Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1829-115-182-106

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:
1. Jacoba Dams huisvrouw van Jan Baptist de Lepper droogscheerder, ten deze geassisteerd en geauthoriseerd door gezegde haren man.
2. Antonia Dams huisvrouw van Laurens van Laarhoven wever ten deze geassisteerd en geauthoriseerd door gezegde haren man.
3. Elisabeth Dams huisvrouw van Philippus de Jong wever, ten deze geassisteerd en geauthoriseerd door gezegde haren man.
Wonende allen de voormelde komparanten te Tilburg.
Dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder belofte van vrijwaring van alle kommer, evictie, substitutie, hijpotheken en andere hoegenaamde beletzelen, hebben verkocht, afgestaan en overgedragen, aan Nicolaas de Kok wever wonende te Tilburg wijk Hasselt hierbij tegenwoordig en in koop aannemende:
1. Een parceel teelland groot ongeveer veertien nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, aldaar aan het Craaijven, belendende oost een voetpad, west de straat, zuid Jan Baptist van Riel en noord de weduwe Cornelis Jacobs.
2. Een parceel teelland groot ongeveer twee en twintig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg nabij het vorige, en belend oost Jan Baptist Brouwers, west een voetpad, zuid Cornelis Jansen en anderen, en noord de weduwe Cornelis Jacobs.
Zoo en in dier voege, groote en belending, als gemelde perceelen teelland zich bevinden en gelegen zijn, en met alle zoodanige voor- en nadeelige servituten, als dezelve zijn hebbende.
Verklarende den kooper er voldoende aan bekend te zijn, en er geene nadere aanduiding of aanwijzing van noodig te hebben.
Om door den kooper van stonden aan daarmede te kunnen doen en handelen, als met goed hem in volkomen eigendom toebehorende, zullende mitsdien de pagt te vervallen oogst achttienhonderd dertig voor den kooper zijn, edoch die over den oogst dezes jaars aan den verkoopers verblijven, terwijl de lasten of impositien voor rekening des koopers zullen beginnen te loopen, van den eersten januarij aanstaande.
Zijnde dezen verkoop en koop geschied voor de som van een honderd vijftig gulden, welke koopsom de verkoopers erkennen en verklaren, bereids voor het passeeren dezer van den kooper te hebben ontvangen, dus daarvoor bij deze zijn kwitantie gevende.
Waarvan acte: Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten woonhuize van den komparant kooper, den drie en twintigsten october achttien honderd negen en twintig, in tegenwoordigheid van Willem de Beer, en Johannes Smulders landbouwers beide te Tilburg woonagtig, als getuigen hiertoe verzocht die deze met Laurens van Laarhoven en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, hebbende de overige comparanten verkoopers en kooper verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen als de schrijfkunst niet verstaande, opde requisitie daartoe door mij notaris gedaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832