Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1830-115-235-33

Compareerd voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Noord Braband in bijwezen van nagenoemde getuigen.
Dingena van Aal, spinster, wonende te Tilburg aan het Goirken, dewelke bij deze tegenwoordige akte, ondr vrijwaring als na de wet, heeft verkocht afgestaan en overgedragen, aan Francis van Amelsfoort spinner, wonende te Tilburg aan de Hasselt hier bij tegenswoordig en in koop aannemende, een half huisje aan den oostkant met erve en hof groot in grond ongeveer eene roede twee en dertig ellen, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost de verkoopster, west en zuid de kooper en noord Cornelis van Riel, zijnde begrepen onder no. 468, zoo en in dien staat als hetzelve zich bevind uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveeren, en met al zulke voor en nadeelige zo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden als daaraan behoren, verklarende de kooper hetzelve wel te kennen er mede tevreden te zijn en daar van geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen,
De eigendom van het bij deze verkochte, gaat op heden aan den kooper over, evenwel het gebruik of genot daar van niet voor half april eerstkomende, als wanneer de rijkse en gemeenten lasten mede voor zijne rekening zullen ingaan,
Voords is dezen koop en verkoop geschied voor den prijs van tachtig guldens, en heeft de verkoopster verklaard dat zij den koopprijs van den kooper heeft ontvangen, reeds voor het passeeren en teekenen dezer, dus hier van kwitantie,
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den twaalfden maart achttien honderd dertig, in bijwezen van Antonius van Woerkom messenmaker en Christiaan Daamen deurwaarder, beide wonende te Tilburg als getuigen die deze met de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832