Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1830-115-183-98

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de natenoemen getuijgen:
1. Adriaan Smulders wagemaker, Jan Baptist Smulders landbouwer, Maria Smulders meerderjarige ongehuwde dochter zonder beroep, allen wonende te Tilburg, Jacobus Smulders looijer wonende te Breda, en Wouterus Smulders loijersgezel wonende te Waalwijk, te zamen bij representatie van wijlen hunne moeder Maria Elisabeth van Groenendaal in leven huisvrouw van Johannes Smulders steenbakker wonende te Tilburg hunnen vader, ter eenre;
2. Jan Baptist van Groenendaal bakker en wagemaker wonende te Tilburg, ter andere zijde;
3, Maria van Groenendaal huisvrouw van Jan Baptist Brouwers fabrikant, ten deze geassisteerd, en speciaal geautoriseerd door gezegde haren man, wonende beide te Tilburg, ter derde zijde;
Te kennen gevende, dat voornemens zijn overtegaan tot de verdeeling der hierna omschreve vaste of onroerende goederen, mitsgaders roerende goederen en gelden geprovenieerd van verkochte boomen en ander hout, hun aangekomen bij successie zoo van wijlen Huijbert Jacobus van Groenendaal, als Nicolaas Jacobus van Groenendaal beide te Tilburg overleden, hunne broeders en ooms respective, met de tusschen hun comparanten in gemeenschap en dus mede onverdeelt gebleven revenuen en opkomsten van eerstgemeldens boedel, en van welke goederen en gelden, na dat dezelve onderling door hun waren getauxeerd, met algemeen goedvinden zijn geformeerd de volgende drie aandeelen die vervolgens zijn aanbedeeld, te weten:

Het eerste lot of aandeel, aan Adriaan Smulders, Jan Baptist Smulders, Maria Smulders, Jacobus Smulders, en Wouterus Smulders, bestaande hetzelve in:
1. Een huis met stal, schuur, aan elkander hofland en weijde groot ongeveer een bunder en vijftien roeden, gelegen te Tilburg wijk Hoeven, gequoteerd nummer 420, en belend oost den Hooggeboren Heer Diederik Johan Francois Grave van Hogendorp van Hofwegen, west en zuid de straat, en noord Francis van den Nieuwenhuijsen, gewaardeert op acht hondert guldens, zegge f 800-00
2. Een perceel teelland groot ongeveer zestien nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg, wijk Reijt, aan de Vlasstraat, belend oost de erve weduwe Peter Horvers, west de Vlasstraat, zuid Jacobus van Hoof, en noord de weduwe Norbart den Ouden, gewaardeert op vijf en zeventig gulden, f 75-00.
3. Een perceel teelland groot ongeveer vijf en zeventig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg in de Schijf, belend oost de kinderen Gerard vande Pas, west Jacobus Hoecken, zuid een mestweg, en noord den Hooggeboren Heer Diederik Johan Francois Grave van Hogendorp van Hofwegen gewaardeerd op drie honderd vijf en zeventig gulden, f 375-00
Totaal van het eerste lot of aandeel twaalf honderd vijftig gulden, f 1250-00

Het tweede lot of aandeel, aan Jan Baptist van Groenendaal, bestaande hetzelve in:
1. Een perceel weide en teulland, groot ongeveer twee en veertig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belend oost Theodorus Francis Smarius, west Gerard van Spaandonk, zuid een weg en noord Jan van Berkel gewaardeerd op twee honderd vijftig guldens zegge f 250-00
2. Een perceel weide groot ongeveer negen en twintig nederlansche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belend oost de heer Daniel Swagemakers, zuid den Hooggeboren Heer Diederik Johan Francois Grave van Hogendorp van Hofwegen, west en noord Gerard Kooijen, gewaardeerd op drie honderd gulden, f 300-00
3. Een derde in een perceel schaarbosch groot ongeveer een bunder, gelegen onder Tilburg en Goirle aan wederzijde van de waterloop, welke de scheiding dier gemeentens uitmaakt, belendende oost Jan van Aal, en noord een weg, gewaardeerd voor gezegd een derde, op een honderd gulden, f 100-00
4. Een perceel uitgesteken putten groot ongeveer negen en zeventig nederlandsche roeden, gelegen onder Tilburg in de Oude Nieuwe Velden, aan het Zanddijkske, gewaardeerd op tien gulden, f 10-00
5. Aan meubelen, smitsgereedschappen en contante penningen in den boedel voorhanden eene som van vijf honderd negentig gulden, f 590-00
Totaal van het tweede lot of aandeel twaalf honderd vijftig gulden, f 1250-00

