Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1830-115-183-82

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's 'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de natenoemen getuigen:
Lambert Adriaan de Wijs voerman en Maria Zwerts zijne huisvrouw welke hij tot het geene volgende is autoriserende, wonende de comparanten te Tilburg wijk Westheijkant,
Dewelke bij deze tegenwoordige acte onder belofte van vrijwaring van allen kommer, evictien, substitutien, hijpotheken, en andere hoegenaamde beletzelen, hebben verkocht, afgestaan en overgedragen, aan Maria Mombers weduwe van Adriaan Peijnenborg, rentenierster, mede te Tilburg wijk Westheijkant woonachtig, hierbij tegenwoordig en accepterende, koopster voor haar zelve, haare erfgenamen of regtverkrijgende:
Een perceel zoo schaar- als mastbosch, groot ongeveer een bunder vier en zestig roeden, gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt, aldaar genaamd de Postelstraat, en belendende oost den Heiligen Geest armen van Tilburg, west de Gemeente, zuid de weduwe Waltherus Josephus Mutzaerts en noord Jan Baptist van Riel, zoo en in dien staat als hetzelve perceel zich bevind, zich uitstrekt en gelegen is, en met alle zoodanige voor- en nadelige servituten als hetzelve is hebbende, zonder er iets van uittezonderen of te reserveren, noch aan de juiste maat gehouden te zijn, als zullende het meerdere of mindere van dien, ten voor- of nadeele van de koopster zijn, die heeft verklaard hetzelve wel te kunnen, er mede te vreden te zijn, en daarvan geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door gemelde koopster daarmede te kunnen doen en handelen, als met goed haar in volkomen eigendom toebehorende te rekenen van heden, met de lasten daarop staande of bij vervolg daarop komende, te rekenen van den eersten januarij achttien honderd een
en dertig;
Zijnde dezen verkoop en koop geschied, voor eene som van vijf honderd vijf en twintig guldens, welke koopsom de verkoopers erkennen en verklaren bereids voor het passeren dezer van de koopster te hebben ontvangen, dus daarvoor bij deze aan haar kwitantie zijn gevende.
Voor de uitvoering dezer verkiezen parthijen domicilie, ten hunnen gemelden woonhuize.
Waarvan acte: Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten woonhuize van de comparante koopster, den vijfden junij achttien honderd dertig, in tegenwoordigheid van de heeren Balthazar Josephus van Dijk particulier en Nicolaas Lombarts looijer beide wonende te Tilburg als getuigens, die deze met de comparanten verkoopers en koopster, en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832