlijden, het welk heeft plaats gehad te Tilburg den acht en twintigsten november achttien honderd negentien de boedel en nalatenschap van voornoemde hunnen vader, in gemeenschap zijn blijven bezitten, en het wolle lakenfabriek voor gemeene rekening hebben voortgezet en gedreven; dat zij als nu voornemens zijn om deswegens uit de gemeenschap te geraken, over te gaan tot de verdeeling der nabeschrevene roerende en onroerende goederen met het gereed geld tot gemelde nalatenschap en boedel behorende en aan hun ieder voor een onverdeeld vierde part toebehorende: En hebben mitsdien, nadat dezelve goederen elk afzonderlijk, door partijen zelfs, inder minne, met onderling genoegen en overeenstemming waren getauxeerd, mede met onderling genoegen en toestemming daarvan gemaakt vier portien of aandeelen, om die toe te scheiden, en aan te bedeelen zoo als volgt, te weeten:

Eerste aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Peter van Amelsfoort, bestaande in:
1. Een perceel schaarbosch, groot omtrent zes en zestig roeden twintig ellen, gelegen te Tilburg op de Rouwbraken, belend oost Peter van Heist, zuid de weduwe Cornelis van de Vliet, west Johannes Simons en noord de straat, getauxeerd op twee honderd vijftig guldens zegge ... f 250..00.
2. Een bed met toebehoren getauxeerd op honderd vijf en twintig guldens, zegge ... f 125..00.
3. Eenige voltooijde wollen lakenen, baaijen, duffels en fabriekgereetschappen te zamen getauxeerd op vijftien honderd guldens, zegge ... f 1500..00.
4. Uit het gereed geld op 't overlijden in den boedel voorhanden als uit dat naderhand is ingekomen eene som van acht honderd vijf en zeventig guldens, zegge ... f 875..00.
Totaal van her eerste aandeel twee duizend zeven honderd en vijftig guldens, zegge ... f 2750..00.

Tweede aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Marinus van Amelsfoort, bestaande in:
1. Een bed met toebehoren, getauxeerd op honderd guldens, zegge ... f 100..00.
2. Enige stukken zoo geheel voltooijde of afgewerkte als onafgewerkte wolle lakens, baaijen, karsaaijen, en duffels te zamen getauxeerd op twee duizend en vijftig guldens, zegge ... f 2050..00.
3. Uit het gereed geld in den boedel voorhanden, en naderhand ingekomen eene som van zes honderd guldens, zegge ... f 600..00.
Totaal van her tweede aandeel twee duizend zeven honderd en vijftig guldens, zegge ... f 2750..00.

Derde aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Nicolaas van Amelsfoort, bestaande in:
Een huis en verder getimmerte met hof en erve, staande en gelegen te Tilburg aan het Goirken, gemerkt No. 665, groot in grond omtrent twintig roeden, negentien ellen, belend oost de straat, west Cornelis van Dijk, zuid de weduwe Michiel Vermeer en de weduwe en kinderen van Wilhelmus van Asten, noord Peter Coolen, en de weduwe Jan Timmermans getauxeerd op twee duizend zeven honderd en vijftig guldens, makende het geheel bedrag van dit aandeel, zegge ... f 2750..00.

Vierde aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Maria Theresia van Amelsfoort, bestaande in:
1. Tafel en beddelinnen, als tafellakens, servetten, beddelakens, sloopen, en ander linnengoed, te zamen getauxeerd op honderd tachttig guldens, zegge ... f 180..00.
2. Een kabinet, bureau, tafels, stoelen, en andere huismeubelen, te zamen getauxeerd op twee honderd twintig guldens, zegge ... f 220..00.
3. Gereed geld ter som van twee duizend drie honderd en vijftig guldens, uit die op het overlijden in den boedel voorhanden waren, als naderhand uit de fabriek en negotie ...., ingekomen, zegge ... f 2350..00.
Totaal van her vierde aandeel twee duizend zeven honderd en vijftig guldens, zegge ... f 2750..00.

En zullen de voornoemde condividenten, voortaan, na hun welgevallen, over de hun bij deze aanbedeelde goederen kunnen beschikken, en het genot daar van hebben, mits betalende de daarop staande belastingen te rekenen van heden af;
Hebbende dezelve elkander wederkerig gevrijwaard en zich verantwoordelijk gesteld, wegens de evictie, die iemand hunner in het zijn aanbedeelde zoude kunnen ondervinden, mits dezelve niet voortspruite uit een oorzaak die na de tegenswoordige verdeeling is opgekomen.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten woonhuize van voornoemde Nicolaas van Amelsfoort den zestienden februarij des jaars achttien honderd acht en twintig, in bijwezen van de heeren Peter Coolen fabrikant, en Jan Cornelis van Alphen, herbergier, als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze benevens de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend met uitzondering van Maria Theresia van Amelsfoort dewelke heeft verklaard niet te kunnen schrijven of haar naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832