Het derde lot of aandeel, aan Maria van Groenendaal huisvrouw van Jan Baptist Brouwers, bestaande hetzelve in:
1. Een perceel teelland, groot ongeveer vijf en negentig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt aan de Langstraat, belend oost west en noord de kinderen Peter Horvers, en zuid de straat, gewaardeerd op vier honderd gulden, zegge f 400-00
2. Een perceel teelland genaamd den Rooijenberg, groot ongeveer acht en twintig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt aan het Heijeind, belend oost Jan Baptist van Groenendaal, west de weduwe Cornelis Jacobs, zuid Adriaan de Beer, en noord Jan de Kok, gewaardeerd op een honderd gulden, f 100-00
3. De helft in een perceel heijbodem, groot in het geheel een bunder acht en twintig roeden, gelegen onder Tilburg in de Oude Nieuwe Velden, belend oost Peter Baaijens, west Cornelis Cornelissen, zuid den Langen Dijk, en noord Geerdina Koolen, gewaardeerd voor gezegde helft op vijftig gulden, f 50-00
4. De helft in een perceel schaarbosch gelegen onder Hilvarenbeek ter plaatse genaamd Rouert, groot in het geheel ongeveer een bunder zestig roeden, belend oost en noord de gemeente, gewaardeerd voor gezegde helft op twintig gulden, f 20-00
5. Een perceel uitgesteken putten, groot ongeveer vier en zestig nederlandsche roeden, gelegen onder Tilburg in de Oude Nieuwe Velden, gewaardeerd op tien gulden, f 10-00
6. Aan meubelen smitsgereedschappen en contante penningen, in den boedel voorhanden, een som van zes honderd zeventig gulden, f 670 - 00
Totaal van het derde lot of aandeel twaalf honderd vijftig gulden, f 1250-00

En zullen de respective deelgenoten voortaan ieder over het hun, hem of haar aanbedeelde in eigendom naar welgevallen kunnen beschikken, en daarvan genot hebben, te rekenen van heden, tot welke tijd de revenuen in gemeenschap blijven, zullen de lasten en impositien daarop staande voor een ieders rekening beginnen te loopen mede van heden te rekenen.

Voorts hebben dezelve elkander wederkerig gevrijwaard en zich verantwoordelijk gesteld wegens de evictie die een hunner, in het hun, hem of haar aanbedeelde zouden mogen komen te ondervinden, mits dezelve niet voortspruite uit eene oorzaak die na de tegenwoordige verdeeling is opgekomen.
Parthijen verklaren bereits voor het passeren dezer over en onder zich genomen te hebben de tituls en papieren, tot ieders aanbedeelde betrekkelijk, mitsgaders voor zoo veel de comparanten ter ander en derden zijde betreft, te hebben tot zich genomen en over zulks ontvangen te hebben, de roerende goederen en gelden, hun respectivelijk hiervoor aanbedeelt, kwiterende en dechargerende deswegens zoo de comparanten ter eenre, als zich zelven wederkerig bij deze.
Waarvan akte: gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris, den vijfden julij achttien honderd dertig, in tegenwoordigheid van Hendrik Smulders touwslager en herbergier, en Adam Smulders kaardemaker, beide wonende binnen deze stad als getuigens, die deze met de comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832