Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1830-115-235-17

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
Francis Geboers, spinner Adriana Geboers, spinster, Hendrikus Geboers, wever, Elizabeth Geboers, spinster, en Maria Anna Geboers, spinster, zijnde de twee eerstgenoemde comparanten broeder en zuster en de drie laatstgenoemde derzelver neef en nichten, allen wonende te Tilburg aan de Klein Hasselt.
Dewelke bij deze tegenswoordige akte met belofte van vrijwaring als na wet, hebben verkocht afgestaan en overgedragen aan den heer Jan Laurens Janssens, fabrikant wonende te Tilburg aan de Hasselt, hierbij tegenwoordig en in koop aannemende.
Alle de regten van eigendom en andere van alzulke onverdeelde gedeeltens als hun comparanten toebehoren, of zij zouden kunnen of mogen sustineren te hebben, zoo uit hoofde van successie van wijlen Maria Anna Hendrik Geboers of anderzins, op een huis met hof en erve staande en gelegen te Tilburg aan de Kleine Hasselt gequoteerd no. 477, groot in grond ongeveer zestien roeden vijf en vijftig ellen, belend oost de straat, zuid Peter de Kok, west Daniel Swagemakers en noord een akkerweg, zoo en in dien staat als hetzelve zich thans bevind uitstrekt en gelegen is, verklarende de kooper gemelde huis en toebehoren wel te kennen, en van het bij deze gekochte geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen.
De voornoemde kooper zal te rekenen van heden af aan, het bij deze gekochte, in eigendom en genot aanvaarden en daarover voortaan na welgevallen kunnen beschikken even als de verkoopers het regt hadden om te doen; zijnde de rijks en gemeentes lasten daar van mede voor zijne rekening te rekenen van heden.
Voords is dezen koop en verkoop geschied voor den prijs van drie honderd guldens, die de verkoopers verklaarden reeds bevorens van den kooper te hebben ontvangen en daar voor te kwiteeren bij deze.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten woonhuize van de verkoopers den twintigsten februarij achttien honderd dertig, in bijwezen van Peter de Kock, wever en Peter Bekker, fabrikant, als getuigen hier toe verzocht, en beide wonende te Tilburg, die deze benevens de kooper en mij notaris na voorlezing hebben geteekend maar niet de comparanten verkopers, als hebben die allen verklaard niet te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832