Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1829-115-234-25

Compareede voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
1, Maria van den Brekel, huisvrouw van Peter Weterings, dagloner, door voornoemde haren man vergezeld en tot het navolgende geauthoriseerd beide wonende te Dongen, 2. Anna Cornelia van den Brekel, dienstbode wonende te 's Hertogenbosch en 3. Antonius van den Brekel, landbouwersknegt wonende te Udenhout, thans als soldaat bij de nationale militie dienstdoende in garnisoen te Arnhem.
De welke verklaarden te hebben verkocht en diensvolgens bij deze af te staan en over te dragen onder vrijwaring als volgens de wet, aan Gerardus Johannes van Iersel, wever wonende te Tilburg hierbij tegenwoordig en in koop aannemende.
Een half huisje aan de noordkant, met den hof groot in grond ongeveer twaalf roeden een en veertig ellen, gequoteerd no. 527, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt nabij de Kapel, belend oost en noord de straat, west Jan Baptist van Groenendaal en zuid Norbart Doorakkers met de wederhelft, zoo en in dien staat als hetzelve zich bevind gestaan en gelegen is, en met alzulke voor en nadeelige zoo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden als daar aan behooren, verklarende de kooper hetzelve wel te kennen er mede te vreden te zijn, en daarvan geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door den kooper te worden aanvaard, te weten in eigendom van stonden aan, en in gebruik te half april eerstkomende.
Zullende de slands en gemeentens lasten voor des kopers rekening ingaan, mede met gemelde half april.
Wijders is dezen koop en verkoop geschied voor den prijs en som van honderd en dertig guldens, welke koopprijs de verkoopers verklaarden te hebben ontvangen van den kooper, reeds voor het passeeren en tekenen dezer, waarvoor zij dus kwitantie geven bij deze.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den zes en twintigsten der maand februarij des jaars achttienhonderd negen en twintig, in bijwezen van Antonius van Woerkom, messenmaker, en Hendrik Michiel Smulders, touwslager, als getuigen hier toe verzocht, en beide wonende te Tilburg aan de wijk genaamd den Heuvel, die deze met de kooper Gerardus Johannes van Iersel en mij notaris na voorlezing hebben geteekend, maar niet de verkopers, als hebbende deze allen verklaard niet te kunnen schrijven of kunnen naamteekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832