Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1830-115-235-36

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen,
Peter Govert de Bekker, voorheen wever, thans buiten beroep, inwonende te Tilburg aan de Hasselt, dewelke bij deze tegenwoordige akte, onder vrijwaring als volgens ..., heeft verkocht afgestaan en overgedragen aan en ten behoeve van Hendrik Aarts, dagloner, wonende ook te Tilburg, aan voorgemelde wijk Hasselt, hier bij tegenwoordig en in koop aannemende een gedeelte van een huis aan den zuidkant bestaande in twee woningen, scheidende op de graat van de schoorsteen, met den hof zoals is afgepaald, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, gequoteerd letter F no. 485, groot in grond ongeveer vier en twintig roeden, vijf en zeventig ellen, belend oost Johannes de lepper, west Peter Wolfs, zuid Theodorus Smarius en noord de straat, zoo en in dien staat als hetzelve zich bevind uitstrekt en gelegen is, zonder iets daarvan uit te zonderen of te reserveren, en met alle zulke voor en nadeelige zoo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden als daar aan behoren, verklarende de kooper, hetzelve wel te kennen er mede tevreden te zijn en daar van geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen, de eigendom en het genot van het bij deze gekochte, gaat op heden bij het teekenen aan den kooper over, en de s lands en gemeenten lasten daar op staande of komen voor zijne rekening in met half april eerstkomende, zijnde deze verkoop geschied voor den prijs van twee honderd guldens en heeft de verkooper verklaard de koopprijs ontvangen te hebben van den kooper, reeds voor het passeeren en teekenen, dus deswegens kwitantie, zijnde het bij deze verkochte goed belast met jaarlijksche chijns van tien centen aan den heer Graaf van Hogendorp, alhier, door partijen begroot, in kapitaal op twee gulden, waarvan akte, gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den negentienden maart achttien honderd dertig, in bijwezen van Antonius van Woerkom messenmaker en Hendrik Michiel Smulders touwslager, als getuigen, beide wonnende te Tilburg die deze benevens de verkooper en mij notaris na voorlezing, hebben geteekend, maar niet de kooper, als hebbende deze verklaard niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832