Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1830-115-235-74

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, Provincie Noord Braband, in bijwezen vande nagenoemde getuigen, Peter de Kock wever, Anna Maria de Kock huisvrouw van Cornelis Peter de Groot, fabrikant, en Cornelia de Kock, huisvrouw van Cornelis Jan Janssens wever, voorgemelde vrouwen door derzelver voornoemde mannen geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd zijnde de comparanten allen te Tilburg woonachtig, te kennen gevende dat zij willende verdeelen de onroerende goederen, schuldvordering, mitsgaders gereed geld in den boedel voorhanden, de voornoemde Peter de Kock, Anna Maria de Kock en Cornelia de Kock, elk voor een derde gedeelte aangekomen, bij successie van wijlen Nicolaas de Kock hunnen vader gewoond hebbende te Tilburg en aldaar overleden den een en twintigsten januarij dezes jaars, dat parttijen zelfs in der minnen met onderling genoegen en toestemming hebben gedaan de waardering der goederen, voor zo verre daaraan onderworpen, alvorens zij mede met onderling genoegen en toestemming daarvan hebben gemaakt en te zamen gesteld drie portien of aandelen, om die toe te scheiden en aan te bedeelen zoo als volgt, te weeten:

Eerste aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Cornelia de Kock, huisvrouw van Cornelis Jan Janssens, bestaande in:
1. Eene huis met erve en hof, gequoteerd no. 535 groot in grond ongeveer zestien roeden, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost en noord Adriaan de Beer, west de weduwe Jan Kolijns en zuid de straat, getauxeerd op drie honderd tachtig guldens,
2. Gereed geld twintig gulden,
Totaal van het eerste aandeel vier honderd gulden,

Tweede aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Anna Maria de Kock, huisvrouw van Cornelis Peter de Groot, bestaande in:
1. Een perceel teulland, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, groot ongeveer vier en twintig roeden acht en vijftig ellen, belend oost Jan Baptist Brouwers, west een voetpad, zuid Cornelis Jansen en anderen, en noord de weduwe Cornelis Jacobs, getauxeerd op honderd zestig gulden,
2. Een perceel teulland gelegen als voorgaande, groot omtrent zestien roeden, zestig ellen, belend oost een voetpad, west de straat, zuid Jan Baptist van Riel en noord de weduwe Cornelis Jacobs, getauxeerd op negentig gulden,
3. Eene schuldvordering ten lasten van Cornelis Peter de Groot wegens door den overledenen aan hem ter goeder trouw zonder bewijs geleend geld, groot honderd vijftig gulden,
Totaal van het tweede aandeel vier honderd gulden,

Derde aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Peter de Kock, bestaande in:
1. Eene som van twee honderd vijftig gulden gereed geld, voort gekomen ven eene ... door Jacobus Jan Vromans aan den overledene,
2. Bed en beddegoed, ... en anderen meubelen te zamen gewaardeerd tachtig gulden,
3. Eene som van zeventig gulden, uit de gereede gelden in den boedel voorhanden,
Totaal van het derde aandeel vier honderd gulden.

En zullen de voornoemde deelgenoten voortaan over de goederen hun bij deze toe en aanbedeeld respectivelijk, als hun eigendom na welgevallen kunnen beschikken en het genot daarvan hebben te rekenen van heden af aan, door elk van het zijne worden gedragen en betaald.
Voorts hebben partijen elkander weerkeerig gevrijwaard en hun verantwoordelijk gesteld wegens de evictie, die iemand hunner in het aanbedeelde zoude kunnen of mogen ondervinden, mits dezelve niet voortspruiten uit eene oorzaak dewelke na de tegenwoordige verdeeling is opgekomen.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den negenden junij des jaars achttienhonderd dertig in bijwezen van Antonius van Woerkom messenmaker, en Hendrik Michiel Smulders, touwslager, beide wonende te Tilburg, als getuijgen hier toe verzocht, die deze met de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend, evenwel met uitzondering van Anna Maria de Kock en Cornelia de Kock dewelke hebben verklaard niet te kunnen schrijven of hennen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832