Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1828-115-233-93

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergeteekende getuigen.
Jan Francis Teurlings, timmerman, Norbert Teurlings kaardenmaker, Theodorus Teurlings, wever, Maria Anna Teurlings, ongehuwd, zonder beroep, Elizabeth Teurlings, huisvrouw van Cornelis van den Hoven, wever, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, allen wonende te Tilburg.
Dewelke bij deze verklaarden te hebben verkocht onder belofte van vrijwaring als na regten, en dienvolgens af te staan op te dragen en over te geven aan en ten behoeve van Adriaan Teurlings wever wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepteerende als kooper voor zich zelve, zijn erfgenamen en regtverkrijgende.
Vijf zesde gedeeltens onverdeeld in:
1. Een half huisje aan den noordkant met erve en hof, gestaan en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, gequoteerd no. 465, groot in grond omtrent acht roeden, belend oost de erve van Govert de Bekker, west de straat, zuid Antonie Rotti en noord de kinderen van Hendrik van Seumeren, en
2. een perceel teulland groot omtrent zestien roeden vijf en vijftig ellen, gelegen als voor te Tilburg aan de Hasselt, en belend oost de graaf van Hogendorp, west Antonie Rotti, zuid een waterloop en noord de erve van Govert de Bekker, waarvan het overige een zesde gedeelte aan den kooper toebehoord, zo als de comparanten verklaarden.
Zoo en in dien staat als hetzelve zich thans bevind, uitstrekt en gelegen is, en met zulke voor en nadelige zoo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden als daar aan behoren.
Verklarende de kooper hetzelve wel te kennen, er meede tevreden te zijn en daar van geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door den kooper van stonden aan daarmede te kunnen doen en handelen, als met goed hem in vollen eigendom en genot toebehorende, zullende de lasten, daarvan mede voor des koopers rekening ingaan, mede te rekenen van heden.
Voords is deze verkooping geschied voor den prijs en som van drie honderd en tien gulden, welke koopprijs de verkoopers hebben erkend, reets voor het passeeren en teekenen dezes, uit handen van den kooper te hebben ontvangen, waarvoor is dus kwitantie geven bij deze.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den zestienden junij achttienhonderd acht en twintig, in bijwezen van Peter Dotermans, herbergier en Peter van den Berg nachtroeper als getuigen, en beide wonende te Tilburg, die deze met Norbert Teurlings, Cornelis van den Hoven, Adriaan Teurlings en mij notaris na voorlezing hebben geteekend, maar niet de overige comparanten, dewelke hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832