Menu

Documenten

Document R-1829-115-182-98

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen:
De heeren Jacobus Panis winkelier, Cornelis van Dijk fabrikant, Johannes van den Houdt bakker, Hendrik Manni commissionair, en Norbart Pessers blaauwverwer, alle wonende te Tilburg.
In kwaliteit als leden van het college van regenten over den armen dezer stad, en als zoodanig uitmakende en representerende gedacht college, ter eenre;
En Martinus Jan Smulders rentenier en Anna Theresia Smulders huisvrouw van Jan van Riel landbouwer, te deze geadsisteerd en geauthoriseerd, door gezegde haren man, allen mede te Tilburg woonagtig, ter andere zijde;
Dewelke te weten de comparanten ter eenre in hunne gemelde kwaliteit en als daartoe gemagtigd bij besluit van de Edele Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noord Braband van den zevenden september achttien honderd negen en twintig, letter N, ten deze vertoond gelezen en dadelijk teruggegeven, en de comparanten ter andere zijde ieder voor zoodanig recht en aandeel, als daarop en aan zijn hebbende, bij deze hebben gedaan de ruiling hierna volgende met verpligting der respective parthijen, om elkander te vrijwaren wegens alle stoornissen en beletzelen.
De comparanten ter eenre, hebben in hunne gemelde kwaliteit, afgestaan en overgegeven, onder den titul van ruiling, aande comparanten ter andere zijde, zulks accepterende.
Een parceeltje bouwland groot ongeveer elf roeden acht en vijftig ellen gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belenden oost de kinderen Jan Vromans, west Cornelis Jansen, zuid een karweg en noord de kinderen Jan Baptist Dams.
In ruiling daartegen, hebben de comparanten ter andere zijde afgestaan en overgegeven aan den Grooten of Algemeenen Armen van Tilburg, het geene door de comparanten ter eenre in hunne gezegde kwaliteit is geaccepteerd geworden:
Een onverdeelt derde part in een perceel bouwland, (waarvan de overige twee derde parten, aan de administratie van gemelden Armen toebehoord) zijnde gemeld perceel in het geheel groot negen en veertig roeden vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt, belend oost de gemelde comparanten te andere, zuid de straat en noord Gerard Smulders.
Zoodanig als dezelve geruilde goederen gesteld zijn en zich bevinden, zonder eenige uitzondering of voorbehouding.
Ten einde parthijen respectivelijk daarover in eigendom kunnen beschikken uit hoofde van dit tegenwoordige contract te rekenen van heden. Zullende de grondlasten van de geruilde goederen een aanvank nemen met den eersten januarij achttien honderd dertig.
Deze ruiling wordt gedaan, het eene goed tegen het andere, zonder eenige bijpassing noch teruggave, en de geruilde goederen worden begroot elk op eenen gulden en vijf en zeventig centen aan inkomsten.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris den vijf en twintigsten september achttien honderd negen en twintig in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Michiel van Bommel looijer en winkelier, en Hendrik Smulders touwslager en herbergier, beide wonende binnen deze stad als getuigens, die deze met de comparanten en mij notaris, na gedane voorlezing hebben getekend.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832